جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده 2 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 2 - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر
آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه
بیست و ششم آبان ماه 1348 در جلسه روز پنجشنبه بیست و نهم آبان ماه یک
هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :