جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
قبول دلائل جدیددرمرحله پژوهشی مانع قانونی نداردومدعی می تواند برای اثبات اصالت سندباانطباق امضاءآن باامضای طرف درپرونده بازپرسی استنادکندوتقاضای استکتاب ازمشارالیه درمرحله بدوی مجوزرددرخواست مدعی درمورداستنادبه پرونده بازپرسی ودلائل دیگردرمرحله پژوهشی مورد استنادبوده نمی باشد.
حکم شماره 1047-2/6/29شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1047
تاریخ تصویب :
1329/06/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :