جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 18 - 9/2/1368

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون دادخواست خواهان تقاضای تعدیل نسبت به سهم خودازاجاره بهای کارخانه ملکی مورثش بوده ، ومستند او پرونده استنادی بوده که قبلا" حکم قطعی به اجاره بهاعلیه خوانده ازدادگاه حقوقی (مرحله پژوهشی ) صادرشده ، رسیدگی مجددبه مالکیت خواهان و اطاله رسیدگی و صدورقرار رفع نقص وسپس رد دادخواست ازطرف دادرس دادگاه صلح ، برخلاف ضوابط قانون آئین دادرسی مدنی بوده وتخلف است ،و نامبرده مکلف بود باتوجه به میزان مالکیت خواهان درمورددعوی ،نسبت به دادخواست تعدیل اجاره بها حکم صادرنماید.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

140
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18
تاریخ تصویب :
1368/02/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :