سئوال - آیا سازمان تعزیرات حکومتی ، دستگاه اداری تلقی می شود که سازمان بازرسی کل کشور براساس اصل 174 قانون اساسی بتواند به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از این سازمان بازرسی نموده در صورت لزوم پرونده ای جهت مطالعه ، مطالبه نماید؟ و در صورت امتناع از تحویل پرونده به این سازمان تکلیف چیست ؟
شماره وتاریخ نظریه 1105/7-2/3/1379

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
بر حسب اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان شده براساس حق نظارت قوه قضائیه نسب به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود و حدودواختیارات و وظایف آن سازمان را قانون معین می کند و از طرفی سازمان تعزیرات حکومتی از قوه قضائیه مجزا و جزء قوه مجریه است فلذا از اجزاء قوه مجریه بوده و دستگاه اداری محسوب می گردد وحسب اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور که به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری تشکیل گردیده می تواند علاوه بر امور مالی و اداری از نحوه صدور حکم و غیره در سازمان تعزیرات حکومتی بازرسی و پرونده را جهت مطالعه مطالبه نماید و امتناع و استنکاف از تحویل یا ارسال پرونده قضائی به سازمان بازرسی متخلف از مقررات سازمان بازرسی کل کشور می باشد.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1105
تاریخ تصویب :
1379/03/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)