جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 66 - 5/4/1365

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
گرچه قاضی مشتکی عنه اظهار داشته که تعیین وقت برای مطالعه پرونده مفصل لازم بوده ، ولی با توجه به اینکه دوبار برای خواندن پرونده و اتخاذ تصمیم ، دستور تعیین وقت داده که در نتیجه 5 ماه جریان پرونده معوق مانده ، اقدام رئیس دادگاه صلح بنحوفوق تخلف است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

140
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
66
تاریخ تصویب :
1365/04/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :