جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 1398 29/1/1359
وزارت بهداری و بهزیستی
لایحه قانونی راجع به تعیین حداکثر میزان کمک به تامین حداقل هزینه زندگی برای افراد و گروههای نیازمند جامعه موضوع بند ج ماده 2 قانون تشکیل سازمان خدمات رفاهی که در جلسه مورخ 6/1/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده_ بوزارت و بهزیستی اجازه داده میشود حداکثر میزان کمک به تامین حداقل هزینه زندگی برای افراد و گروههای نیازمند جامعه موضوع بند ج ماده 2 قانون تشکیل سازمان خدمات رفاهی با توجه به تعداد افراد خانواده بشرح زیر تعیین نمایند:
ماهیانه بریال سالیانه بریال
الف_ افراد نیازمند 3000 36000
ب_ خانواده دو نفری 5250 63000
ج_ خانواده 3 نفری و بیشتر 7500 90000
تبصره_ بار مالی ناشی از این تعدیل از محل اعتبار پیش بینی شده در بودجه سال جاری وزارت بهداری و بهزیستی قابل پرداخت است. سایر ضوابط کمک به تامین حداقل هزینه زندگی برای افراد و گروههای نیازمند جامعه کماکان بقوت خود باقی است.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10254
تاریخ تصویب :
1359/01/06
تاریخ ابلاغ :
1359/02/21
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :