جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 94تا91 - 26/6/1366

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به جریان پرونده های اعلام شده ، موضوع اعلام تخلف نسبت به قضاتی که رای بر تصحیح شناسنامه های قضات دادگستری داده اند ، چون عمده دلیل متقاضیان ، شهادت شهود بوده و شهادت باید برامر واقعی باشد نه امری که محفوف به قرائن و شواهد غیر واقعی است ، و قضات امر می بایست شرایط شهادت مذکور ( درباب دوم کتاب سوم شهادت ) قانون مدنی را رعایت کرده باشند ، لذا مستشاران دادگاه عمومی و رئیس دادگستری بلحاظ عدم رعایت مقررات ، مرتکب تخلف شده اند.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

140
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
93
تاریخ تصویب :
1366/06/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :