جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
درصورتی که مقصودمنتسب الیه ازتصدیق نمودن مهرذیل سنداین باشدکه مهرتوسط دیگری به ورقه زده شده وصدورورقه ازناحیه اونبوده است وخلاصه غرض اومجعولیت تومزوریت ورقه مزبوربدون معرفی جاعل باشدبااین حال دادگاه نبایدقبل ازرسیدگی به صحت صدورسندازمشارالیه فقط به استناد اعتراف اوبه صحت مهرحکم به ضرراوصادرکند.
حکم شماره 349-12/2/23شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
349
تاریخ تصویب :
1323/02/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :