جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره 15165/ت 25297ه 5/4/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 29/3/1381 بنا به پیشنهاد شماره 1010780 مورخ 28/6/1380 وزارت صنایع و معادن و به استنادماده (37) قانون نظام مهندسی معدن - مصوب 1379 - آئین نامه اجرائی قانون یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

فصل اول : کلیات
ماده 1 - در این آئین نامه عبارتهای زیر در معانی مربوط بشرح زیر به کار می روند:
الف - قانون : منظور قانون نظام مهندسی معدن - مصوب 25/11/1379 مجلس شورای اسلامی است .
ب - قانون معادن : منظور قانون معادن - مصوب 27/2/1377 - مجلس شورای اسلامی است .
پ - نظام مهندسی معدن : عبارت است از مجموعه تشکیلات ،سازمانها، تشکل های صنفی ، مهندسی ، حرفه ای ، اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات ، آئین نامه و استاندارها در بخش معدن .
ت - تعاریف عمومی معدن : منظور تعاریفی است که در قانون معادن شرح داده شده است .
ث - فعالیتهای معدنی : شامل کلیه عملیات پی جوئی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرائی کاتسنگ و فرآوری مواد معدنی ومتالوژی استخراجی می شود.
ذ - رشته های مرتبط : منظور رشته های مرتبط به حرفه های مهندسی معدن است که مطابق ماده (7) قانون تعیین می شود.
ماده 2 - از تاریخی که وزارت صنایع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام کند، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیتهای معدنی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود، مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه ای است 0 این صلاحیت در مورد حرفه های مهندسی معدن از طریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنایع ومعادن و در مورد کارگران ماهر از طریق صدورپروانه مهارت فنی و حرفه ای توسط وزارت کار وامور اجتماعی احراز می شود
ماده 3 - وزارت صنایع و معادن برای صدور وتمدیدکلیه مجوزهای اکتشاف ، تجهیز و بهره برداری و فرآوری ، فقط طرحها و گزارشهای عملیات اجرائی را خواهد پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی وحقوقی دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضاء شده باشد.
فصل دوم : پروانه اشتغال در مقطع کارشناسی و بالاتر، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
الف - پروانه اشتغال
ماده 4 - دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در هر یک از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط می توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در حداکثر دو رسته از رسته های :
الف - پی جوی واکتشاف 0
ب - استخراج معدن 0
پ - کانه آرائی و فرآوری 0
ت - متالوژی استخراجی
در یک یا چند زمینه از قبیل طراحی ، محاسبه ، نظارت ، اجرا، بهره برداری ، نگهداری ، کنترل و بازرسی ، امور آزمایشگاهی ،مدیریت ساخت و تولید، نصب ، آموزش ، تحقیق و غیره درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.
ماده 5 - برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی و در صورت لزوم گواهی قبول در آزمونهای مربوط، گواهی اشتغال به کارآموزی و یا سابقه کار حرفه ای در رشته های تخصصی و فنی مربوط بعد از اخذ مدرک بشرح زیر ضروری است :
الف - دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل (1) سال سابقه کار مرتبط.
ب - دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل (2) سال سابقه کار مرتبط.
پ - دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل (3) سال سابقه کارمرتبط0
ماده 6 - گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کارمتقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شدکه توسط واحدهای فنی وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت ، شخصیتهای حقوقی شاغل در رشته های موضوع قانون که دارای پروانه اشتغال شخص حقوقی می باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال و یا توسط سازمان استان تایید و صادر شده باشد0 در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:
الف - نام ، محل و مشخصات پروژه هائی که متقضای در آن اشتغال داشته است .
ب - مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع وخاتمه کار0
پ - نام و مشخصات رشته تحصیلی متقضای 0
ت - نام ، مشخصات ، سمت و یا شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده گواهی .
ماده 7 - متقاضی پروانه اشتغال لازم است تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده وحاوی نکات ضروری می باشد که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید،تکمیل نموده و همراه مدارک زیر تسلیم نمایدک
الف - تصویر مصدق مدرک تحصیلی با قید رشته و درجه علمی آن که به تاید مراجع ذیصلاح رسیده باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادر کننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب - گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده (6) این آئین نامه مقرر شده است .
پ - گواهی قبولی در آزمون در صورت لزوم 0
ت - مدارک عضویت در سازمان استان مربوط0
ث - مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین ومقرر شده است .
ج - سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب این آئین نامه ویا قوانین حاکم بر صدور اینگونه مدارک الزامی باشد.
ماده 8 - وزارت صنایع ومعادن پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال ومدارک ضمیمه آن ، در صورت کامل بودن آنها حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول ، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود ودر صورت کافی نبودن مدارک ، مراتب را ظرف (15) روزبا ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.
ماده 9 - اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده اند و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاترهستند به طور فردی یا به طور مشترک با مسئولیت مشترک می توانند اقدام به تاسیس دفتر مهندسی نمایند.
دفاتر مهندسی ، قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال می باشند و امتیاز آنها قابل واگذاری نیست 0 اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی براساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیم می باشند0 دفاتر مهندسی مذکور می توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر می باشند از وزارت صنایع ومعادن درخواست صلاحیت نمایند.
ماده 10 - اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک بشرح زیر می توانند در یک یا چند رسته ، مشروط بر اینکه حداقل دو از مدیران آن دارای پروانه اشتغال و مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر باشند، تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی نمایند:
الف - تصویر پروانه اشتغال اشخاص حقیقی فوق الذکر0
ب - یک نسخه فتوکپی اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات و یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران وکسانی که دارای حق امضاء می باشند.
پ - تصویر کارت کد اقتصادی متقاضی 0
ت - ارائه مدارک عضویت در نظام مهندسی استان 0
ث - سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب این آیین نامه و یا قوانین حاکم بر صدور اینگونه مدارک الزامی باشد.
تبصره - تغییرات اساسنامه یا ترکیب مدیران باید ظرف حداکثر یک ماه به مرجع صادر کننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتی که تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و یامدیرانی که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی می باشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند، وزارت صنایع ومعادن می تواند حسب مورد پروانه اشتغال مدیران یاشخصیت حقوقی یا هر دو را برای مدت معینی لغو نماید.
ب - حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
ماده 11 - پروانه اشتغال در چهر درجه ، پایه (3) ، پایه (1) وپایه ارشد صادر می شود، جهت ارتقا از پایه سه به دو داشتن (4) سال از پایه دو به یک داشتن پنج سال و از پایه یک به ارشد داشتن 6سال کار حرفه ای در پایه قبلی و در صورت لزوم موفقیت در آزمون مربوط ضروری است .
رتبه بندی و صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنایع و معادن و براساس امتیازبندی مندرج در جدول های زیر صورت می گیرد:
جدول (1): امتیازها برای تعیین رتبه دارندگان پروانه اشتغال

ردیف شرح امتیاز
1 مدرک تحصیلی :
الف - کارشناسی 20
ب - کارشناسی ارشد 22
ج - دکتری 25

2 ارتباط رشته تحصیلی به رسته فعالیت 0 تا25

3 سابقه کار برای هر سال 0 تا2
(حداکثر40امتیاز)
4 آزمون 0 تا20

5 امتیازهای ویژه (خدمات برجسته ) 0 تا10


جدول (2): رتبه بندی دارندگان پروانه اشتغال

رتبه ارشد پایه 1 پایه 2 پایه 3

حداقل امتیاز بدون آزمون 85 70 55 35
حداقل امتیاز با آزمون 100 85 65 45

تبصره 1 - برای صدور پروانه اشتغال پایه ارشد علاوه بر کسب حد نصاب امتیازهای لازم ، تایید شورای مرکزی نیز ضروری است .
تبصره 2 - روش تعیین امتیازها طبق دستورالعملی خواهد که ظرف (6) ماه پس از تصویب این آئین نامه توسط وزارت صنایع ومعادن تهیه خواهد شد.
تبصره 3 - وزارت صنایع ومعادن موظف است با توجه به تعداد متقاضیان هر درجه رعایت تناسب مورد نیاز جامعه به آن به طور مستمر در فواصل زمانی معین نسبت به برگزاری آزمونهای مربوط اقدام نماید.
تبصره 4 - تعیین صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوق که به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می شوند مطابق دستورالعملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت صنایع ومعادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 12 - حداقل صلاحیت فنی دارندگان پروانه اشتغال برای امضاء و تایید نقشه ها وگزارشها و اسناد تعهدآور موضوع ماده (3) این آئین نامه شرح زیر تعیین می شود:
الف - برای طرحهای اکتشافی و گزارش پایان عملیات اکتشاف برای کانسارهای درجه یک ، درجه دو، درجه سه و درجه چهاربه ترتیب دارندگان پروانه اشتغال پایه ارشد، پایه یک ، پایه دو و پایه سه در رسته پی جوی و اکتشاف .
ب - برای طرحهای بهره برداری معادن درجه یک ، درجه دو، درجه سه و درجه چهار به ترتیب دارندگان پایه ارشد، پایه یک ، پایه دووپایه سه در رسته استخراج معدن .
پ - برای طرحهای مربوط به واحدهای کانه آرائی یا فرآوری درجه یک ، درجه دو، درجه سه و درجه چهار، به ترتب دارندگان پایه ارشد، پایه یک ، پایه دو و پایه سه در رسته کانه آرائی و فرآوری .
ت - برای طرحهای مربوط به واحدهای متالوژی استخراجی درجه یک ، درجه دو، درجه سه و درجه چهار، به ترتیب دارندگان پروانه اشتغال پایه ارشد، پایه یک ، پایه دو و پایه سه در رسته متالوژی استخراجی .
تبصره 1 - درجه بندی کانسارها ومعادن و واحدهای کانه آرائی و فرآوری و متالوژی استخراجی برای اولین بار به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت صنایع ومعادن ظرف شش ماه پس ازتصویب این آئین نامه تهیه و ابلاغ می شود0 اصلاحات بعدی به پیشنهاد سازمان و تصویب وزارت صنایع ومعادن انجام می شود.
تبصره 2 - دستورالعمل رتبه بندی موضوع ماده (11) و ظرفیت اشتغال در کلیه فعالیتهای موضوع قانون توسط سازمان تدوین شده و به طور ادواری مورد بازنگری قرار می گیرد و پس از تصویب وزارت صنایع و معادن ابلاغ می شود.
تبصره 3 - مسئولان فنی عملیات موضوع ماده (65) آئین نامه اجرائی قانون معادن و همچنین ناظرانی که از طرف وزارت صنایع ومعادن بر اساس ماده (69) آئین نامه مذکور تعیین می شوند، باید صلاحیتهای فنی موضوع این ماده را دارا باشند.
ماده 13 - ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رسته های مختلف به پیشنهاد سازمان و تصویب وزارت صنایع ومعادن تعیین می شود.
تبصره - دارندگان پروانه اشتغال و کلیه مراجع صادر کننده پروانه فعالیتهای معدنی و سایر مجوزهای مربوط موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعایت نمایند
ماده 14 - حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال اشخاص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت صنایع و معادن صورت خواهد گرفت .
ماده 15 - در مورد سازمانها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، مشروط بر اینکه تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده ومسئول واحدفنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد با ارائه مدارک و مجوزها ومصوبات مراجع صلاحیت دار، برای هر یک ازواحدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در این آئین نامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد.
تبصره - بخشهای ستادی وزارت صنایع ومعادن در مرکز استانها که به طور قانونی وظیفه تایید طرحها و صدور پروانه عملیات معدنی ونظارت را عهده دار هستند، از شمول این ماده مستثناهستند
ماده 16 - مسئولیت صحت طراحی ، اجرا، نظارت و نظایر آن در مورد اشخاص حقوقی به عهده مدیرعامل یا رئیس موسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (15) این آئین نامه به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوط ک دارای پروانه اشتغال حقیقی بوده و به امضای آنهارسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضاء کننده بوده وبا تغییر سمت وی ساقط نخواهد شد0 همچنین امضای وی رافع مسئولیت مهندس طراح ، مسئول فنی عملیات و ناظر که در رشته مربوط امضاء یا تعهد نظارت کرده اند، نخواهدبود.
ماده 17 - با توجه به اصلاحیه تبصره (1) ماده (2) قانون نظام صنفی مصوب 1368 - پاسخ به استعلامات مراجع ذیصلاح در خصوص اشخاص حقوقی که ارائه خدمت و فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال می باشد و همچنین پاسخگوئی به مسایل صنفی آنها با سازمان استان است که وفق دستورالعمل وزارت صنایع ومعادن عمل خواهد نمود.
ماده 18 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی دارای پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی جهت انجام خدمات موضوع قانون ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و احراز کلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت صنایع ومعادن دریافت دارند0 در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود.
ماده 19 - امضای اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه هاواسنادتعهدآور همراه با مهری خواهد بود که در آن نام کامل شماره پروانه اشتغال و مشاره عضویت سازمان استان درج شده باشد.
ماده 20 - برای متقاضیانی که در بیش از یک رسته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می باشند یا در آینده صلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک پروانه اشتغال صادر می شود و در پروانه اشتغال مذکور رسته ها و تخصیص هائی که دارنده پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد
ماده 21 - وزارت صنایع و معادن می تواند بر مبنای پیشنهاد سازمان در موردتمام یابعضی از رشته ها و تخصص ها صدور یا تجدیدیا تمدید پروانه و همچنین ارتقای پایه را موکول به گذراندن آزمونهای عمومی و تخصصی نماید.
ماده 22 - پروانه اشتغال برای مدت سه سال در سراسر کشور در رشته و تخصص تعیین شده معتبر است 0 وزارت صنایع معادن مکلف است در صورت درخواست متقاضی و دارا بودن شرایط لازم ظرف یکماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص مراتب را به طور کتبی با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید0 تاریخ تجدید یا تمدید پروانه اشتغال باید درمحل مخصوصی از متن پروانه اشتغال درج شود.
تبصره 1 - در صورتی که اعتبار یک یا بعضی از مدارک لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال محدود به مدت معینی کمتر از(3) سال باشد، در این صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدودیتهای زمانی مدارک مذکور تعیین و درج خواهد شد.
تبصره 2 - در صورتی که دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استانی که در سازمان استان آن عضو است از پروانه اشتغال خود استفاده نماید، مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع سازمان استان هر دو استان برساند.
ماده 23 - در موارد زیر پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساسا" ابطال خواهد شد:
الف - فوت دارنده پروانه اشتغال 0
ب - حجر دارنده پروانه اشتغال تا زمانی که رفع حجر نشده باشد
پ - عدم تمدید یا تجدید ظرف دوم ماه از تاریخ انقضای مهلت 0
ت - محکومیت قطعی دارنده پروانه اشتغال به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی .
ث - در صورتی که دارنده پروانه اشتغال به موجب رای قطعی شورای انتظامی استان یا شورای انتظامی نظام مهندسی محکوم به محرومیت از کار شود، در مدت محرومیت از کار.
ج - لغو عضویت از سازمان استان یا اخراج از آن 0
ج - انحلال یا فقدان شرایط لازم در خصوص اشخاص حقوقی 0
تبصره - دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است ، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسئولیتهائی که ازقبل از آن عهده دار بوده است و آن هم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود، نخواهد داشت .
ماده 24 - چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود،صاحب پروانه اشتغال می تواند تقاضای صدور المثنی نماید و مرجع صادر کننده موظف خواهد بود پس از مدت سه ماه از تاریخ تقاضا در صورتی که یابنده آن را به مرجع مذکور ارسال ننموده باشد، نسبت به صدور المثنی اقدام نماید.
ماده 25 - با توجه به ماده (1287) قانون مدنی پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را دارا است .
فصل سوم : پروانه اشتغال در مقطع کاردانی
ماده 26 - برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی در صورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط در یکی از رشته های موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجه ، پایه (3) ، وپایه (2) و پایه (1) ، بشرح زیر صادر می شود:
برای دارندگان مدرک کاردانی فنی در یکی از رشته های موضوع قانون با داشتن (5) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه (3) صادر می شود.
جهت ارتقا از هر پایه به پایه دیگر(5) سال کار و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است .
تبصره - سابقه و تجربه حسب گواهی ها ومدارک مندرج در ماده (6) این آئین نامه و سایر مستندات مورد قبول وزارت صنایع ومعادن احراز می شود.
ماده 27 - متقاضی پروانه اشتغال لازم است تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت صنایع ومعادن تهیه شده و حاوی نکات ضروری می باشد که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید، تکمیل نموده و همراه مدارک زیر تسلیم نماید:
الف - تصویر مصدق مدرک تحصیلی کاردانی با قید رشته و گرایش آن که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادر کننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب - گواهی سابقه وتجربه مفید بشرح مذکور درماده (6) این آئین نامه .
پ - ارائه مدرک قبولی در آزمون علمی و عملی 0
ت - مدارک عضویت در تشکل حرفه ای موضوع ماده (28) قانون ، در صورت تاسیس تشکیلات مذکور.
ث - ارائه مدرک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضا قیدشده است 0
ج - سایر مدارکی که ارایه آنها به موجب قوانین ومقررات مصوب ضروری است .
ماده 28 - نحوه برگزاری آزمون و سئوالات تخصصی در سراسر کشور یکسان می باشد.
سئوالات به صورت کتبی به وسیله وزارت صنایع و معادن تهیه ودر اختیار سازمان صنایع ومعادن استانها قرار می گیرد تا با نظارت مستقیم و همکاری سازمان استان آزمون برگزار شود0 تصحیح اوراق و اعلام اسامی پذیرفته شدگان با سازمان صنایع و معادن استانها می باشد.
پس از تاسیس تشکیلات حرفه ای در برگزاری آزمونها از همکاری تشکیلات مذور استفاده خواهد شد.
ماده 29 - حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مقطع کاردانی حسب دستورالعملی خواهد بود که برای اولین بار به صورت آزمایشی توسط وزارت صنایع و معادن ظرف شش ماه پس از تصویب این آئین نامه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره - حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به طور ادواری توسط سازمان مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تصویب وزارت صنایع و معادن ابلاغ می گردد.
ماده 30 - مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی (3) سال است و در انقضای مدت در صورت درخواست متقضای و وجود شرایط لازم قابل تمدید است .
ماده 31 - کلیه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار، یا معلق شدن اعتبار و سایر موارد تابع فصل دوم این آئین نامه خواهد بود.
ماده 32 - مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانها مانند دارندگان پروانه اشتغال به کار کارشناسان و بالاتر است ، ولی پس از تاسیس تشکیلات حرفه ای مربوط، شورای انتظامی استان ومرجع تجدیدنظر با همکاری و هماهنگی تشکیلات مذکور اقدام خواهند کرد و موارد خاصی که درمورد این گروه باید مورد توجه مراجع رسیدگی کننده قرار گیرد و یا باید از آن استثنا شود با توجه به پیشنهادهای تشکیلات حرفه ای مربوط طی دستورالعملی به وسیله وزارت صنایع ومعادن به شورای انتظامی استان ومرجع تجدیدنظر اببلاغ خواهد شد.

فصل چهارم : نظارت وکنترل
ماده 33 - مسئولیت نظارت عالی بر اجرای اصول فنی فعالیتهای معدنی شامل اطلاعات ، ضوابط و دستورالعمل هائی که رعایت آنها در طراحی ، محاسبه و اجرای عملیات معدنی اعم از اکتشاف ، تجهیز، بهره برداری از معدن و واحدهای فرآوری ومتالوژی استخراجی ضروری است ، بر عهده وزارت صنایع ومعادن است 0 وزارت مذکور با انتشار اعلامیه و اطلاعیه ، آگاهی های لازم را به افراد جامعه خواهد داد.
ماده 34 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی می توانند در هر موردیکه با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از اصول فنی فعالیتهای معدنی می دهند0 شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت صنایع و معادن و یا سازمان صنایع و معادن استانها ارسال یا تسلیم نمایند.
ماه 35 - وزارت صنایع ومعادن و یا سازمانهای صنایع ومعادن استان ، شکایات دریافت شده را رسیدگی می نمایند و در صورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد (31) و (32) قانون و مواد مندرج در این آئین نامه ، با ذکر دلایل ، مستندات و کسب نظرات مراجع ذیربط، دستور اصلاح و یا جلوگیری از ادامه کار را صادر و به دارنده پروانه عملیات معدنی ومهندس مسئول فنی ذیربط ابلاغ می نماید وبه منظور اجرای آن ، دارندگان پروانه عملیات معدنی موظفند حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت صنایع ومعادن قرار دهند.
ماده 36 - به منظور مطالعات و تحقیقات مورد نیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصلاح سیستم کنترل در فعالتیهای معدنی وگسترش آن در سطح کشور، متناسب با امکانات ومقتضیات محلی وارتقای کیفی فعالیتهای معدنی از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین ، تدوین آئین نامه های قانونی ، اصلاح روشها و ساختار اداری و اجرائی و تدوین برنامه های آموزشی در سطوح مختلف شورائی مرکب از (7) نفرعضوتحت عنوان شورای توسعه نظام مهندسی وکنترل فعالتیهای معدنی دروزارت صنایع ومعدن تشکیل می شود0 اعضاء و رئیس شورای مزبور توسط وزیر صنایع و معادن انتخاب ودبیرخانه شورای مذکور در وزارت صنایع و معادن تشکیل می شود.

فصل پنجم : سازمان استان
الف - کلیات :
ماده 37 - برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل (20) نفرداوطلب عضویت از بین مهندسان کارشناسان رشته های اصلی مقیم حوزه آن استان که واجد شرایط مقرر در ماده (6) قانون وتبصره های آن باشند ضروری است .
تبصره - عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی یا کارشناسی در رشته های صالی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط در سازمان استان به شرط داشتن شرایط قانونی بلامانع است ، ولی در مجامع عمومی فقط اشخاص حقیقی عضو حق رای دارند.
ماده 38 - عضویت در سازمان استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است :
الف - دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط.
ب - تولید در آن استان و یا حداقل شش ماه اقامت ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت ، در حوزه استان ، به طوری که فعالیت حرفه ای وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.
پ - نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت .
ت - دادن تعهد نسبت به انجام وظایفی که از طریق سازمان استان یا شورای مرکزی تصویب و ابلاغ شده یا می شود، در چهارچوب اهداف قانون و آیین نامه اجرائی آن .
ث - پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه های مصوب مربوط.
ج - تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت سالانه طبق تعرفه های مصوب مربوط.
ج - تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت ، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت همراه با مدارک مقرر در قرم مذکور.
ماده 39 - متقاضی عضویت در سازمان استان تقاضای خود را به دبیرخانه به سازمان استان تسلیم خواهند نمود0 مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف (15) روز به تقاضای واصل شده رسیدگی نماید ودر صورتی که متقضای را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد، نسبت به صدور وتسسلیم کارت عضویت او اقدام و جنانجه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهد، نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح وکتبی به متقاضی ابلاغ نماید.
تبصره - تا قبل از تشکیل سازمان استان تقاضاهای عضویت به سازمان صنایع و معادن استان تسلیم می شود 0 سازمان صنایع و معادن استان ، کارت عضویت موقت با حداکثر مدت اعتبار یک سال صادر خواهد کرد.
ماده 40 - عضویت در سازمان استان تحت شرایط ذیل لغو می شود ودر هر زمانی که موانع لغو عضویت برطرف شود، بنا به تقاضای متقاضی عضویت وی تجدیدو ادامه خواهد یافت :
الف - نقل مکان به استان دیگر0
ب - استعفا از عضویت سازمان استان 0
پ - سلب هر یک از شرایط عضویت موضوع ماده (38) این آئین نامه 0
ت - اخراج از سازمان 0
تبصره - لغو عضویت در سازمان استان موجب لغو عضویت در کلیه نهادهای وابسته به آن نیز خواهد شد، ولی برقراری مجدد عضویت ، لزوما" موجب برقراری مجدد عضویت در نهادهای مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب یا صدور حکم مجدد خواهد بود.
ماده 41 - شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند درآن واحد عضویت بیش از یک سازمان استان را دارا باشد و در مواقعی که اقامتگاه شخص از یک استان به استان دیگر تغییر می کند، کارت عضویت قبلی سازمان استان جدید پس از موافقت سازمان استان وتحقق (6) ماه اقامت در استان جدید صادرو کارت عضویت قبلی باطل و همراه با مدارک مربوط به سازمان استان محل صدور آن فرستاده می شود0 در فاصله شش ماه مذکور کارت عضویت سازمان استان قبلی به اعتبار خود باقی است 0 همچنین سازمان استان قبلی موظف است حسب درخواست سازمان استان جدید رونوشتی از پرونده و سوابق عضو انتقالی برای سازمان استان جدید ارسال دارد.
ماده 42 - در استانهائی که به واسطه کافی نبودن تعدادداوطلبان واجد شرایط، سازمان استان تشکیل نشده است ، داوطلبان حوزه آن استان می توانند به عضویت سازمان استان مجاور، که به پیشنهاد سازمان و تایید وزیر صنایع ومعادن تعیین می شود، پذیرفته شوند0 در این قبیل موارد وظایف مربوط به استان مذکور نیز توسط سازمان استان مجاور که بشرح فوق تعیین شده انجام خواهد شد0 هر گاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید، سازمان صنایع ومعادن استان مربوط اقدام به برگزاری اولین دوره انتخابات هیات مدیره و تشکیل سازمان استان اقدام خواهد کرد.
تبصره - تا زمان تشکیل سازمان ، انتخاب استان مجاور به طور مستقیم توسط وزیر صنایع ومعادن انجام می شود.
ماده 43 - به منظور تشکیل سازمان در استان وفق قانون ، اولین دوره برگزاری انتخابات در سازمان استان به وسیله وزارت صنایع و معادن انجام خواهد شد.
ماده 44 - سازمان استان می تواند در شهرهای مختلف استان دفاتر نمایندگی دایر وانجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نماید.

ب - مجمع عمومی
ماده 45 - مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رای سازمان استان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی حرفه های مهندسی معدن و رشته های مرتبط است ، تشکیل می شود.
ماده 46 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق العاده به تعداد دفعاتی که در اجلاس عادی مجمع عمومی تعیین می شود، به دعوت هیات مدیره تشکیل می شود.
تبصره 1 - در مواردی که وزارت صنایع و معادن ، بازرس ویاحداقل سی درصداعضای سازمان استان ، تشکیل مجمع عمومی را درخواست نمایند هیات مدیره موظف است مجمع عمومی فوق العاده را دعوت به تشکیل نماید.
تبصره 2 - هیات مدیره ملزم به دعوت کتبی از نماینده وزیر صنایع ومعادن جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی است و جلسات یادشده با رعایت سایر شرایط مشروط به انجام دعوت مذکور، رسمیت خواهد یافت .
تبصره 3 - نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان استان می توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی حضور یابند.
ماده 47 - دعوت به تشکیل جلسات مجمع عمومی باید حداقل بیست روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در روزنامه کثیر الانتشار و در صورت لزوم از طریق دعوتنامه و یا به وسیله رسانه های گروهی و جمعی دیگر به اطلاع اعضاء برسد0 در آگهی دعوت نامه و یا اطلاعیه های مزبور بای روز و ساعت ومحل تشکیل و دستور جلسه قید شود.
ماده 48 - جلسات مجمع عمومی عادی با حضور نصف به علاوه یک اعضای دارای حق رای رسمیت می یابد0 در صورت عدم حصور حد نصاب مذکور، هیات مدیره موظف است به فاصله یک ماه از تاریخ تشکیل اولین جلسه برای بار دوم از اعضاء دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضای دارای حق رای که حضور یابند، رسمیت خواهد یافت 0 جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت دارد و در صورت عدم حصول حد نصاب ، مراتب در اولین جلسه مجمع عمومی عادی بعد مورد بحث واقع می شود0 تصمیمات جلسات عمومی عادی یا فوق العاه با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر می باشد.
ماده 49 - برای انتخاب اعضا یهیات مدیره ، اجتماع در محل واحد واحراز حد نصاب تشکیل جلسات ضورری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای سازمان استان به صندوق های رای گیری بارای مخفی و با رعایت مواد آتی انجام می شود و در این مورد هر عضوفقط حق یک رای داشته و مجاز به دادن رای به نمایندگی غیر نمی باشد.
تبصره 1 - رای مخفی بر روی ورقه ای که به همین منظور توسط وزارت صنایع و معادن برای همه استانها و به صورت یکنواخت تهیه و ارائه می گردد، نوشته می شود.
تبصره 2 - اولین دوره انتخابات هیات مدیره سازمانهای استان توسط وزارت صنایع و معادن برگزار می شود.
ماده 50 - مجمع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از رئیس ، یک منشی و دو ناظر که از بین اعضای حاضر در مجمع عمومی با اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد، اداره می شود.
از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی ، صورت جلسه ای توسط منشی تدوین و پس از امضای هیات رئیسه مجمع عمومی یک نسخه آن به دبیر خانه سازمان استان و یک نسخه به سازمان صنایع و معادن استان ارسال می شود.
ماده 51 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عای یا فوق العاه تشکیل شده باشد، به شرح زیر است :
الف - شنیدن گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و اعلام نظرنسبت به آن .
ب - بررسی و تصویب نهائی ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیات مدیره در چارچوب سیاستهای کلان سازمان .
پ - تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع درآمد برای سازمان استان براساس پیشنهاد هیات مدیره و در چارچوب خط مشی تعیین شده توسط هیات عمومی .
ت - انتخاب بازرسان
ث - اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضای هیات مدیره بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان .
ج - تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه های سازمان استان 0
چ - شنیدن گزارش فعالیتهای حرفه ای ، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادی مربوط به آن .
ح - تقدیر وتشویق و اعطای جوایز به فعالیتهای ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضاء و موسسات و نظایر آن .
خ - بررسی ونظرخواهی در مورد موضوعات حرفه ای و مهندسی 0
د - تعیین حداکثر دفعاتی که نیاز به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در طول هر سال خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه .
ذ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

پ - هیات مدیره
ماده 52 - هر سازمان استان دارای هیات مدیره ای می باشد که از بین اعضای داوطلب در رشته های اصلی برای یک دوره سه ساله انتخاب می شوند و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است .
ماده 53 - داوطلبان عضویت ر هیات مدیره سازمان استان علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده (11) قانون باید از پنج سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی ، فاقد محکومیت انتظامی از درجه (3) یا بالاتر موضوع ماه (82) این آئین نامه باشند.
ماده 54 - تعداد اعضای اصلی هیات مدیره سازمان استان (5) نفر شامل دو نفر مهندس معدن ، یک نفر زمین شناس ، یک نفر نقشه بردار و یک نفر مهندس متالوژی با گرایش استخراجی وتعداداعضای علی البدل دو نفر اشمل یک نفر مهندس معدن و یک نفر زمین شناس می باشد.
تبصره - چنانچه در یکی از رشته های اصلی به غیر از رشته مهندسی معدن به تعداد کافی داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد، یک نفر از سایررشته های اصلی که حائز بالاترین رای باشد، انتخاب خواهد شد.
ماده 55 - برای انجام انتخابات هیات مدیره ، هیات اجرائی انتخاباتی مرکب از (3) یا (5) نفر عضو سازمان استان تشکیل می شود0 تعداد اعضای هیات اجرائی انتخابات برای استانهائی که تا (100) عضو دارند (3) نفر خواهد بود.
هیات مذکور با نظارت وزارت صنایع معادن که به عنوان دستگاه نظارتی عمل می نماید، وظیفه برگزاری انتخابات را برعهده خواهد داشت .
به منظور تعیین اعضای هیات اجرائی انتخابات ، سازمان صنایع و معادن استان به تعداد دو برابر مورد نیاز از اعضای سازمان استان را انتخاب می نماید و آنها از بین خود نصف اعضاء را با اکثریت آراء به عنوان هیات اجرائی انتخابات تعیین و به سازمان صنایع و معادن استان اعلام می نمایند.
هیات اجرائی انتخابات باید چهارماه قبل از اتمام هر دوره هیات مدیره انتخاب وتشکیل شود.
ماده 56 - اعضای هیات اجرائی انتخابات در اولین جلسه ، ازبین خود یک رئیس یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب خواهند کرد و جلسات آن با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود0 نماینده دستگاه نظارتی نیز بدون حق رای مجاز به شرکت در جلسات هیات اجرائی انتخابات است .
تبصره - اعضای هیات اجرائی انتخابات نمی توانند نامزد عضویت در هیات مدیره باشند.
ماده 57 - هیات اجرائی انتخابات پس از تشکیل ، موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر را انجام و به روشهای مقتضی آگهی واعلام نماید:
الف - اعلام شرایط عضویت در هیات مدیره 0
ب - تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیات مدیره که مدت آن نباید کنتر از(15) روز پس از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد.
پ - اعلام نشانی شماره تلفن تماس محل استقرار هیات اجرائی انتخابات و همچنین نشانی محلهای ثبت نام داوطلبان .
ت - درج مدارکی که داوطلبان همراه تقاضای خود بایدارسال نمایند.
ث - تعیین روز و ساعت ومحل یا محلهای برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود، پس از تایید دستگاه نظارت .
ج - اعلام تعداد اعضای هیات مدیره در هر رشته براساس ماده (54) این آئین نامه .
چ - اعلام سایر مواردی که برای داوطلبان و شرکت کنندگان در انتخابات ضروری به نظر می رسد.
ح - ارسال آگهی های منتشر شده به آدرس کلیه اعضای سازمان استان در صورت لزوم .
ماده 58 - داوطلبان عضویت در هیات مدیره می توانند ظرف مهلتی که توسط هیات اجرائی انتخابات تعین شده است ، داوطلبی خود را به طور کتبی همراه با فتوکپی پروانه اشتغال و سایر مدارک لازم به هیات اجرائی انتخابات یا یکی از محلهای ثبت نام تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده 59 - هیات اجرائی انتخابات موظف است حداکثر ظرف یک هفته پ ساز پایان مهلت ثبت نام جهت احراز شرایط داوطلبان ، ازمراجع ذیربط استعلام و رونوشت آن را برای دستگاه نظارت ارسال و ظرف یک ماه از تاریخ مذکور اعم از اینکه پاسخ استعلام ها واصل شده یا نشده باشد، با اکثریت آراو نسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به دستگاه نظارت ومتقاضی اعلام نماید.
افرادی که صلاحیت آنها رد شده است ، می توانند ظرف سه روز از تاریخ وصول نظریه هیات اجرائی ، شکایت خود را به طور کتبی به دستگاه نظارت تسلیم نمایند و رسید دریافت دارند0 دستگاه نظارت موظف است ظرف یک هفته به شکایات واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صلاحیت شاکیان و سایر داوطلبان به هیات اجرائی انتخابات اعلام دارد0 پس از تایید فهرست نهائی نامزدها به وسیله دستگاه نظارت ، هیات اجرائی انتخابات فهرست مذکور را به تعداد کافی تکثیر وتوزیع نموده ، حداقل دو هفته قب لاز روز اخذ رای آن را در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار آگهی می نماید یا در صورت لزوم به وسایل مقتضی به اطلاع اعضاء می رساند.
تبصره - فهرست الفبای داوطلبان باید به تفکیک رشته تحصیلی با ذکر نام دانشگاه ، مقطع و گرایش تحصیلی وسال دریافت مدرک تنظیم شود و در روز رای گیری درمحلهای مناسب در معرض دیدرای دهندگان قرار داده شود.
ماده 60 - در صورتی که هیات اجرای انتخابات با توجه به امکانات ، وسعت استان ، تعداد اعضاء، پراکندگی شهرهای استان و سایر عوامل ، محلهای متعددی جهت برگزاری انتخابات تعیین نماید، باید برای هر یک از محلهای مذکور هیات اجرائی اتخابات فرعی مرکب از سه عضو سازمان استان که واجد شرایط انتخاب شدن در هیات اجرائی انتخابات فرعی مرکب از سه عضو سازمان استان که واجد شرایط انتخاب شدن در هیات اجرائی اتخابات باشند، تعیین کند، ولی به هر حال مسئولیت حسن انجام انتخابات با هیات اجرای انتخابات است 0 دستگاه نظارت نیز برای هر محل یک ناظر خواهد داشت .
ماده 61 - هر یک از اعضای سازمان استان می تواند با ارائه کارت عضویت همان استان به شتخیص خود به تمام یا بعضی از داوطلبان در هر یک از رشته های اصلی و حداکثر به تعداد اعضای اصلی آن رشته در هیات مدیره سازمان استان رای دهد و در صورتی که بیش از آن در ورقه رای خود نوشته باشد، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد.
تبصره - در صورتی که رای دهندگان اسامی افرادی غیر از داوطلبان اعلام شده را بنویسند، فقط آن اسامی حذف می شود.
ماده 62 - پس از خاتمه رای گیری ، هیات اجرائی انتخابات موظف است زیر نظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آراء نماید0 در هریک از رشته های اصلی از بین کسانی که دارای رای بیشتر باشند، به ترتیب اولویت اعضای اصلی وعلی البدل در آن رشته تعیین می شود و نتایج رای گیری صورتجلسه شده و توسط اعضای هیات اجرائی انتخابات و نمایندگان دستگاه نظارت امضاء و اعلام می شود.
ماده 63 - مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات تا (5) روز بعداز اخذ رای خواهد بود ومدت رسیدگی به آنها یک هفته پس از انقضای مدت مذکور می باشد0 مرجع رسیدگی به این شکایات هیات اجرائی انتخابات به اتفاق نماینده دستگاه نظارت است .
به شکایات بدون نام ومشخصات ونشانی ترتیب اثر داده نخواهدشد پ ساز انجام رسیدگی ، در صورت تایید انتخابات نتایج قطعی اعلام و کلیه اورا قو دفاتر و مدارک مربوط به دبیرخانه سازمان استان تحویل می شود و در صورت ابطال انتخابات ، هیات اجرائی انتخابات حداکثر ظرف یک ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد اقدام خواهد کرد0 تایید با ابطال انتخابات منحصرا" از اختیارات دستگاه نظارت است .
پس از خاتمه انتخابات وتایید آن ، اعتبار نامه های اعضای هیات مدیره به وسیله وزارت صنایع ومعدن امضاء وصادر می شود.
ماده 64 - هیات مدیره که از اعضای اصلی تشکیل می شود، دراولین جلسه از بین خود یک رئیس ، یک نایب رئیس و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب خواهد کردو تجدیدانتخاب آنهادرسالهای بعدی بالامانع است 0 همچنین هیات رئیسه از بین خود یک نفر را با تایید هیات مدیره به سمت خزانه دار منصوب می نماید0 رئیس هیات مدیره ، رئیس سازمان استان می باشد.
ماده 65 - جلسات هیات مدیره حداقل ماهی دوباره تشکیل و باحضور حداقل سه نفر از اعضای عل البدل می توانند بدون داشتن حق رای در کلیه جلسات هیات مدیره شرکت نمایند0 تصمیمات و مصوبات هیات مدیره با رای موافق حداقل سه نفراز اعضاء معتبر بوده وتوسط دبیر در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد0 اسامی غایبان نیز ذیل آن ذکر می شود.
ساعت ، روز، محل و دستور جلسه هیات مدیره یک هفته قبل از تشکیل ، توسط رئیس هیات مدیره به صورت مکتوب به آدرس اعضاء اسال و رسید دریافت می شود.
تبصره 1 - چنانچه هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند، مستعفی شناخته شده وعضو علی البدل به جای او در جلسات هیات مدیره به عنوان عضو اصلی شرکت خواهد کرد و مراتب نیز به عضو مستعفی به طور کتبی اعلام می شود.
تبصره 2 - در صورت فوت ،استعفا، حجر یا سلب صلاحیت قانونی هریک از اعضای هیات مدیره ، از عضو علی البدل به عنوان عضو اصلی جهت شرکت در جلسات هیات مدیره دعوت خواهد شد.
ماده 66 - اختیارات و وظایف هیات مدیره به شرح زیر تعیین می شود:
1 - برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی معدن و مشاغل مرتبط با آن جلب مشارکت اعضاء در جهت توسعه این فعالیتها
2 - ارتقای دانش فنی وکیفیت کار شاغلان در حرفه های مهندسی معدن از طریق ایجاد پایگاه های علمی ، فنی ، آموزشی و نظایر آن .
3 - همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل اجرای دقیق و صحیح اصول فنی فعالیتهای معدنی و ضوابط تهیه طرحها توسط اعضای سازمان استان حسب درخواست .
4 - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای معدنی در حوزه استان ومعرفی متخلفان به مراجع قانونی ذیصلاح .
5 - مشارکت درامور ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه مشمول قانون .
6 - دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای وتخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.
7 - تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی معدن وکارفرمایان و ارائه پیشنهاد به مراجع مسئول در بخش معدن در زمینه ارجاع مناسب کارا به صاحبان صلاحیت به منظور جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امورفنی مربوط.
8 - کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی معدن وهمکاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه تدوین ، اجرا و کنترل اصول فنی فعالیت های معدنی واستاندارها و معیارها.
9 - کمک به ارتقای کیفیت طرحهای معدنی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست ، شرکت در کمیسیون و شوراهای تصمیم گیری در مورد این گونه طرحها و همکاری با وزارت صنایع ومعادن در زمینه کنترل طرحهای معدنی و اجرای طرحهای یاد شده بااستفاده از خدمات اعضای سازمان استان .
10 - معرفی کارشناس ذیصلاح جهت ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است
11 - همکاری با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدنی و بلایای طبیعی .
12 - تهیه و تنظیم وتصویب برنامه ها وبودجه و ترازنامه سالانه سازمان استان و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب نهائی .
13 - معرفی نماینده هیات مدیره جهت عضویت در کمیسیون های حال اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای سازمان استان .
14 - تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی معدن در استان و پینشهاد آن به شورای مرکزی سازمان .
15 - انتخاب ومعرفی دو عضو شورای انتظامی استان به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان ، موضوع ماده (18) قانون و فراهم کردن موجبات و وسایل تشکیل شورای انتظامی استان .
16 - تهیه و تصویب نظام نامه اداری ، تشکیلاتی ، مالی وداخلی سازمان استان .
17 - تنظیم امور اداری ومالی سازمان استان طبق مقررات ونظام نامه های مربوط.
18 - تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه وارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب .
19 - ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان 0
20 - استخدام و عزل ونصب کارکنان سازمان استان و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش آنها.
21 - افتتاح حساب بانکی به نام سازمان استان نزد بانکها و برداشت از این حسابها جهت انجام امور سازمان استان و پرداخت هزینه ها.
22 - تعیین امضاء یا امضاهای مجاز به منظور برداشت ازحسابهای بانکی ، امضای قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوی و صلح وسازش .
23 - تعیین فهرست کارشناس خبره و واجدشرایط به تفکیک رشته های اصلی از بین اعضای سازمان استان بارعایت ضوابط ودستورالعملهای های وزارت صنایع و معادن جهت معرفی به مراجع قضائی یا شوراهای انتظامی یا سایر مراجع متقاضی .
24 - اعلام نظر کتبی به مراجع قضائی با معرفی کارشناس یا هیات کارشناسی خبره واجد شرایط به محاکم قضائی حسب درخواست مرجع مزبور.
25 - همکاری در برگزاری آزمونهای موضوع قانون و آئین نامه اجرائی آن .
26 - تشکیل کمیته نظام پیشنهادها در سازمان استان و تعیین وظایف آن و نحوه هماهنگی با سایر استانها.
27 - تشکیل هیات مشورتی سازمان استان و تعیین وظایف ونحوه همکاری .
28 - تاسیس دفاتر نمایندگی و تهیه وتصویب نظام نامه مربوط شامل نحوه تشکیل ، چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظایف واختیارات آنهاحسب نیاز.
29 - تهیه نظام نامه مربوط به کمیسیونهای تخصصی شامل نحوه تشکیل ، شرح وظایف و حدود اختیارات و نحوه ترکیب آنها.
30 - ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام کارآموزی فارغ التحصیلان رشته های اصلی و رشته های مرتبط.
31 - تشکیل دفاتر مشاوره و راهنمائی به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به عموم به منظور اطلاع رسانی به مراجعان و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای حقیقی و حقوقی سازمان استان و مراجع ذیربط در موارد نیاز نظیر حل وفصل موضوعات ، رفع اختلاف ، خدمات مشاوره فنی ومهندسی .
32 - انتشار خبرنامه ونشریات تخصصی و تهیه وتوزیع نشریات حرفه ای ، نرم افزارها و غیره .
33 - تشکیل نمایشگاه های تخصصی ، فنی ، تولیدی و ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت اعضاء در نمایشگاه های داخلی وخارجی .
34 - پیشنهاد تغییرات خاص مناسب با شرایط ویژه استان دراصول فنی فعالیتهای معدنی براساس ماده (32) قانون .
35 - هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آئین نامه اجرائی و سایر مقررات مربوط و یاعرفا" ضروری است به عهده هیات مدیره می باشد.
ماده 67 - کلیه مکاتبات سازمان استان با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او با امضای نایب رئیس انجام می شود مگر آنکه درموارد معینی هیات مدیره نحوه خاصی تعیین کرده باشد.
ماده 68 - نمایندگی سازمان استان با هیات مدیره است که به طور کلی و یا مورد ینماینده یا نمایندگان خود را با حق انتخاب وکیل با حق توکیل غیر یا بدون آن و با تعیین حدود اختیارات و صلاحیت تعینی خواهد کرد.
ماده 69 - هیات مدیره می تواند جهت اجرای تصمیمات و وظایف محول شده تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود ومعین به هر یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره تفویض نماید0 همچنین هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به موجب نظام نامه های مربوط، به دفاتر نمایندگی در شهرستانهای تابع استان و یا گروه های تخصصی واگذار کند0 این نظامنامه ها ممکن است در صورت قبول وتایید شورای انتظامی استان ، شامل دریافت شکایات انتظامی و رسیدگی مقاماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافقنامه های منعقد شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدور رای نیز باشد.
ماده 70 - گروه های تخصصی در هر یک از استانها و در هر یک از رشته های اصلی که تعداد آنها حداقل به (5) نفر بالغ شود، تشکیل می شود0 گروههای مذکور امور تخصصی مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه طرح و مورد بررسی و حل و فصل قرار می دهند ونظرات و پینشهادهای خود را برای سازمان استان ارسال می دارند0 هیات مدیره نیز قب لاز تصمیم گیری در اموری که اختصاصا" مرتبط بایکی از رشته های اصلی است ، نظم گروه تخصصی مربوط را استعلام نموده ، آن را در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرارمی دهد.
ماده 71 - هیات مدیره سازمان استان موظف است ظرف (3) ماه از تایخ تشکیل سازمان استان نسبت به تشکیل گروه های تخصصی اقدام کند
ماده 72 - هر یک از گروه های تخصصی دارای یک هیات رئیسه متشکل از (3) تا (5) عضو خواهد بودکه حداقل یک نفر آنها از بین اعضای هیات مدیره سازمان استان در رشته مربوط و بقیه توسط اعضای سازمان استان در همان رشته برای مدت (3) سال انتخاب می شوند و نمایندگی گروه تخصصی آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت .
ت - بازرس
ماده 73 - هر سازمان استان دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل می باشد که توسط مجمع عمومی عادی سالانه برای مدت یک سال انتخاب می شوند0 بازرسان اصلی وعلی البدل نباید عضو هیات مدیره و شورای انتظامی استان باشند0 انتخاب مجدد بازرسان امکان پذیر بوده و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است ، بازرسان به خدمت خود ادامه می دهند.
بازرسان اصلی و علی البدل همزمان با انتخابات اعضای هیات مدیره از بین داوطلبان عضو سازمان استان و با همان شرایط انتخاب می شوند.
تبصره 1 - اعضای هیات اجرائی انتخابات نمی توانندداوطلب عضویت بازرسی شوند.
تبصره 2 - انتخاب بازرس طی ورقه رای جداگانه ای صورت می گیرد و اعضای سازمان استان باید از میان داوطلبان بازرسی فقط به یک نفر رای دهند0 در صورتی که بیش از یک نام در ورقه رای نوشته شود، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد0 پس از خاتمه انتخابات و تایید آن ، اعتبار نامه دو نفر اول که بیشترین آرا راکسب کرده باشند، به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل توسط وزارت صنایع و معادن صادر خواهد شد.
ماده 74 - بازرس دارای تمامی وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین عمومی به عهده بازرس می باشد، بوده و از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:
الف - اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارائی ها و صورت حسا بدوره عملکرد و ترازنامه ای که هیات مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیات مدیره حداقل (15) روز قبل از تشکیل مجمع عممی وحضور در مجمع عمومی جهت ارائه گرارش مزبور.
ب - اظهارنظر درباره صحت مطالب و گزارشها واطلاعاتی که هیات مدیره برای ارائه به مجمع تنظیم نموده است .
پ - بازرس باید اطمینان حاصل نماید اقدامات وعملکردهیات مدیره در حدود قانون و آئین نامه های اجرائی آن بوده و حقوق اعضاء در حدودی که قانون و آئین نامه آن تعیین کرده به طور یکسان رعایت شده باشد ودر صورتی که هیات مدیره تخلف یا تخطی از قانون و آئئن نامه داشته باشد و یا اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار محمع عمومی قرار دهد، بازرس مکلف است که مجمع عمومی را از آن آگاه نماید.
ت - بازرس با اطلاع هیات مدیره حق دارد در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده واسناد ومدارک و اطلاعات مربوط به سازمان استان را از هیات مدیره مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد0 این رسیدگی نباید به گونه ای باشد که موجب وقفه در عملیات جاری شود.
ث - بازرس می تواند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد از نظر کارشناسان استفاده کند، مشروط بر اینکه آنها ر از قبل به طور رسمی وکتبی به هیات مدیره سازمان استان معرفی کرده باشد0 این کارشناسان در موارد و حدودی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت .

ث - شورای انتظامی
ماده 75 - هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس کل دادگستری استان و دو نفر از اعضاء که به معرفی هیات مدیره و یا حکم شورای مرکزی سازمان مهندسی معدن برای مدت سه سال منصوب می شوند، خواهد بود وانتخاب مجدد آنان بلامانع است .
تبصره - دو عضویکه از جانب هیات مدیره معرفی می گردند،نباید عضو هیات مدیره باشند ولی لازم است شرایط عضویت در هیات مدیره را داشته باشند.
ماده 76 - شورای انتظامی استان در اولین جلسه از بین خود یک نایب رئیس برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها پس از انتضای هر دوره یکساله بلامانع خواهد بود0 جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با دو رای موافق حاضران در جلسه معتب راست .
ماده 77 - شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات ودعاوی اشخاص حقیقی وحقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای ، انضباطی وانتظامی مهندسان ، کارشناسان وکاردانهای فنی عضو سازمان استان می باشد.
کلیه اشخصا حقیقی و حقوقی که در مورد هر یک از اعضای سازمان استان یا دارنده پروانه اشتغال شکایتی در مورد تخلفات انضباطی ، انتظامی و یا حرفه ای وی داشته باشد، می توانند شکایت خود را به طور کتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوط به دبیرخانه سازمان استان ارسال یاتحویل نمایند
تبصره 1 - در صورتیکه متشکی عنه عضو سازمان استان دیگری غیر از سازمان استان اصل کننده شکایت باشد، سازمان استان محل وقوع تخلف صالح برای رسیدگی به شکایت است .
تبصره 2 - به شکایات واصل شده که بدون امضاء، نام ونشانی کامل شاکی باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره 3 - هیات مدیره می تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف بدون دریافت شکایت راسا" نیز به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند.
ماده 78 - دبیرخانه سازمان استان که دبیرخانه شورای انتظامی استان نیز محسوب می شود، کلیه شکایات واصل شده را در دفتر مخصوصی ثبت و پ ساز تشکیل پروند هوب ضممیه نمودن سوابق عضویت مشتکی عنه با رعایت نوبت تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم می نماید0 موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد.
تبصره - کلیه مکاتبات و تصمیمات و آراء شورای انتظامی استان با امضای رئیس یا نایب رئیس شورای انتظامی استان از طریق همین دبیرخانه انجام وابلاغ خواهد شد.
ماده 79 - شورای انتظامی استان ملزم است به شکایات واصل شده رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداندو یا رسیدگی به موضوع را در لاحیت خود تشخیص ندهد، نظربه رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر ک هدر ارتباط با موضوع شکایت است دعوت به عمل آورده و ضرورتا" پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند0 عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده اودر اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است ، ولی عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.
تبصهر1 - مشتکی عنه می تواند در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی نماید.
تبصره 2 - شورای انتظامی استان در هر مورد که به مصلحت تشخیص دهد، می تواند از نظرات مشورتی کارشناسان مجرب سازمان استان ویا متخصصان واجد شرایط با نظرات گروه های تخصصی تشکیل شده در سازمان استان یز استفاده کند و می تواند دریافت و ثبت شکایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل ، کسب نظر کارشناسی ، تهیه گزارش و همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه و آرای صادر شده را به دفاتر نمایندگی در استان تفویض اختیار نماید.
ماده 80 - طرح و رسیدگی به شکایت درمراجع قضائی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان واعمال مجازاتهای انضباطی و حرفه ای مندرج در این آئین نامه نخواهد بود.
ماده 81 - شورای انتظامی استان ملکف است به شکایات وزارت صنایع ومعادن در مورد تخلفاتی که از اجرای مواد قانون و آئین نامه اجرائی آن روی داده ، خارچ از نوبت و حداکثر ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام رای نماید.
ماده 82 - مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است :
درجه 1 - اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان استان 0
درجه 2 - توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان استان 0
درجه 3 - محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت .
درجه 4 - محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پرانه به مدت محرومیت .
درجه 5 - محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت .
درجه 6 - محرومیت دایم از عضویت سازمان استان و ابطال پروانه اشتغال .
تبصره - در صورت تکرار تخلف ، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که بازهم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه (4) یا (5) باشد به مجازات مربوطه به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیتهای قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه (6) محکوم خواهند شد.
ماه 83 - تخلفات انضباطی و حرفه ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در سازمان استان باشد0 تخلف انضباطی و حرفه ای وانطباق آنها با مجازاتهای انتظامی بشرح زیر است :
الف - عدم رعایت اصول فنی فعالیتهای معدنی و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالفت یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج .
ب - مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، از درجه یک یا تا درجه چهار.
پ - مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجه یک تا درجه پنج .
ت - خودداری ازانجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یک از از عوامل اجرائی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح وکیفیت انحام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط ومقررات عملیات معدنی ، از درجه یک تا درجه سه .
ث - صدور گواهی های خلاف واقع ، از درجه یک تا درجه پنج 0
ج - تایید غیر واقع میزان عملیات انجام شد جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدارک مشابه دیگر، از درجه سه تا درجه پنج .
چ - امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذیصلاح قانونی نظرخواهی شده است ، از درجه یک تا درجه سه .
ح - تعلل در تنظیم وتسلیم گزارشهائی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است ، ار درجه یک تا درجه سه .
خ - عدم توجه به مفاد اطلاعیه ها واخطارهای ابلاغ شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذیربط، از درجه یک تا درجه پنج .
د - جعل در اوراق واسناد ومدارک حرفه ای ، به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضائی ، از درجه سه تا درجه پنج .
ذ - اشتغال در حرفه مهندسی موضوع قانون خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال ، را درجه یک تا درجه پنج .
ر - دریافت هر گونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه دوتا درجه پنج .
ز - سوءاستفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی واداری سازمان استان به نفع خد یا غیر، از درجه دو تا درجه پنج .
ژ - عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب سازمان استان از درجه یک تا درجه سه .
س - عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا عدم اجرای رای به وسیله سازمان استان بدون عذر و علت موجه بیش ازسه ماه ، به تشخیص شورای مرکزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا عضای هیات مدیره سازمان استان ، از درجه دوتا درجه پنج .
ش - ارائه خدمات مهندسی طراحی ، محاسبه ، اجرا ونظارت توسط اشخاص حقیقی وحقوقی که مسئولیت بررسی و تایید نقشه ویا امور مربوط به نترل آن پروژه را بر عهده دارند، از درجه یک تا درجه پنج .
ص - تاسیس هر گونه موسسه ، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط، از درجه دوتا درجه پنج .
ض - استفاده از پروانه اشتغال در دوره محرومیت موقت ، از درجه دو تا درجه پنج .
ط - انجام هر عملی که به موجب آئین نامه های داخلی سازمان استان مربوط مخالف شئون حرفه ای بوده و موحب خدشه دار شدن حیثیت سازمان استان شود، از درجه یک تا درجه چهار.
ماده 84 - تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هریک از مجازات های مقرر در بندهای ماده (82) این آئین نامه به عهده شورای انتظامی است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد، مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.
تبصره - در صورتی که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یاچندتخلف شده باشد، برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می شود، ولی فقط مجازاتی که شدیدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازاتهای مذکور همگی از یک درجه باشد، در این صورت مجازات مناسب باتوجه به تعدد تخلفات تعیین می شود.
ماده 85 - آرای شورای انتظامی استان باید مستند ومستدل وصریح بوده و در ذیل برگ رای ، نحوه اعتراض ومهلت آن به طور دقیق قید شود.
آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است .
ماده 86 - مرجع تجدیدنظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استانها، شورای انتظامی نظام مهندسی است .

فصل ششم : شورای انتظامی نظام مهندسی
ماده 87 - شورای انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده از شورای انتظامی استانهاست و دارای پنج عضو می باشدواعضای آن برای مدت سه سال بشرح زیر منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است :
الف - یک عضو حقوقدان به معرفی رئیس قوه قضائیه 0
ب - دو عضو به معرفی وزیر صنایع ومعادن 0
پ - دو عضو به معرفی شورا یمرکزی 0
جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی با حضور حداقل سه نفراعضاء رسمیت یافته وآرای صادر شده با (3) رای موافق معتبر بود.
ماده 88 - شورای اتظامی نظام مهندسی در اولین جلسه از بین خود یک رئیس ، یک نایب رئیس و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
ماده 89 - تقاضای تجدیدنظر در دبیرخانه سازمان استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط حاوی تمامی اوراق ومدارک ومستندات ، رای صادر شده و پروانه عضویت مشتکی عنه ، مهر وموم کرده و از طریق پیک مستقیم یا پست سفارشی به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی تسلیم یا ارسال می دارد0 در صورتی که تجدیدنظرخواه درخواست خود را به طور مستقیم به دبیرخانه شورای انتظامی نظا مهندسی تسلیم یا ارسال دارد، دبیرخانه مذکورکلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می دارد.
ماد90 - در صورتی که درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه اختیارات لازم را از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع است و کسب نظر کارشناسان ومتخصصان و گروه های تخصصی وغیره دارد0 موضوع است و کسب نظر کارشناسان ومتخصصان و گروه های تخصصی و غیره دارد0 مرجع تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی نسبت به صدور رای منبی بر تایید یا تعدیل یا تغییر رای تجدیدنظر خواسته شده اقدام می نماید.
آرای صادر شد هاز مرجع تجدیدنظر باید مستند، مستدل وصریح بوده و در آن قید شود که رای قطعی است و در مواردی که رای مبنی بر محرومیت است ، باید تاریخ شورع محرومیت با رعایت فرجه لازم جهت ابلاغ رای در متن رای درج شود.
تبصره - در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی رسیدگی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد، در شورای انتظامی نظام مهندسی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 91 - دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی پس از ثبت آرای قطعی شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق ، آرای مذکور را ظرف یک هفته حضوری یا به وسیله پست سفارشی به طرفین شکایت ابلاغ می کند و نسخه ای از آنها را جهت اجرا به سازمان استان مربوط ارسال می دارد0 سازمان استان ضمن اینکه یک نسخه از رای مذکور را در پرونده عضویت ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان صنایع ومعادن استان ارسال می کند، مفاد رای را اجرا می کند.
ماده 92 - در کلیه مواردی که آرای قطعی شه دایر بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد، سازمان استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به سازمان صنایع ومعادن استن ارسال نماید وتصویر پروانه اشتغال ضبط شده را به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال دارد0 پورانه اتشغال تاپایان مدت محرومیت در سازمان صنایع ومعادن استان نگهداری می شود.
تبصره - در صورتی که عضو متخلف ظرف سه ماه از تاریخ مندرج در رای قطعی مبنی بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحویل پروانه اشتغال خود به سازمان اسناد یا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محکومیت وی را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدی وی را با تاخیری معادل دو برابر مدت محرومیت مذکور تمدید و تجدیدخواهد کرد و مراتب را به کلیه مراجع ذیربط نیز ابلاغ خواهد نمود0مفاد این تبصره باید به صورت فرم در کلیه آرای صادر شده درج شود.
ماده 92 - مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیات مدیره وشورای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آنها در هیات مدیره یا شورای انتظامی استان و یا به اعتبار عضویت آنها در سازمان استان باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود واجرای مفاد رای صرفنظر از نوع وموضوع آن با دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی می باشد.

فصل هفتم : هیات عمومی
ماده 94 - به منظور هماهنگی امور سازمانهای استان ، هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار(هیات عمومی ) خوانده می شود، از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمان های استان در سطح کشور تشکیل می شود0 هیات عمومی هر سال یک بار جلسه عادی با بحضور نماینده وزیر صنایع و معادن خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره سازمانهای استان در حداقل پنج استان کشور به دعوت وزارت صنایع و معادن و جلسات بعدی به دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار (شورای مرکزی ) خوانده می شود، تشکیل می شود0 در دعوتنامه تاریخ ، محل و دستور جلسه باید قید شود.
ماده 95 - جلسات فوق العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی تشکیل می شود.
ماده 96 - جلسات هیات عمومی با حضور نصف به علاه یک اعضای هیات عمومی رسمیت خواهد یافت 0 افتتاح و اداره جلسات هیات عمومی تا تعیین هیات رئیسه در اولین بار به عهده نماینده وزارت صنایع و معادن و برای دفعات بعدی به عهده رئیس شورای مرکزی خواهد بود0 هیات رئیسه هر اجلاس شامل ، یک رئیس ، یک نایب رئیس یک دبیر و دو نفر ناظر می باشدکه از بین عده حاضر در جلسه با رای اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد0 دبیرخانه هیات عمومی همان دبیرخانه شورای مرکزی می باشد.
ماده 97 - اداره جلسات هیات عمومی به عهده رئیس جلسه و در غیاب او به عهده نایب رئیس است طرح دستور جلسه و تنظیم صورت مذاکرات و تصمیمات به عهده دبیر و نظارت در حصول اکثریت دررای گیری مصوبات به عهده نظار خواهد بود0 تصمیمات جلسه با آرای اکثریت عده حاضر در جلسه معتبر می باشد.
ماده 98 - جلسات عادی هیات عمومی سالی یک بار تا پایان تیرماه در یکی از استانها تشکیل می شود و در پایان هر جلسه مکان جلسه بعدی تعیین می شود0 هیات عمومی می تواند جلسات غیر رسمی نیزداشته باشد.
ماده 99 - وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر تعیین می شود:
الف - انتخاب هفت نفر از بین خود براساس ضوابط برای عضویت در شورای مرکزی ومعرفی هشت نفر کاندیدای واجد صلاحیت از بین اعضای سازمانهای استانها به وزیر صنایع و معادن برای تکمیل اعضای شورای مذکور.
ب - انتخاب افراد برای تکمیل شورای مرکزی 0
پ - شنیدن گزارش سالانه شورای مرکزی 0
ت - برسی وتصویب ترازنامه شورای مرکزی 0
ث - بررسی و تصویب خط مشی عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی 0
ج - شنیدن گزارش عملکرد سازمان استانهای مخلتف که به وسیله دبیرخانه هیات عمومی ارائه می شود و حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات سازمان استانها و ارائه طریق به آنها.
چ - شنیدن سایر گزارشها و پیشنهادهای مختلف که به وسیله دبیر خانه هیات عمومی با هر یک از سازمان استانها ارائه می شود و اتخاذ تصمیم با ارائه طریق مناسب .
ح - اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین سازمان استانهابا یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همکاری با مراجع ذیربط.
خ - بررسی وتصویب نظام نامه های داخی نحوه اداره هیات عمومی 0
د - بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظام نامه های پیشنهادی اداری ، استخدامی و غیره مربوط به شورای مرکزی .
ذ - هماهنگی در تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای سازمان استانها با توجه به موقعیت وامکانات هر استان .
ر - بررسی تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظام نامه ها و پیشنهاد های ارائه شده از سوی شورای مرکزی .

فصل هشتم : شورای مرکزی
ماده 100 شورای مرکزی مرکب از یازده نفر و در مرکز کشور تشکیل می شود، از این تعداد هفت نفر را هیات عمومی از میان اعضای خود معرفی و چهارنفر باقیمانده را وازیر صنایع و معادن از میان هشت نفر که توسط هیات عمومی پیشنهاد شده اند، تعیین می کند0 اعضای این شورا با رعایت شرایط مندرج در این قانون ، با حکم وزیر صنایع و معادن برای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم منصوب می شوند.
در ترکیب هفت نفر منتخب هیات عمومی سه نفر مهندس معدن ، دو نفر زمین شناس ، یک نفر نقشه بردار و یک نفر مهندس متالورژ با گرایش استخراجی و در ترکیب هشت نفری که به وزیر صنایع و معادن معرفی می شوند، از رشته فوق الذکر دو نفر وجود دارد که از هر رشته یک نفر انتخاب خواهد شد.
تبصره - اعضای هیات مدیره که به عضویت شورای مرکزی انتخاب می شوند، می توانند همچنان در عضویت سازمان استان خود باقی بمانند.
ماده 101 - مدت عضویت اعضای شورای مرکزی سه سال است 0 تجدید انتخاب اعضای شورای مرکزی در صورت بقای شرایط لازم ، در دوره های بعد بلامانع است .
تبصره - چنانچه هر یک از اعضای شورای مرکزی قبل از پایان دوره به هر دلیلی امکان ادامه عضویت را نداشته باشند، دراولین جلسه عادی یا فوق العاده هیات عمومی مطابق مقررات ماده (100) این آئین نامه برای بقید دوره جایگزین وی تعیین خواهد شد.
ماده 102 - شورای مرکزی دارای هیات رئیسه ای متشکل از یک رئیس و یک دبیر اجرائی و یک منشی است که دبیر و منشی با اکثریت آرا از بین اعضاء انتخاب می شوند و شورای مرکزی برای تعیین رئیس شورا دو نفر را به وزیر صنایع و معادن پیشنهاد می کند و ایشان یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیزمحسوب می شود جهت صدور حکم به رئیس جمهوری معرفی می کند0 دوره تصدی هیات رئیسه سه سال است وانتخاب مجدد آنان بلامانع است 0 دبیر اجرائی ، رئیس دبیرخانه مرکزی خواهد بود.
ماده 103 - جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم و حداقل در هر فصل یک بار به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی به دعوت دبیر اجرائی در محل شورای مرکزی تشکیل و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات ومصوبات آن با حداقل شش رای موافق معتبر است 0 تصممیات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذیصلاح ابلاغ می شود و پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.
ماده 104 - انجام هزینه های اداری و اسخدامی و جاری شورای مرکیزی و دبیرخانه آن و همچنین پرداخت هزینه سفر اعضای شورای مرکزی که از استانها در جلسات شورای مرکزی شرکت می کنند،به موجب نظام نامه مالی و اداری سازمان است که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیات عمومی می رسد.
ماده 105 - هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء صندوق مشترک سازمان استانها، کمک های اعطائی دولت ، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی ، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی ، فنی و آموزشی ، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی تامین خواهد شد.
نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک سازمان استانها و تامین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظام نامه ای که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیات عمومی می رسد، خواهد بود0 صندوق مشترک مذکور زیر نظر رئیس شورای مرکزی اداره می شود.
ماده 106 - وظایف و اختیارات شورای مرکزی بشرح زیر تعیین می شود:
الف - برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت صنایع ومعادن .
ب - بررسی مسایل مشترک سازمان استانها و سازمان و تعیین خط مش های کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت در چهارچوب قانون و مقررات و مصوبات هیات عمومی وابلاغ آنها.
پ - ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره ، مشاوره و مکاتبه با مراجع ذیربط در امور برنامه ریزی ، مدیریت اجرا وکنترل طرحهای مربوط به فعالیتهای معدنی .
ت - حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری .
ث - همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی داخلی و خارجی و ارائه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری .
ج - همکاری با وزارت صنایع و معدن در زمینه تدوین اطلاعات ، مقررات معدنی و استاندارهای مربوط.
چ - همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران شاغل در فعالیتهای معدنی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن .
ح - همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست در مورد تدوین و اجرای مقررات و استاندارهای زیست محیطی .
خ - تلاش در جهت جلب مشارکت وتشویق به سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در فعالیتهای معدنی .
د - جمع آوری کمکهای داخلی و بین المللی جهت کمک به دستگاههای مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه .
ذ - همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی حرفه های مهندسی معدن و ارائه آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن دانش فنی اعضا.
ر - حمایت اجتماعی از اعضای سازمان استانها ودفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات ، تولیدات وخدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرفه های مهندسی معدن .
ز - مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهمائی های تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل کشور و در سطح بین المللی .
ژ - تدوین دستورالعملهای تعیین صلاحیت و بررسی و تائیدپیشنهاد های سازمان استانها درباره ظرفیت اشتغال حرفه های مهندسی معدن و بازنگری و اصلاح آنها به صورت ادواری وارائه به وزارت صنایع و معادن جهت تصویب وابلاغ .
س - ارائه گزارش عملکرد به هیات عمومی و وزیر صنایع ومعادن 0
ش - بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادهای سازمان استانها و پیشنهاد آن به وزارت صنایع و معادن جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات سازمان استانها در این زمینه وانعکاس نظرات مناسب به وزارت مذکور.
ص - تهیه و تصویب نظام نامه داخلی نحوه اداره هیات عمومی و پیشنهاد آن به هیات عمومی جهت تصویب .
ض - تهیه و پیشنهاد نظام نامه نحوه تشکیل صندوق مشترک سازمان استانها و چگونگی اداره آن به هیات عمومی جهت تصویب .
ط - تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان .
ظ - تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها.
ع - انتشار نشریه سازمان و سایر نشریات تخصصی 0
غ - ارائه نظرات مشورتی سازمان به دولت و دستگاههای اجرائی در زمینه برنامه های توسعه .
ف - تلاش برای عضویت سازمان در سازمانها و محامع بین المللی ذیربط .
ق - انجام هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آئین نام اجرائی و سایر مقررات و یا عرفا" ضرورری باشد.
تبصره 1 - وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیات مدیره سازمانهای استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.
تبصره 2 - شورا می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به رئیس سازمان تفویض نماید.

فصل نهم : رئیس سازمان
ماده 107 - شورای مرکزی در اولین جلسه خود که به دعوت وزیر صنایع و معادن و به ریاست وی در وزارت صنایع ومعادن تشکیل می شود، از میان خود دو نفر را به منظور تعیین رئیس شورای مرکزی به وزیر صنایع و معادن پیشنهاد می نماید و وزیر صنایع و معادن از بین آنها یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب می شود جهت صدور حکم به رئیس جمهورمعرفی خواهد نمود0 دوره تصدی رئیس شورای مرکزی مدت سه سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقیق شرایط فوق بلامانع است 0 مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی و مسئولیت اجرائی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی به ترتیب با رئیس سازمان و یا نماینده معرفی شده از سوی وی می باشد.
ماده 108 - وظایف واختیارات رئیس سازمان بشرح زیر تعیین می شود:
الف - مسئزلتی اجرای مصوبات شورای مرکزی 0
ب - نظارت بر عملکرد سازمان و تهیه پیشنهادها وتوصیه های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشی سازمان و ارائه آن به شورای مرکزی .
پ - نظارت بر عملکرد سازمان استانها باهماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق ، منافع ، حیثیت ، شئونات حرفه ای و اموال سازمان و ارائه پیشنهادها و توصیه های لازم به سازمان استانها وارائه گزارش آن به شورای مرکزی .
ت - انتخاب و پیشنهاد مدیر برا یاداره صندوق مشترک سازمان استانها به شورای مرکزی جهت تصویب .
ث - کنترل و نظارت بر عملکرد مدیر صندوق مشترک 0
ج - پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شورای مرکزی 0
چ - امضای کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان و احکام مدیر صندوق مشترک و کارکنان سازمان و سایر مواردی که به او تفویض اختیار می شود.
ح - افتتاح جلسات هیات عمومی در مواقعی که دعوت کننده شورای مرکزی است .
خ - ارائه گزارشهای لازم به وزیر صنایع ومعادن درباره مسایلی که از آنها استعلام می شود.
د - ابلاغ دستورالعملها ومصوبات و بخشنامه های سازمان ووزارت صنایع و معدن به سازمان استانها.
ذ - انتقال نظرات ، پیشنهادها و توصیه های وزارت صنایع ومعادن به اعضای شورای مرکزی و سایر اعضای سازمان استانها ونظارت بر رعایت آنها.
ر - انجام سایر وظایفی که از طرف هیات عمومی یا شورای مرکزی به رئیس سازمان محول می شود و همچنین وظایفی که به منظور اداره سازمان ضروری است .

فصل دهم : مقررات متفرقه
ماده 109 - وزارت صنایع ومعادن موظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادهای واصل شده از سازمان تهیه نماید.
تبصره 1 - به منظور بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی ، در وزارت صنایع ومعادن شورائی تحت عنوان (شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ) مرکب از (5) نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر صنایع معدون و (2) نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود0 شورای یاد شده می تواند کار گروه های تخصصی نیز داشته باشد.
تبصره 2 - فهرست بهای قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر صنایع و معدن جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد.
ماده 110 - اعتبارات موضوع ماده (35) قانون توسط وزارت صنایع ومعادن تماما" به عنوان کمک در اختیار سازمان نظام مهندسی معدن قرار می گیرد تا در قالب بودجه سازمان هزینه گردد.
ماده 111 - وزارت صنایع ومعادن و سازمانهای صنایع ومعادن استان ، تسهیلات لازم را برای تاسیس و شروع به ار سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استانها ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه فراهم آورده و همواره در تنظیم روابط آنان با دستگاه های اجرائی و مراجع قضائی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف قانون اقدام می نماید.
ماده 112 - در اجرای ماده (34) قانون به منظور تامین محل و مکان استقرار نهادهای سازمان نظیر شورای مرکزی ، سازمان استانها و تشکل های تخصصی و مهندسی در شهرهای کشور، وزارت صنایع ومعادن و سایر دستگاه های اجرائی ذیربط در مراکز استانها جهت تامین زمین یا ساختمان متناسب بانیازمندی های سازمان استان مساعدت لازم را معمول می دارند تا براساس طرح مصوب ، نیازهای اداری و تاسیسات تشکیل مربوط در آن تامین شود.
ماده 113 - دستورالعمل های موضوع این آئین نامه به وسیله وزارت صنایع و معاون و با همکاری سازمان ، تهیه و ابلاغ می شود و در مارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آئین نامه یا دستورالعمل های مربوط، طبق نظر وزیر صنایع و معدن عمل خواهدشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16707
تاریخ تصویب :
1381/03/29
تاریخ ابلاغ :
1381/04/19
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :