جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


تاریخ : 26/12/1380 شماره دادنامه :440

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه دادنامه شماره 455 مورخ 1/5/1380 بدوی در تاریخ 4/10/1380 وفق قانون و به طور صحیح ابلاغ شده و شاکی در مهلت مقرر در ماده 18 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن معترض گردیده و مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر کرده است ، با این وصف رد تقاضای تجدیدنظر بعنوان تسلیم آن در خارج ازمهلت قانونی بشرح دادنامه 1239 مورخ 27/10/1380 شعبه چهارم تجدیدنظر مبتنی بر اشتباه بوده است. بنابراین مستندا" به تبصره های یک و3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقص می شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه پنجم تجدید نظر دیوان ارجاع می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 80/468
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : رئیس ومستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 0
موضوع شکایت وخواسته : نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت 4/80/1820 شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری .
مقدمه : رئیس ومستشار شعبه چهارم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته اند، دادنامه 1239 مورخ 27/10/80 صادره از این شعبه که خارج از مهلت تلقی شده است ، مبنی بر اشتباه است. زیراتاریخ ابلاغ دادنامه شعبه بدوی (20/5/80)که مبناء محاسبه شعبه قرار گرفته است با توجه به اطلاع مجدد دادنامه که در تاریخ 4/10/80 صورت گرفته است قابل ترتیب اثر نبوده است. صرفنظر از اینکه دادنامه ابلاغ شده جدید ضمیمه پرونده تجدیدنظر هنگام رسیدگی مجدد است یا خیر، مراتب جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان می گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با بحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
440
تاریخ تصویب :
1380/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :