جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 161 - 28/9/1374

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با ملاحظه جریان پرونده امر و دفاع رئیس دادگاه حقوقی یک ،چون بین ارسال پرونده حقوقی به شعبه بازپرسی و اعاده آن فاصله زمان زیادی نبوده و در این ضمن کارشناس با استمهال ، نظریه خود را به دادگاه تقدیم نموده که در بدل پرونده نگهداری شده و بدل پرونده بنظر دادیار انتظامی نرسیده ، وقوع مسامحه ای محقق نگردید.
و اینکه دادیار انتظامی نوشته است (رئیس دادگاه بمنظورجلو گیری از اطاله رسیدگی می توانست بدل پرونده را به مرجع کیفری ارسال نماید) محمل صحیحی ندارد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

140
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
161
تاریخ تصویب :
1374/09/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :