جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 55 و 54 - 8/4/1366

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت احوال مصوب 1355 دال بر مهلت 15 روز برای اعلام تاریخ تولد است نه قطعیت و صحت امر اعلام شده ، و با تصریح ماده 8 قانون مزبور که قوت قانونی اسناد ولادت وغیره را تا قبل از صدور رای دادگاه بر بطلان آن دانسته است که خود مجوز رسیدگی به اسناد مزبور می باشد، و آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور هم در نظایر مورد این پرونده مبنی بر تائید آراء صادره بر تصحیح اسناد سجلی به اصطلاح موالید، موید این نظر است ، لذا رای صادره از طرف قضات مورد شکایت انتظامی با توجه به استدلال آنان ، نظر قضائی ایشان است وتخلف نیست

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

140
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
55
تاریخ تصویب :
1366/04/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :