جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره 10309/ت 24706ه 5/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 29/3/1381 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/1117 مورخ 5/3/1380 وزارت مسکن وشهرسازی و به استناد ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 58427/ت 23443ه مورخ 20/12/1379 بشرح زیر اصلاح می شود:
1- ماده (2) آئین نامه یاد شده بشرح ذیل اصلاح می گردد:
(ماده 2- وزارتخانه های نفت ، نیرو، شهرداری ها و سایر مراجع ذیصلاح موظفند در چارچوب تراکم مصوب طرحهای توسعه و عمران شهری عوراض صدور پروانه و حق انشعابهای آب و برق و گاز و هزینه های تامین وانتقالات را برای انبوه سازان در محدوده قانونی شهرها به گونه ای اخذ نمایند که سرانه هزینه های دریافتی به ازای هر واحد مسکونی حداکثر معادل هزینه های دریافتی از واحدهای انفرادی باشد. میزان هزینه های مذکور شامل کلیه هزینه های مربوط به انتقال ، شبکه ، ایجاد پست و سایر هزینه های مرتبط بوده وسازمان ذیربط مجاز به اخذ وجه دیگری بابت این موارد نمی باشند.
تبصره 1- برای انبوه سازانی که تراکم ساختمان آنها بیش از تراکم مصوب طرحهای جامع شهری است ، حق انشعاب آب و برق واحدهای احداثی مازاد بر تراکم مصوب با اعمال ضریب 2/1 محاسبه ودریافت می گردد.
تبصره 2- در مورد ساختمانهائی که بر روی املاک دارای انشعاب آب بنا می شوند، طبق ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب - مصوب 1369- عمل خواهد شد.)
2- متن زیر به عنوان ماده (4) به آئین نامه یاد شده اضافه می شود:
ماده 4- سازمان تامین اجتماعی موظف است از ابتدای سال 1379 تا پایان 1383 مفاصا حساب مجتمع مسکونی شامل این آئین نامه را در ازای بیمه اجباری کارگران ساختمانی شاغل در پروژه ها دریاف و لیست بیمه کارکنان ثابت اشخاص حقوقی سازنده مجتمع راصادرنماید
بخشنامه مربوط باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این آئین نامه توسط سازمان مذکور به واحدهای تابع ابلاغ گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16703
تاریخ تصویب :
1381/03/29
تاریخ ابلاغ :
1381/04/15
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :