جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون عنوان قانون مربوط به اعطای
درجات موقت به افسران نیروهای هوایی و دریایی ارتش موضوع قانون مصوب 21
/3/1343 به قانون مربوط به اعطا و سلب درجات موقت به افسران ارتش
شاهنشاهی تبدیل و مقررات قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می شود.
در ارتش شاهنشاهی علاوه بر درجات ثابت در موارد لزوم و با رعایت مقررات
این قانون درجات موقت افسری نیز اعطا می شود.
تبصره 1 - اعطا و سلب درجات موقت با اعلیحضرت همایون شاهنشاه خواهد
بود.
تبصره 2 - به منظور تامین نیازمندی سازمانی و حفظ تعادل در سلسله
مراتب در موارد استثنایی و در صورت احراز شرایط زیر ممکن است افسران به
یک یا چند درجه موقت بالاتر از درجه مربوط نائل شوند:
الف - لیاقت و شایستگی
ب - دارا بودن شرایط ترفیع طبق مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح
شاهنشاهی (به استثنای شرط مدت توقف در درجه ).
تبصره 3 - افسران که به درجه موقت نایل می شود در تمام مدتی که حق
استفاده از درجه مزبور را دارد حقوق و مزایای همان درجه را دریافت خواهد
داشت .
تبصره 4 - ترفیع افسران مذکور در تبصره 2 از لحاظ درجات ثابت تابع
مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی است و نیل به یک درجه بالاتر
پس از طی حداقل مدت توقف در هر درجه امکان پذیر است .
تبصره 5 - تا موقعی که درجه موقت افسری به درجه ثابت تبدیل نشده در
صورت رفع نیاز سازمانی یا مشاهده عدم شایستگی از وی و یا در صورتی که
فاقد شرایط قانونی ترفیع با توجه به بند ب تبصره 2 گردد حق استفاده از
درجه موقت مزبور و حقوق و مزایای مربوط از او سلب خواهد شد در این صورت
از حقوق و مزایای درجه ثابت مربوط برابر مقررات قانون استخدام نیروهای
مسلح شاهنشاهی استفاده خواهد نمود.
تبصره 6 - در صورتی که افسری در حین استفاده از درجه موقت بازنشسته
یا معلول شود یا فوت کند عنوان و مزایای درجه موقت از وی سلب و ماخذ
احتساب حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری بر مبنای حقوق درجه ثابت خواهد
بود مگر در مورد افسر شهید که یک روز قبل از شهادت به یک درجه بالاتر از
درجه ثابت مربوط نایل و حقوق درجه جدید مبنای احتساب مستمری وارث خواهد
بود.
تبصره 7 - آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت جنگ تدوین و تصویب و
به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
وزارت جنگ مامور اجرای این قانون است .
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و هفت تبصره در جلسه فوق العاده روز سه شنبه
اول مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی و در
جلسه فوق العاده روز شنبه پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی
به تصویب مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/07/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :