جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 65 - 5/4/1365

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون پس از صدور اجرائیه ثبتی ، نمی توان به صرف احتمال توقیف و ابطال اجرائیه ، آنرا غیرقطعی تلقی نمود، لذااستدلال رئیس دادگاه صلح مبنی بر احتمال توقیف و ابطال اجرائیه و خودداری از صدور دستور توقیف معادل وجه اجرائیه از سپرده متعلق به محکوم علیه اجرائیه ، صحیح نبوده و تخلف است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

140
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
65
تاریخ تصویب :
1365/04/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :