جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 265 و 264 - 12/11/1371

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
موضوع پرونده در حقیقت اختلاف بین مالکین دو پلاک ثبتی وتجاوز مالک یکی از دو پلاک بر پلاک دیگر مورد لحوق حکم قرار گرفته که با وصف مذکور ظاهرا" مسئله تاب اعتراض اشخاص ثالث را نداشته و بر فرض که چنین اعتراضاتی هم طرح شده باشد و یا محکوم به ، در تصرف اشخاص غیر از محکوم علیه قرار داشته یا مورد از موارد ابهام و اجمال حکم بوده ، دادگاه حسب مدلول مواد 27و44 قانون اجرای احکام مدنی ، موظف به رسیدگی بوده و در هر حال چون بعد از صدوراجرائیه و اجرای حکم ، توقف آن غیر از طریق توسل به قانون صحیح نمی باشد، لذا مدافعات رئیس و دادرس دادگاه حقوقی 2 قابل قبول و ترتیب اثر نیست و تخلف آنان مسلم است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

139
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
265
تاریخ تصویب :
1371/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :