جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.تاریخ رسیدگی 19/9/63 کلاسه پرونده 63/61 دادنامه 95

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هرچنداستفاده ازمقررات بازنشستگی موسسه محل خدمت موضوع تبصره 3 ماده 144 قانون استخدام کشوری موکول به تقاضای مستخدمین رسمی مشمول قانون مزبوراست وموسسات مربوطه نیزعلی الاصول درمواردی که راساوبدون درخواست ،مستخدمین موصوف رابازنشسته می نمایندمکلف به مراعات حق انتخاب مذکوروتدارک فرصت وامکان لازم درطریق استیفای آن می باشند،لیکن مفادتبصره فوق الاشعارمفیداعمال حق یادشده بطورمستمر،یامتوالی نیست . بنابراین دادنامه شماره 92-25/2/62شعبه چهارم دیوان بارعایت حق مکتسب مزبورموافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به حکم قسمت اخیرماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه/90 11/10/1363
بسمه تعالی
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
موضوع :بررسی آراءصادره ازشعب چهارم وششم دیوان ازحیث تناقض با یکدیگر.
مقدمه :الف - شعبه چهارم دیوان درخصوص شکایت مطروحه بطرفیت شهرداری تهران بشرح پرونده کلاسه 61/525 بموجب دادنامه شماره 92- 25/2/62چنین رای داده است (باتوجه به محتویات پرونده به ویژه مفادلایحه جوابیه چون شاکی برابرنامه مورخ 24/7/59 که به شماره 19456-24/7/59 ثبت دفترشهرداری منطقه 9گردیده بااستفاده ازحق انتخاب مندرج درتبصره 3ماده 144قانون استخدام کشوری طبق تبصره ماده 74قانون مزبوردرخواست بازنشستگی نموده وابلاغ بازنشستگی نیزبرمبنای درخواست وحق انتخاب او صادرگردیده است ازطرفی امکان اختیاردراجرای مقررات استخدامی مورد نظرفقط منحصربه زمان اشتغال بوده وبعدازصدورابلاغ بازنشستگی تسری ندارد لذاانجام تقاضای مشارالیه موقعیت قانونی نداردچون تخلفی ازمقررات درموردشاکی مشهودنیست به استنادماده اول قانون دیوان عدالت اداری به ردشکایت شاکی اظهارنظرمی شود.این رای قطعی است )
ب - شعبه ششم دیوان درپرونده کلاسه 61/1132درخصوص شکایت مطروحه بطرفیت شهرداری تهران درزمینه استفاده ازمقررات بازنشستگی مقرردر آئیننامه استخدامی شهرداری تهران بشرح دادنامه شماره 539-25/6/63چنین رای داده است "درتبصره 3ماده 144قانون استخدام کشوری (که حاکی ازاینست که مستخدم درصورت تمایل می توانددرخواست کندمشمول مقررات بازنشستگی موسسه محل خدمت خودشود)قیدی ازاینکه حق استفاده ازتبصره فوق مخصوص کارمندان شاغل می باشدوپس ازصدورحکم بازنشستگی مستخدم حق تقاضای اجرای مفادتبصره مزبوررانداردبعمل نیامده است علیهذاشکایت شاکی موجه و نامبرده حق استفاده ازتبصره 3ماده 144قانونی استخدام کشوری رادارد.این حکم قطعی است ."
بنابه درخواست شماره 2965/250-8/8/63اداره کل حقوقی شهرداری تهران موضوع اعلام تناقض آراءفوق الذکرهیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ 19/9/63به ریاست حضرت آیت الله آقای حاجی شیخ غلامرضارضوانی و باشرکت روسای شعب دیوان تشکیل شده وپس ازبررسی پرونده های مربوطه و تبادل نظرومشاوره دادنامه های موردبحث رابه اکثریت آراءمتناقض تشخیص داده وبااعلام پایان رسیدگی ذیلامبادرت به انشاءرای می نمایند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11625-1/11/63
مجموعه قوانین سال 1367 صفحه 442-444


نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
95
تاریخ تصویب :
1363/09/19
تاریخ ابلاغ :
1363/11/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :
مالیات
شورای اسلامی كار
مضاربه