جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره 11100 ش 28/1/1359
سازمان برنامه و بودجه
لایحه قانونی راجع به تخصیص اعتبارات لازم برای انجام وظایفی که بموجب فرمان امام خمینی رهبر و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران بعهده بنیاد شهید محول گردیده است که در جلسه مورخ 27/1/1359 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد.

ماده واحده _ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود اعتبارات لازم برای انجام وظایفی که بموجب فرمان امام خمینی رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران بعهده بنیاد شهید گذارده شده است از محل اعتبار سال 1359 مربوط به نهادهای انقلابی تخصیص دهد تا توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در اختیار بنیاد مزبور گذارده شود. مصرف اعتبارات مذکور تابع مقررات مربوط به نهادهای انقلاب خواهد بود.
بدین ترتیب آن بخش از وظایف کمیته امداد که بنیاد شهید اجرای آن را بعهده گرفته است با اعتبار مربوط از کمیته امداد حذف خواهد شد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10247
تاریخ تصویب :
1359/01/27
تاریخ ابلاغ :
1359/02/13
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :