جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


تاریخ :26/12/1380 شماره دادنامه :443

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به مراتب مندرج در نامه رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر و سایر محتویات پرونده و لزوم بررسی و تحقیق در خصوص تعداد کارگران و اشتغال یا عدم اشتغال به کار افرادی غیر از همسر و یا خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول کارفرما در کارگاه موردنظر و با احراز تحقق و اجتماع شرایط مقرر در تبصره های یک و4 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1372 دادنامه شماره 689 مورخ 17/6/1380 در پرونده کلاسه 80/239 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان نقض می شود و رسیدگی مجدد به دادخواست تجدیدنظر به شعبه ششم تجدیدنظر دیوان ارجاع می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی


کلاسه پرونده :80/478
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 0
موضوع شکایت و خواسته : نقض رای صادره درپرونده کلاسه ت 5/80/0239
مقدمه : رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته اند، در پرونده کلاسه 79/93 شعبه نهم دیوان عدالت اداری خانم باجی برزگر علیه سازمان تامین اجتماعی شکایت کرده متذکر شده مدت 9 سال در نانوائی متعلق به همسرش آقای محمد ابراهیم پلنگی به اتفاق سه نفر از کارگران نانوائی اشتغال داشته و سازمان تامین اجتماعی حق بیمه مربوط به وی و سایر کارگران را از کارفرما دریافت داشته اکنون به دلایل غیر موجه از دریافت حق بیمه و محاسبه سوابق خوداری می نماید و خواهان رسیدگی شده که شعبه نهم دیوان به اعتبار اینکه فعالیت شاکیه و حق السعی وی در کارگاه متعلق به همسرش جزئی از درآمد خانواده محسوب خواهد شد وی را مشمول بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی دانسته و به موجب دادنامه شماره 1400 مورخ 21/12/79 رای به ورود شکایت صادر نموده اند. این رای به موجب دادخواست مورخ 15/2/1380 مورد اعتراض قرار گرفته رای به ورود شکایت صادر نموده اند. این رای به موجب دادخواست مورخ 15/2/1380 مورد اعتراض قرار گرفته و شعبه پنجم تجدیدنظر در را شماره 689 مورخ 17/6/1380 متذکر شده اند، چون کارگاه نانوائی از جمله کارگاههای خانوادگی است ، مشمول ماده 188 قانون کار تشخیص و از شمول ماده 148 خارج دانسته با توجه به مراتب چون نانوائی همسر شاکیه به دلالت رای هیاتهای حل اختلاف اداره کار علاوه بر شاکیه کارگران دیگری نیز حضور داشته اند که با این وصف کارگاه از تعریف مطلق کارگاه خانوادگی خارج می گردد و از طرفی سازمان تامین اجتماعی نیز مدت 9 سال دریافت حق بیمه را بابت کارگری شاکیه از کارفرما دریافت داشته و در مهلت مقرر در ماده 39 اعلام اشتباه ننموده به این اعتبار تکالیفی را در قبال کارگر بیمه شده بر طبق قانون به عهده خواهد داشت. بنابراین چون در تعریف کارگاه خانوادگی و تطبیق مورد با ماده 188 دادنامه شماره 689- مورخ 17/13806 اشتباها" صادر گردیده بنابراین استدعای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در طبق تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
443
تاریخ تصویب :
1380/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :