جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره 10876_ش 25/1/1359
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
لایحه قانون الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 3 به لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی که در جلسه مورخ 16/1/59 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد.

ماده واحده _ تبصره زیر بعنوان تبصره 3 بماده واحده مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی الحاق میشود:
تبصره 3 _ هیئتهای پنج نفری مذکور در این ماده میتواند بعنوان مجازات سابقه خدمت مستخدمین را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کنند پرداخت وجوه در ازاء بازخرید خدمت بمستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمینی که مقررات خاص در مورد نحوه بازخرید ندارند بترتیب مذکور در تبصره های ذیل ماده 120 قانون استخدام کشوری و در مورد سایر مستخدمین طبق مقررات خاص خود خواهد بود.
مفاد این تبصره در مورد کارمندانیکه قبلا بموجب آراء صادره هیئتهای پنج نفری مامور تصفیه و پاکسازی محکوم ببازخرید ایام خدمت شده اند نافذ میباشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10243
تاریخ تصویب :
1359/01/16
تاریخ ابلاغ :
1359/02/08
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :