جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
درصورتی که قراراصالت سندی دردادگاه دیگری قبلاصادرشده باشد دادگاه می تواند(درصورت نبودن دلیل دیگری براصالت سندغیرازآنچه در قراردادگاه سابق ذکرشده )ادله مزبورراغیرکافی وبی اعتباردانسته ومجددا قراررسیدگی صادرننماید.
حکم شماره 444-30/2/16شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
444
تاریخ تصویب :
1316/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :