جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 218 - 14/12/1374

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
دعوی خواهان صدورحکم خلع ید غاصبانه است . چون احداز خواندگان با ارسال تصویر مبایعه نامه ای مدعی شده که زمین مورد دعوی رااز پدر (مورث ) خواهان خریده ، می بایست طبق ماده 146 قانون آئین دادرسی مدنی ،اصل مبایعه نامه (مستندخود) را در جلسه دادرسی حاضرنماید.
دادرس دادگاه می بایست با ارائه مبایعه نامه به خواهان درصورت احراز صحت آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. و قبل از رسیدگی به صحت و سقم مستند مزبور، صدور قرار ارجاع امر به کارشناس برخلاف قانون بوده است .
اقدامات بعدی دادرس دادگاه حقوقی 2 از جهت عدم تعیین مدت کار شناسی وجهات دیگرمندرج درگزارش ،برخلاف مواد 444 و 449 قانون آئین دادرسی مدنی بوده (گرچه ارجاع امر به کارشناس در این مورد صحیح نبوده است ).
دفاع وی مبنی بر اینکه سندعادی مورخ 22/4/1351 ممضی به امضای متعاملین و مورد گواهی عده ای از معتمدین از جمله برادر مورث خواهان بوده و بیع قانونا" محقق شده ، مضافا" به اینکه مبیع سالها در یدوتصرف خواندگان می باشد. و بالطبع مالکیت آنان محرز بوده )، قبل از ارائه مبایعه نامه به خواهان بی وجه می باشد. زیرا صدور حکم قبل از محاکمه برخلاف موازین شرعی و قانونی بوده و تخلف است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

140
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
218
تاریخ تصویب :
1374/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :