جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 248 24/1/1359
وزارت راه و ترابری
لایحه قانونی راجع به الحاق یک بند بعنوان بند (و) به تبصره 3 لایحه قانونی راجع به اصلاح لایحه قانونی اجازه فروش خانه های سازمانی مصوب 29/11/1358 که در جلسه مورخ 16/1/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - بند زیر بعنوان بند و به تبصره 3 لایحه قانونی راجع به اصلاح قانونی اجازه فروش خانه های سازمانی مصوب 29/11/1358 اضافه می شود :
و - سازمان هواپیمائی کشوری
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1359/01/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :