جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 172 - 29/8/1375

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
منصرف از دفاع رئیس دادگاه حقوقی 2 که ادامه رسیدگی رابمنظور احراز و حصول سازش بین طرفین لازم ، و این امر را ناشی از اعمال نظر قضائی خود دانسته است . بنظر این دادگاه چون بعد از تقدیم لایحه مورخ 4/9/70 که بموجب آن خواهان ، دعوی خود را کلا" مسترد داشته ، دیگر دادگاه مجاز به ادامه رسیدگی در مسئله ای نبوده که متکی به نظر قضائی وی بوده باشد. و تکلیف داشته با توجه به ماده 298 قانون آئین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی صادر نماید.
ادامه رسیدگی علاوه بر تطبیق وقت طرفین باعث تعیین کارشناس و پرداخت دستمزد کارشناسی نیز شده و بهرحال اقدامات دادگاه غیر از اطاله رسیدگی عنوانی نداشته ، و تخلف او نسبت به عدم اتخاذ تصمیم بموقع و مماطله و سرگردانی طرفین مسلم است . و دفاع او که موضوع مشمول مرور زمان شده ، بعلت استمرار تعقیب قابل استماع نیست . اما تخلف او با ماده 7 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها انطباقی نداشته مشمول مواد 14 و20 می باشد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

140
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
172
تاریخ تصویب :
1375/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :