×

دستور اخذ توضیح از محکوم له صادر می شود بدون تعیین موضوع توضیح - پس ازصدوراجرائیه ،شخص ثالثی بخواسته رفع توقیف اتومبیل ، علیه محکوم له دادخواست تقدیم می نماید

دستور اخذ توضیح از محکوم له صادر می شود بدون تعیین موضوع توضیح - پس ازصدوراجرائیه ،شخص ثالثی بخواسته رفع توقیف اتومبیل ، علیه محکوم له دادخواست تقدیم می نماید

دستور-اخذ-توضیح-از-محکوم-له-صادر-می-شود-بدون-تعیین-موضوع-توضیح---پس-ازصدوراجرائیه-،شخص-ثالثی-بخواسته-رفع-توقیف-اتومبیل-،-علیه-محکوم-له-دادخواست-تقدیم-می-نماید

وکیل


دادنامه شماره : 154 - 22/8/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
در پرونده دادگاه حقوقی 2 موضوع دادخواست مطالبه طلب بابت دستمزد، قرار تامین خواسته صادر و اتومبیل شرکت توقیف ونهایتا" حکم بنفع خواهان صادر می شود. یکسال پس ازصدوراجرائیه ،شخص ثالثی بخواسته رفع توقیف اتومبیل ، علیه محکوم له دادخواست تقدیم می نماید. با وجود تعیین وقت به تاریخ 18/10/68 و استماع اظهارات طرفین و تشکیل جلسات متعدد (5 جلسه ) احتیاطی و جلسه 14/4/72 که وقت رسیدگی بوده و در جلسه اخیر دستور اخذ توضیح از محکوم له صادر می شود بدون تعیین موضوع توضیح ، و بدون قید مراتب در اخطاریه ، و بدون توجه به اینکه اعتراض به توقیف اتومبیل اساسا" دعوی تلقی نمی شود، و برابر قانون اجرای احکام حقوقی می بایست در وقت فوق العاده نسبت به موضوع اظهارنظر قطعی بعمل آید.
وقت بعدی به 12/11/72 موکول می شود.
رئیس دادگاه مورد تعقیب دفاع کرده که اولا" این پرونده در زمان تصدی او ارجاع نشده .
ثانیا" رئیس وقت دادگاه در جلسه اول دادخواست را اعتراض ثالث تلقی ، و دستور دعوت از طرفین را داده ، و تجدید جلسات را بلحاظ رعایت حقوق طرفین و جلوگیری از تبانی اصحاب دعوی اعلام داشته است .
بنظر این دادگاه ، چون اصولا" اعتراض ثالث در ماهیت حکم صادره نبوده ، و رسیدگی دادگاه هم به عنوان اعتراض ثالث به حکم ، خروج موضوعی داشته ، ادامه رسیدگی وی در تشخیص موضوع و استدلال او به اینکه تجدیدجلسات قانونی بوده ، مفید و موثر در مقام نیست .
تاخیر رسیدگی و تعلل در اتخاذ تصمیم نهائی ، غیر از مسامحه عنوانی ندارد و نظر به جامع اوراق پرونده تخلف نامبرده مسلم است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

140

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 154

تاریخ تصویب : 1373/08/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.