جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره 14130/ت 26673ه 1/4/1381

هیات وزیارن در جلسه مورخ 29/3/1381 بنا به پیشنهاد شماره 50230/105 مورخ 25/3/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استنا ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- تصویب نمود:
از تاریخ 1/12/1377، حداکثرهای مقرر در مواد(1)و(2)و(3) تصویبنامه شماره 37334/ت 16357ه مورخ 28/12/1374 به ترتیب به حداکثر 150% ،115% و 60% حقوق مبنا و فوق العاده شغل و عبارت (حقوق مبنا) در تبصره ماده (3) تصویبنامه یاد شده به عبارت (حقو مبنا و فوق العاده شغل ) اصلاح می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16703
تاریخ تصویب :
1381/03/29
تاریخ ابلاغ :
1381/04/15
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :