جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 73 - 30/4/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با ملاحظه تصویر صورتجلسه دادگاه که دادرس دادگاه حقوقی 2 مستقل ارسال داشته ، چون قبل از دستور تعیین وقت به دفتر، تصمیم دادگاه را دادرس امضاء کرده ، لذا عدم امضای دستورتعیین وقت را نمی توان اهمال و مسامحه دانست .
اما در مورد اینکه پرونده یکسال بدون دستور مانده و ظاهرا" از نوبت رسیدگی خارج شده چون رسیدگی به پرونده ازطرف رئیس دادگاه به دادرس ارجاع شده ، این عدم توجه حداقل مسامحه و اهمال تلقی ، و تخلف نامبرده مسلم است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

140
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
73
تاریخ تصویب :
1373/04/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :