جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 16/10/1380 شماره دادنامه : 232

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض نسبت به مصوبات و نظامات دولتی در زمینه وضع عوارض مذکور در قانون شهردای قبلا" مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 148 مورخ 19/6/69 به لحاظ تصویب و تنفیذ آنها توسط مراجع صلاحیتدار قانونی ، مغایر مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری شناخته نشده است ، بنابراین موردی برای رسیدگی وامعان نظر مجدد نسبت به موضوع مذکور وجود ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه 149 فوق الذکر است و چنانچه شاکی مدعی تضییع حق درباره خود باشد میتواند بمرجع صالح مراجعه نماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی


پرونده کلاسه : ه/76/261
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سیدعباس موسوی قهفرخی
طرف شکایت : شهردای فرخشهر
خواسته : ابطال بخشنامه و دستورالعملهای مربوط به تفکیک و انتقال سهم آموزش و پرورش
شاکی در متن دادخواست خلاصتا" اظهار نموده اینجانب وهمسرم ضمن تنظیم نقشه تفکیکی و افرازی ششدانگ یکباب خانه مسکونی پلاک فرعی از22 صالی چهارمحل بخش ده ثبت اصفهان خواستار رسیدگی قانونی وتایید نقشه افرازی شدیم که با دستورات خلاف شرع و قانون و زیر پا گذاشتن قانون شهردار فرخ شهر مواجه شدیم از جمله در برگ دستور شهرداری مبلغ گزافی بالغ بر 248/196/1 ریال واریز بحساب 90002 شهرداری نزد بانک ملی خیابان شهدا فرخ شهر و حواله بحساب 91742 در وجه آموزش و پرورش درج گردیده بود که پس از پرداخت فیش مربوطه به دایره درآمد شهرداری عودت داده شود که اعتراض نمودیم اینک با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی قانونی و صدور دادنامه مبنی بر ابطال کلیه آئین نامه ها و تصمیمات خلاف قانون شهرداری را دارم 0
شهرداری فرخ شهر طی لایحه جوابیه شماره 3667/5 مورخ 21/6/77 اجمالا" اعلام نموده محاسبات شهرداری در رابطه با وصول عوارض تفکیک اراضی مستندا" به نامه شماره 3142/34/3/1 مورخ 28/12/68 وزارت کشور که باستناد بندیک از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی که بنوبه خود طی نامه شماره 1698312/1 مورخ 10/1/69 توسط ریاست محترم قوه قضائیه تنفیذ گردیده برابر 10% قیمت منطقه ای محاسبه میگردد و عوارض نقل وانتقال نیز با عنایت به نامه شماره 23139/34/1مورخ 24/2/66 وزارت کشور که طی نامه شماره 83621 در مورخ 9/2/66 دفتر ریاست محترم دیوانعالی کشور اجازه شرعی صارد فرموده اند برابر 1% ارزش معاملاتی آخرین قیمت منطقه ای اراضی واملاک ، ملاک عمل اداره اقتصادی ودارائی هر شهر که در اجرای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میگردد وصول میشود. در رابطه با تمدید پروانه های ساختمانی عوارض های تمدیدی باستناد نامه شماره 2/34/2/1/14679-10/8/76 وزارت کشور که طی نامه شماره 3/42/29375- 24/8/76 مدیر کل دفترشهری و روستائی استانداری به شهرداری واصل گردیده مابه التفاوت عوارض پذیره محاسبه و وصول میگردد و در خصوص 4% سهم آموزش و پرورش به استناد بندج تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 طی نامه شماره 5560/11-276-9/4/73 وزیر آموزش وپرورش که به وزارت کشور اعلام نموده بحساب خزانه واریز تا در سقف پیش بینی شده در ردیف بودجه سالیانه در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد که بموقع خود صرف توسعه فضاهای آموزش و پرورشی گردد که موضوع طی نامه شماره 34/3/6448-18/4/73 از طریق وزارت کشور به استانداریها و طی نامه شماره 9543/512/6/73 از طریق وزارت کشور به استانداریها و طی کاملا" منطبق با قانون می باشد.
در تاریخ فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و روسای شعب بدوی و روساومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و مذاکره ومشورت باتفاق آراء بشرح ذیل مبادرت بانشاء رای مینماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
232
تاریخ تصویب :
1380/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :