جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 227 - 2/11/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
دفاع دادرس دادگاه حقوقی یک اینست که با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست (1/8/67) که مقدم بر تاریخ تصویب و اجرای ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها بوده و عنایت به ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی که مناط صلاحیت دادگاه راتاریخ تقدیم دادخواست دانسته ، و نظر به اینکه قانون اثر قهقرائی ندارد ، مگر آنکه این امر صریحا" در آن قید شده باشد، بر اقدامش در صدور رای مورخ 30/8/69 ایرادی وارد نیست .
اعتراض مذکور با توجه به ماده 4 قانون مدنی که اثر قانون را نسبت به آینده ذکر نموده و صراحت ماده 46 مرقوم مورد استناد قاضی وارد است و از این جهت با رد کیفرخواست حکم برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد.
اما بر اقدام وی و عدم دقت که با وجود صراحت تاریخ صدور شناسنامه مورد اصلاح (25/1/51) ، تاریخ تولد متقاضی را بدون هیچگونه استدلالی (1/2/52) و موخر بر تاریخ صدور شناسنامه معین کرده و در اینمورد دفاعی هم نکرده ، بنا بر آنکه احکام دادگاهها باید قانونا" مستدل باشدکه مدلل نگردیده ، اشکال وارد است .
علی هذا در این خصوص تخلف مشارالیه مسلم است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

140
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
227
تاریخ تصویب :
1373/11/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :