جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 111 - 31/3/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
صدور حکم بر تخلیه ملک مشاع و فرض اجرای آن نسبت به ششدانگ با وجود الزام مقرر در ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی ، ممکن است موجب این توهم شود که اولا" زاید بر خواسته عمل شده که جایز نیست . ثانیا" چون حق استدامه و استقرار تصرف برای محکوم علیه در ذرات ملک مشاعی که احتمالا" مورد لحوق حکم قرار نگرفته مفروض و موجود است عملا" خلع ید یا تخلیه تمام ملک و تحویل محکوم به متعذر باشد رسیدگی و صدور حکم از باب اینکه استنکافی در اعمال حق نشده باشد، در اجرای حکم تخلیه یا خلع ید املاک مشاع نیز متضمن چنین عقیده و نظری تواند بود که اجرای حکم متوقف بر صدور حکم سهام سایر مالکین و تقاضای صدور اجرائیه برای کل سهام خواهد بود. علی هذا موضوع محمول بر نظر قضائی بوده و حکم برائت دادرس دادگاه حقوقی 2 صادرواعلام می گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

139
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
111
تاریخ تصویب :
1372/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :