جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود مبلغ دویست و هشتاد میلیون
ریال (280000000) از موجودی صندوق بیمه کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و
ژاندارمری برداشت و جهت تامین کسری سال 1348 صندوق بازنشستگی ژاندارمری
کل کشور به بانک سپه پرداخت نماید.
دولت مکلف است با تامین اعتبار در بودجه سالهای آتی وجوه برداشتی را به
صندوق مذکور مسترد دارد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ 10/9
/1348 در جلسه روز سه شنبه هیجدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/09/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :