جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 10721/26087ه 4/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 29/3/1381 بنا به پیشنهاد شماره 39574/105 مورخ 11/3/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370 - تصویب نمود:
1- به قوه قضائیه اجازه داده می شود به قضات وکارکنان شعب قضائی که بیش از استاندار کمی و کیفی تعیین شده (مصوب رئیس قوه قضائیه ) نسبت به رسیدگی و مختومه نمودن پرونده های قضائی اقدام می نمایند، به ازای هر پرونده و متناسب با پیچیدگی پرونده ها و حجم کار براساس دستورالعملیکه توسط وزیر دادگستری پیشنهاد وبه تایید رئیس قوه قضاییه می رسد، حداکثر تا000/50 ریال برای هر پرونده (تا سقف پنجاه درصد حقوق ومزایای مستمر قضات درماه ) وبه طور غیر مستمر به عنوان فوق العاده بهره وری قضائی به قضات و کارکنان ذیربط پرداخت نماید.
2- سهم کارکنان شعب حداکثر بیست درصد رقم فوق الذکر در ازای هر پرونده تعیین می شود.
3- این فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی قرار نمی گیرد.
4- مبلغ تعیین شده برای رسیدگی به ازای هر پرونده (000/50 ریال ) هر سال متناسب با رشد ضریب حقوق کارکنان دولت افزایش خواهد یافت .
5- تاریخ اجرای این تصویبنامه 1/1/1381 می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16703
تاریخ تصویب :
1381/03/29
تاریخ ابلاغ :
1381/04/15
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :