جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره 1406 29/1/1359
وزارت کشور
لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی انتخابات مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه مورخ 24/1/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

1 _ ماده 4_ بشرح ذیل اصلاح و تبصره زیر به آن اضافه میگردد:
ماده 4 اصلاحی_ انتخابات بطور مستقیم و عمومی است و انتخابات نمایندگان با رای مخفی میباشد. انتخابات نماینده در دوره اول منوط به کسب اکثریت مطلق و در دور دوم با کسب اکثریت نسبی خواهد بود.
2 _ ماده 6 بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 6 اصلاحی_ اخذ رای در سراسر کشور در یک روز انجام میشود و مدت آن حداقل 10 ساعت است.
3 _ تبصره ذیل ماده 8 بشرح اصلاح میگردد:
تبصره اصلاحی _ ملاک محاسبه سن رای دهندگان و انتخاب شوندگان تاریخ روز اخذ رای دور اول خواهد بود بنابراین افرادیکه تا تاریخ فوق بسن 16 سال تمام نرسیده باشند هر چند که در فاصله زمانی بین دور اول و دوم بسن قانونی برسند حق رای دادن در دور دوم انتخابات را نخواهند داشت.
4 _ بماده 23 دو تبصره بشرح ذیل اضافه میگردد:
تبصره 1 _ در مواردیکه وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری دور دوم ضروری بداند دستور تجدید انتخاب اعضای انجمن نظارت مرکزی حوزه انتخابیه را صادر خواهد کرد.
تبصره 2 _ در مواردیکه انجمن نظارت مرکزی ضروری تشخیص بدهد برای تجدید انتخاب اعضای انجمنهای فرعی و شعب اخذ رای تصمیم لازم را اتخاذ و مراتب را از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه فرعی اعلام میدارد.
فرماندار یا بخشدار حوزه فرعی مکلف است نظر انجمن نظارت مرکزی را از طریق هیئت اجرائی حوزه فرعی بمورد اجراء بگذارد.
5 _ ماده 48 بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 48 اصلاحی _ اعتبار نامه منتخبین حوزه های انتخابیه با مهر وامضای هیئت اجرائی و اعضای انجمن نظارت مرکزی و مهر و امضای فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در چهار تنظیم و صادر میشود.
ماده واحده_ ترتیب اخذ رای و قرائت و استخراج آراء و اعلام نتیجه در حوزه انتخابیه تهران از طرف وزارت کشور تعیین و براساس دستورالعمل خاص اعلام خواهد شد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10254
تاریخ تصویب :
1359/01/24
تاریخ ابلاغ :
1359/02/21
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :