جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 14382/26289 2/4/1381

نظر به اینکه درابتدای بند (31) تصویبنامه شماره 1335/ت 26289ه مورخ 4/2/1381 موضوع ضوابط اجرائی بودجه سال 1381 کل کشور که بر اساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است کلمه (روسای ) از قلم افتاده است مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیات دولت - عبدا ... رمضانزادهنوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16703
تاریخ تصویب :
1381/04/02
تاریخ ابلاغ :
1381/04/15
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :