جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


تاریخ : 18/1/1381 شماره دادنامه : 9

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه باینکه دادنامه های فوق الذکر بر مبنای محتویات و دلایل ومدارک پیوست هر پرونده صادر شده است وتفاوت مدلول آنها معلول استنباط معارض از حکم واحد مقنن نیست ، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در این خصوص وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی


کلاسه پرونده : 80/245
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای میرزا حسن شجاعتی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعراض آراء صادره از شعب 3و5 تجدید نظر دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف - شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت3/79/562 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران به خواسته نقض دادنامه شماره 2435 مورخ 10/12/1378 شعبه دهم دیوان بشرح دادنامه شماره 388 مورخ 21/3/1380 با فسخ دادنامه بدوی حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب - شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 5/79/329 موضوع تقاضای تجدید نظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران به خواسته نقض دادنامه شماره 2430 مورخ 10/12/1378 شعبه دهم بشرح دادنامه شماره 599مورخ 20/5/1380 با رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را عینا" تائید نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با بحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
9
تاریخ تصویب :
1381/01/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :