جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


ماده واحده - قرارداد ضمیمه راجع به پیمانکاری و اکتشاف و تولید نفت
در قطعه جنوبی سه استردادی از کنسرسیوم (moitrosnoC) در بندرعباس به
مساحت تقریبی 12860 کیلومتر مربع که بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت نفت
امریکایی کنتینانتال (latnenitnoC) امضا و به تصویب هیات دولت رسیده است
تصویب و اجازه مبادله و اجرا آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه در جلسه روز پنجشنبه
نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی و در
جلسه فوق العاده روز چهارشنبه دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به
تصویب مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید
بین
شرکت ملی نفت ایران
و
شرکت نفت کنتینانتال
قرارداد نفت با شرکت کنتینانتال
مقدمه
قرارداد منعقده در تهران به تاریخ هفدهم فروردین یک هزار و سیصد و چهل و
هشت بین شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکت نفت کنتینانتال (شرکتی که
مطابق قوانین کشور دلاور از کشورهای متحده امریکا) از طرف دیگر.
نظر به اینکه شرکت ملی نفت ایران مایل است همکاری و خدمات پیمانکار
ذیصلاحیتی را به منظور تامین مخارج و انجام عملیات نفتی در قسمتی از قلمرو
کشور ایران جلب نماید.
نظر به اینکه شرکت کنتینانتال سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری و امکانات
بازاریابی لازم را برای به عهده گرفتن و انجام موفقیت آمیز عملیات به منظور
توسعه تولید و صادرات نفت خام ایران دارا می باشد.
نظر به اینکه هر دو طرف قصد دارند که مقررات قرارداد را با صمیمیت و
حسن نیت به موقع اجرا بگذارند.
علیهذا شرکت ملی نفت ایران و شرکت کنتینانتال اویل به شرح زیر توافق
می نمایند:
ماده 1 - تعریفات
جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از
اصطلاحاتی که در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح
تعاریف زیر خواهد بود:
1 - تشرکت ملی نفت ت عبارت است از شرکت ملی نفت ایران .
2 - تپیمانکار کل ت عبارت است از شرکت نفت کنتینانتال یا هر شرکتی که به
موجب مقررات ماده 31 این قرارداد طرف انتقال شناخته شود.
3 - تقراردادت عبارت است از این سند و ضمیمه یا ضمائم آن .
4 - تنفت ت عبارت است از نفت خام و گاز طبیعی و یا هر یک از آنها.
5 - تنفت خام ت عبارت است از نفت خام طبیعی ، اسفالت طبیعی و کلیه
هیدروکاربورهای مایع و منجمله هیدروکاربورهای فشرده که به حالت طبیعی
حاصل شود.
6 - تگاز طبیعی ت یعنی گاز تر و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از
چاههای نفت یا گاز و هیدروکاربورهای مایع که از طریق جدا کردن از گاز
طبیعی به دست می آید و نیز گاز باقیمانده که پس از سواکردن هیدروکاربورهای
مایع از گاز تر باقیمانده باشد.
7 - تقیمت ت از لحاظ این قرارداد عبارت است از قیمتهایی که بر طبق مقررات
ماده 28 این قرارداد تعیین می گردد.
8 - تعملیات نفتی ت عبارت است از کلیه کارهای مشروحه در ماده 8 این
قرارداد.
9 - تمتر مکعب ت عبارت است از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار
عادی جو.
10 - تتاریخ اجرات عبارت است از تاریخی که قانون مربوط به تصویب این
قرارداد به توشیح ملوکانه برسد.
11 - تبشکه ت عبارت است از 42 گالن امریکایی در شصت درجه فارنهایت .
12 - تاراضی ت عبارت است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن .
13 - تاموال ت عبارت است از کلیه تاسیسات ثابت و اموال منقول .
14 - تتاسیسات ثابت ت عبارت است از تاسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا
ساخته شده که به طور ثابت مستقر گردیده و برای عملیات موضوع این قرارداد
مورد استفاده قرار گیرد.
15 - تاموال منقول ت عبارت است از کلیه ماشین آلات - لوازم - ابزار - آلات -
ادوات - اسباب - قطعات یدکی - مصالح - وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه -
اثاث - مواد خواربار و کلیه اجناس دیگری جز تاسیسات ثابت که برای انجام
عملیات و وظائف مقرر در این قرارداد به شرح مندرج در جز 1 از ماده 8 مورد
نیاز باشد.
16 - تناحیه واگذاری شده ت یا تواگذار شده ت عبارت از ناحیه مشخص شده در
ضمیمه الف یا نواحی که بعد از تقلیل ناحیه مزبور به موجب مقررات ماده 13
این قرارداد باقی بماند.
17 - تناحیه بهره برداری ت عبارت است از ناحیه ای که در ماده 17 مشخص
گردیده است .
18 - تتاریخ آغاز تولید تجاری ت عبارت است از تاریخی که به موجب بند 4 از
ماده 4 این قرارداد معین شده باشد.
ماده 2 - پیمانکار کل
شرکت نفت کنتینانتال بدینوسیله از طرف شرکت ملی نفت به سمت پیمانکار کل
منصوب می گردد تا عملیات و وظائف مقرر در این قرارداد را انجام دهد.
ماده 3 - موضوع قرارداد
پیمانکار کل خدمات مشروح در زیر را به نحو مقرر در این قرارداد برای شرکت
ملی نفت انجام خواهد داد:
الف - خدمات فنی
پیمانکار کل اداره و انجام کلیه عملیات لازم را که مربوط به اکتشاف و بهره
برداری نفت در ناحیه واگذاری باشد بر عهده خواهد داشت .
ب - خدمات مالی
پیمانکار کل وجوه لازم برای انجام و تکمیل عملیات اکتشافی و همچنین در
صورت پیدایش نفت وجوه لازم جهت انجام عملیات ارزیابی و توسعه را که به
موجب این قرارداد مقتضی باشد در اختیار شرکت ملی نفت قرار خواهد داد.
عملیات اکتشاف مطابق مقررات این قرارداد منحصرا بریسک پیمانکار کل صورت
خواهد گرفت و بنابر این وجوه مصرف شده در عملیات مزبور به صورت وام بدون
بهره تلقی می شود که بازپرداخت آن موقوف به کشف و تولید نفت به میزان
تجاری خواهد بود. وجوهی که به منظور هزینه های ارزیابی و توسعه در اختیار
شرکت ملی نفت قرار داده می شود به عنوان وام با بهره تلقی و بر طبق روش
مقرر در این قرارداد بازپرداخت خواهد شد.
ج - خدمات بازرگانی
پیمانکار کل تعهد می کند که مقادیری نفت خام به نحو مقرر در این قرارداد
از طرف شرکت ملی نفت در بازارهای دنیا به فروش برساند.
د - اجرت
شرکت ملی نفت بدینوسیله تضمین می کند که به عنوان اجرت در قبال خدمات
انجام شده مقادیری از نفت خام تولیدی از نواحی مورد بهره برداری را که به
موجب مقررات این قرارداد عملیات توسعه در آن انجام شده و به عنوان ذخیره
ملی کنار گذاشته نشده باشد به قیمتی که توافق گردد به پیمانکار کل
بفروشد.
ماده 4 - مدت قرارداد
جز 1 - مدت این قرارداد از تاریخ اجرای آن شامل دو مرحله متوالی خواهد
بود که بر طبق مقررات مواد 12 و 15 تعیین خواهد گردید.
جز 2 - حداکثر دوره اکتشاف پیش بینی شده به موجب این قرارداد مشروط به
رعایت مقررات ماده 12 نه سال خواهد بود.
هرگاه در پایان دوره هفت ساله مقرر در ماده 12 عملیات اکتشافی منتج به
ثبوت ناحیه بهره برداری نگردد دوره اکتشاف به خودی خود پایان خواهد یافت و
این قرارداد خاتمه خواهد پذیرفت مگر اینکه دوره اکتشاف مطابق مقررات جز 5
ماده 12 برای دو سال دیگر تمدید شده باشد که در آن صورت قرارداد در
انقضای دوره 9ساله پایان خواهد یافت .
معذلک چنانچه در انقضای دوره اکتشاف مزبور وجود ناحیه یا نواحی
بهره برداری به ثبوت رسیده باشد عملیات طبق مقررات این قرارداد فقط در
ناحیه یا نواحی بهره برداری مزبور ادامه خواهد یافت .
جز 3 - آغاز دوره بهره برداری موقعی خواهد بود که کشف نخستین چاه تجاری بر
طبق تعریف ماده 16 محرز شده باشد. مدت این قرارداد از لحاظ دوره
بهره برداری مزبور 25 سال از تاریخ آغاز نخستین تولید تجاری در ناحیه
واگذار شده خواهد بود.
جز 4 - تاریخ آغاز تولید تجاری مذکور بالا در مورد هر میدان تجاری تاریخی
خواهد بود که در آن تاریخ کلیه تاسیسات و وسائل لازم برای حمل و نقل و
صدور نفت خام حاصله از میدان مزبور بر یک مبنای منظم به شرح مقرر در مواد
این قرارداد تکمیل گردیده و بعلاوه حداقل یکصد هزار متر مکعب نفت خام
تولیدی آن میدان بر مبنای صادرات منظم فروش و تحویل شده باشد.
ماده 5 - تامین وجوه
جز 1 - کلیه وجوه لازم برای عملیات اکتشاف ارزیابی و توسعه پیش بینی شده در
این قرارداد توسط پیمانکار کل تامین خواهد شد تا آنگاه که وجوه حاصله از
عملیات موضوع این قرارداد که عاید شرکت ملی نفت می شود به حدی برسد که
شرکت ملی نفت را قادر بر تامین هزینه های عملیات ارزیابی و توسعه بنماید.
جز 2 - همچنین تفاهم حاصل است که مسئولیت شرکت ملی نفت در برابر پیمانکار
کل نسبت به بازپرداخت وجوهی که طبق جز (1) بالا پرداخته می شود فقط در
صورتی خواهد بود که میدان تجاری به شرح تعریف ماده 18 این قرارداد کشف و
تولید به میزان تجاری شروع شده باشد.
ماده 6 - مالکیت شرکت ملی نفت در مورد نفت و اموال
جز 1 - نفتی که به موجب مقررات این قرارداد تولید می شود کلا در سر چاه به
شرکت ملی نفت تعلق خواهد داشت .
جز 2 - کلیه اموالی که برای عملیات پیمانکار کل تهیه شده و یا مورد
استفاده قرار گرفته باشد به شرح مقررات زیر در تملک شرکت ملی نفت خواهد
بود.
الف - کلیه اراضی و تاسیسات ثابت به نام شرکت ملی نفت تحصیل خواهد شد و
در مالکیت آن شرکت خواهد بود.
ب - کلیه اموال منقول که به منظور استفاده در انجام عملیات موضوع این
قرارداد تحصیل شده باشد تابع مقررات زیر خواهد بود:
1 - هرگاه پیمانکار کل این طور تلقی کند که اموال منقول در تمام مدتی که
برای استهلاک آنها در نظر گرفته است مورد استفاده کامل نخواهد بود از شرکت
ملی نفت درخواست خواهد کرد تا با استفاده موقت از آنها موافقت نماید.
هرگاه شرکت ملی نفت ظرف سی روز از تاریخ اعلام پیمانکار کل جواب ندهد
موافقت شرکت ملی نفت تحصیل شده تلقی خواهد شد. این اموال تا مدتی که تمام
بهای استهلاک آن به حساب عملیات منظور نگردیده باشد در مالکیت پیمانکار کل
باقی خواهد ماند و موقعی که کاملا مستهلک گردید در مالکیت شرکت ملی نفت
وارد خواهد شد.
هرگاه پیمانکار کل بخواهد اینگونه اموال را که کلا مستهلک نشده است از
ایران صادر کند شرکت ملی نفت مختار خواهد بود موقعی که پیمانکار کل مطابق
مقررات جز 2 از ماده 33 درخواست موافقت آن شرکت را می کند اموال مزبور را
با پرداخت مانده بهای دفتری آنها خریداری نماید.
2 - در کلیه موارد دیگر اموال به محض تحصیل در مالکیت شرکت ملی نفت وارد
خواهد شد و تمام هزینه خرید آنها بر حسب آنکه به منظور مصرف در عملیات
اکتشاف و یا بهره برداری تحصیل شده باشد به عنوان جزوی از وام اکتشافی و
یا وام بهره برداری در همان سال منظور خواهد شد.
جز 3 - کلیه موجودیهای انبار و اجناس مصرفی که توسط پیمانکار کل برای
استفاده در عملیات موضوع این قرارداد تحصیل شده باشد به محض تحصیل در
مالکیت شرکت ملی نفت در خواهد آمد و بر حسب استفاده ای که عملا از آن شده
به عنوان جزیی از وام اکتشافی و یا وام بهره برداری منظور خواهد گردید.
جز 4 - در مدت اعتبار این قرارداد پیمانکار کل حق استفاده کامل از کلی
اراضی و تاسیسات ثابت و اموال منقول تحصیل شده به موجب این قرارداد را در
ناحیه واگذار شده دارا خواهد بود. همچنین تفاهم حاصل است که پیمانکار کل
می تواند از نفت تولید شده در ناحیه واگذاری تا آنجا که برای اجرای عملیات
مجاز به موجب این قرارداد لازم و مقتضی باشد مجانا استفاده نماید.
ماده 7 - ثبت پیمانکار کل
پیمانکار کل مکلف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ اجرا درخواست ثبت خود را
طبق قوانین و مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم
نماید.
ماده 8 - عملیات مجاز
جز 1 - عملیاتی که اجازه انجام آن به موجب این قرارداد داده شده است
عبارتست از:
الف - اکتشاف نفت از طریق زمین شناسی - ژئوفیزیکی و روشهای دیگر منجمله
حفر چاه برای نفت و هرگونه وظائف دیگری که به طور معمول با عملیات اکتشاف
و بهره برداری مربوط باشد.
ب - حمل نفتی که بر طبق این قرارداد تولید شده از میدانها به کنار دریا و
انبار کردن نفت و تحویل نفت تولیدی از ناحیه واگذار شده به هر وسیله
منجمله بارگیری در کشتی و هرگونه وظائف دیگری که به طور معمول با انبار
کردن و حمل نفت مربوط باشد.
جز 2 - پیمانکار کل فعالیتهایی را که برای انجام عملیات موضوع این
قرارداد لازم و یا به طور معقول مرتبط به آن باشد بر عهده خواهد داشت .
تفاهم حاصل است که آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره ها و ساختمان راههای آهن
، بندر ، تلفن ، تلگراف و سرویسهای بی سیم و سرویسهای هوایی و استفاده از
آنها مشروط به اجازه قبلی و کتبی دولت خواهد بود. اجازه مزبور از مجرای
شرکت ملی نفت به عمل خواهد آمد و شرکت ملی نفت کوشش خواهد نمود که اجازه
مزبور ظرف مدت معقول و بدون تاخیر ناموجه تحصیل شود.
به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد پیمانکار کل می تواند
بدون اینکه از میزان مسئولیت او در برابر شرکت ملی نفت چیزی کاسته شود و
با رعایت مقررات جز 3 از ماده 10 پیمانکاران فرعی را به کار بگمارد.
ماده 9 - اراضی ، آب و حقوق ارتفاقی
اراضی ، آب و حقوق ارتفاقی که به نحو معقول مورد احتیاج پیمانکار کل برای
انجام عملیات مقرر در این قرارداد باشد توسط شرکت ملی نفت تحصیل و در
اختیار پیمانکار کل گذارده خواهد شد.
تحصیل اراضی آب و حقوق ارتفاقی بر طبق روش و مقررات مندرج در اساسنامه
شرکت ملی نفت ایران به عمل خواهد آمد و تابع شرایط مقرر در اساسنامه
مذکور خواهد بود.
بهای خرید یا مال الاجاره پرداختی بابت تحصیل اراضی ، آب و حقوق ارتفاقی
مذکور به علاوه هزینه های مربوط به آن بر حسب مورد جز هزینه های اکتشاف یا
بهره برداری مقرر در این قرارداد منظور خواهد شد.
ماده 10 - اداره عملیات
جز 1 - اداره عملیات نفتی مربوط به ناحیه واگذار شده با رعایت مقررات این
قرارداد از تاریخ اجرا به پیمانکار کل محول می گردد.
جز 2 - پیمانکار کل مخصوصا ملزم به انجام تعهدات زیر خواهد بود:
الف - بذل مساعی در اجرای عملیات اکتشافی در ناحیه واگذار شده به حد اعلا
و بر طبق روش خوب صنعت نفت .
ب - مطلع نگاهداشتن شرکت ملی نفت مستمرا از جریان کلیه عملیاتی که باید
به موجب مقررات این قرارداد صورت گیرد و تسلیم گزارش ماهانه پیشرفت کار
در مورد عملیات انجام یافته و همچنین تسلیم گزارش جامع و نهایی در پایان
هر کار معین .
ج - فراهم کردن وسائل تا نمایندگان شرکت ملی نفت بتوانند در هر موقع
معقولی عملیات مقرر در این قرارداد را بازرسی نمایند.
د - نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد
انجام می گردد.
ه - نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به
هزینه های عملیات به طرز درست و روشن و دقیق نشان داده شود و اتخاذ روش
حسابداری مناسب برای این منظور که با توافق طرفین تعیین و گاه به گاه با
توجه به پیشرفتهایی که در آینده حاصل می شود مورد تجدید نظر قرار خواهد
گرفت .
و - محدود کردن استخدام کارمندان خارجی به حداقل با تامین این منظور که
تا آنجا که به طور معقول عملی باشد کارمندان خارجی فقط برای تصدی مشاغل
تخصصی فنی که ایرانیان حائز معلومات و تجربه لازم برای احراز آن مشاغل
یافت نشود استخدام شوند.
ز - توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.
ح - تامین این منظور که شرکت ملی نفت در هر موقع که لازم بداند بتواند ظرف
مدت معقولی هر گونه اطلاعی را به صورت رونوشتهای دقیق نقشه ها و مقاطع و
گزارشهای مربوط به نقشه برداری و زمین شناسی و ژئوفیزیک و حفاری و تولید و
سایر امور مشابه مربوط به عملیات مقرر در این قرارداد و همچنین جمیع
اطلاعات علمی و فنی که در نتیجه عملیات مزبور حاصل شده باشد به دست آورد.
جز 3 - پیمانکار کل می تواند انجام هر قسمت از عملیات مجاز را به
پیمانکاران فرعی بسپارد مشروط بر اینکه :
الف - قبلا درباره انتخاب هر پیمانکار فرعی که بهای قرارداد او بیش از
20000 دلار یا معادل آن باشد با شرکت ملی نفت مشاوره نماید.
ب - رونوشتی از کلیه اینگونه قراردادها تسلیم شرکت ملی نفت نماید.
ج - پیمانکار فرعی بر اساس تشخیص محتاطانه بازرگانی و با توجه به مقررات
جز 5 این ماده انتخاب شود و در صورت تساوی شرایط به پیمانکاران فرعی
ایرانی حق تقدم داده شود.
جز 4 - بدینوسیله طرفین موافقت می نمایند که در انقضای شصت ماه از تاریخ
آغاز نخستین تولید تجاری :
الف - سمت مدیریت عملیات در سازمان پیمانکار کل بر عهده یک نفر ایرانی که
از طرف شرکت ملی نفت تعیین گردد محول خواهد شد.
مدیر مذکور زیر نظر مدیر عامل که از جانب پیمانکار کل تعیین می گردد
مسئولیت اداره عملیات جاری تولید و حمل و نقل و انبارداری و بارگیری را
خواهد داشت .
ب - یک هیئت اجرایی مرکب از دو نفر نماینده شرکت ملی نفت و دو نفر
نماینده پیمانکار کل جهت نظارت در تهیه و اجرای کلیه برنامه ها و بودجه های
مربوط به عملیات توسعه و تولید تشکیل خواهد شد.
جلسات هیئت مذکور هر سه ماه یک بار یا به دفعات بیشتر هر موقع که
نمایندگان شرکت ملی نفت یا پیمانکار کل تقاضا نمایند منعقد خواهد شد.
جز 5 - پیمانکار کل و شرکت ملی نفت همواره سعی کامل خواهند نمود برای
تامین این منظور که عملیات با صرفه دارترین هزینه از لحاظ اقتصادی به
انجام رسد.
ماده 11 - محاسبات پیمانکار کل
جز 1 - پیمانکار کل هر سه ماه یک بار صورتحساب هزینه ها را تهیه خواهد کرد
صورتحساب مزبور باید هزینه هایی را که طی آن سه ماه توسط پیمانکار کل به
موجب این قرارداد انجام شده و همچنین جمع کل هزینه ها را تا پایان آن سه
ماه نشان بدهد. صورتحسابهای مزبور حداکثر ظرف دو ماه بعد از پایان سه
ماهی که هزینه ها در آن مدت صورت پذیرفته تسلیم شرکت ملی نفت خواهد شد مگر
در مورد صورتحساب سه ماهه منتهی به 31 دسامبر که بایستی تا 31 ماه مارس
سال بعد برای شرکت ملی نفت ارسال شود.
شرکت ملی نفت حق خواهد داشت که بدون اینکه لطمه ای به حق حسابرسی سالانه او
که ذیلا مقرر شده است وارد شود صحت صورتحسابهای مذکور را مورد رسیدگی و
تحقیق قرار دهد و از پیمانکار کل بخواهد که مدارک و اسناد هزینه کافی
برای اثبات آنها ارائه بنماید و همچنین توضیحات لازم را برای توجیه هر یک
از اقلام خرج که در آن صورتحسابها وارد شده است بدهد. برای این منظور شرکت
ملی نفت حق خواهد داشت که به موجب درخواست کتبی توضیحات بخواهد و همچنین
سند هزینه های مربوط به بعضی از اقلام وارده را مطالبه کند مشروط بر آنکه
درخواست مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ارسال صورتحسابها انجام گیرد.
جز 2 - مخارج فوق پس از آنکه هر سال به وسیله یک موسسه حسابرسان صلاحیتدار
که معروفیت بین المللی داشته و مورد قبول طرفین باشد رسیدگی گردید، طبق
مقررات این قرارداد بر حسب مورد به عنوان هزینه های اکتشافی یا بهره برداری
صحیح توسط طرفین پذیرفته خواهد شد.
گزارش حسابرسی اینگونه محاسبات در مورد هر سال مالی حداکثر سه ماه پس از
پایان سال مالی مورد گزارش به شرکت ملی نفت تسلیم خواهد شد.
جز 3 - پیمانکار کل در محاسبات خود تمام هزینه هایی را که در ایران و یا
خارج از ایران منحصرا و الزاما به منظور اجرای عملیات مقرر در این
قرارداد انجام داده است به قیمت واقعی منظور خواهد نمود. هزینه هایی که
پیمانکار کل جزو حسابهای خود منظور می کند ممکن است شامل بخش معقولی از
هزینه های اداری او در ایران باشد که بر اساس اصول حسابداری متداول که به
طور یکنواخت رعایت خواهد شد احتساب می گردد.
بهای خدماتی که ممکن است به وسیله شرکت مادر و شرکتهای فرعی یا وابسته
پیمانکار کل به عمل آید به حساب بدهکار هزینه عملیات منظور خواهد شد با
این تفاهم که این قبیل مخارج به هیچ عنوان شامل عوامل هزینه بالاسری و
حق الزحمه و بهره و سود و یا هرگونه هزینه های دیگری که ممکن است به قیمت
واقعی خدمات اضافه گردد نخواهد بود به استثنای بهره متعلق به وامهای
ارزیابی و توسعه و به استثنای حق الزحمه بازاریابی که به نحو مقرر در مواد
26 و 29 قرارداد در حساب منظور می گردد.
ماده 12 - مدت دوره اکتشاف و حداقل تعهدات
جز 1 - پیمانکار کل متعهد است مبلغ ده میلیون دلار امریکایی به عنوان
پذیره تحت شرایط زیر به شرکت ملی نفت ایران بپردازد:
الف - یک میلیون دلار امریکایی طرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد.
ب - سالی یک میلیون دلار امریکایی در سالروزهای هر یک از چهار سال متعاقب
تاریخ اجرای قرارداد (جمعا به مبلغ چهار میلیون دلار امریکایی ).
ج - یک میلیون دلار امریکایی به مجرد کشف نخستین میدان تجاری به شرح مقرر
در ماده 18 این مبلغ ظرف سی روز از تاریخ اعلام شرکت ملی نفت به پیمانکار
کل دایر بر اینکه میدان را تجاری شناخته است پرداخت خواهد شد.
د - دو میلیون دلار امریکایی به محض اینکه سطح تولید در ناحیه واگذار شده
در طول مدت پانزده روز متوالی به طور متوسط به یکصد هزار بشکه در روز
برسد پرداخت این مبلغ ظرف سی روز از آخرین روز پانزده روز متوالی مذکور
صورت خواهد گرفت .
ه - دو میلیون دلار امریکایی به محض اینکه سطح تولید در ناحیه واگذار شده
در طول مدت پانزده روز متوالی به طور متوسط به یکصد و پنجاه هزار بشکه در
روز برسد. پرداخت این مبلغ ظرف سی روز از آخرین روز پانزده روز متوالی
مذکور صورت خواهد گرفت .
پیمانکار کل مبالغ فوق را به حساب شرکت ملی نفت نزدیکی از بانکهای شهر
نیویورک (کشورهای متحد امریکا) تودیع خواهد نمود. شماره حساب و نام و
آدرس بانک مذکور به وسیله شرکت ملی نفت تعیین و کتبا به اطلاع پیمانکار کل
خواهد رسید.
جز 2 - دوره اکتشاف هفت ساله مذکور در ماده 4 بالا به دو مرحله متوالی
تقسیم می شود.
مرحله اول به مدت پنج سال از تاریخ اجرای قرارداد و مرحله دوم متعاقب آن
به مدت دوساله خواهد بود معذلک تفاهم حاصل است که دوره مزبور ممکن است
برای یک مرحله سوم به مدت دو سال تحت شرایطی که در جز 5 زیر پیش بینی شده
است تمدید گردد.
جز 3 - (مرحله اول ) پیمانکار کل مکلف است در طول مرحله اول حداقل 8
میلیون دلار امریکایی برای عملیات اکتشاف در ناحیه واگذار شده خرج کند.
عملیات مذکور شامل حفاری لااقل سه چاه اکتشافی خواهد بود.
جز 4 - (مرحله دوم ) در صورتی که پیمانکار کل تعهدات مندرج در جز 3 مذکور
فوق را انجام داده باشد مجاز خواهد بود که اگر مایل باشد پس از تقلیل
ناحیه به نحو مقرر در ماده 13 قرارداد به عملیات اکتشافی در مرحله دوم
مبادرت ورزد. در چنین صورتی پیمانکار کل اقلا تا دو ماه پیش از پایان
مرحله اول قصد خود را دائر به ادامه عملیات اکتشافی برای مرحله دوم به
اطلاع شرکت ملی نفت خواهد رسانید در طول مرحله دوم پیمانکار کل حداقل سالی
دو میلیون دلار امریکایی برای عملیات اکتشافی خرج خواهد کرد.
جز 5 - (مرحله سوم ) در پایان مرحله دوم و بعد از تقلیل قسمت باقیمانده
ناحیه واگذار شده به نحو مقرر در جز 1 ماده 13 قرارداد پیمانکار کل
می تواند یک ماه زودتر از خاتمه مرحله دوم درخواست تمدید دو سال اضافی
بنماید. شرکت ملی نفت در قبول یا رد درخواست مزبور مختار خواهد بود. در
صورتی که شرکت ملی نفت چنین درخواستی را قبول نماید مراتب را ظرف شصت روز
پس از وصول درخواست به پیمانکار کل اعلام خواهد نمود. در این صورت
پیمانکار کل مکلف خواهد بود که عملیات اکتشافی را برای یک مرحله اضافی
دوساله مرحله سوم و با تعهد هزینه حداقل سالی دو میلیون دلار امریکایی به
موقع اجرا بگذارد.
جز 6 - پیمانکار کل لااقل دو ماه پیش از انقضای هر مرحله گزارشی حاکی از
اینکه حداقل تعهد مخارج پیش بینی شده برای مرحله مربوطه انجام گرفته یا در
جریان اتمام است (با رعایت مقررات جز 8 زیرین ) تسلیم شرکت ملی نفت خواهد
نمود. هر گاه شرکت ملی نفت ظرف شصت روز از تاریخ تسلیم گزارش مذکور جوابی
به پیمانکار کل ندهد چنین تلقی خواهد شد که پیمانکار کل حداقل مخارج ناظر
به مرحله مربوطه را انجام داده است و لذا عملیات ناظر به مرحله مربوطه را
انجام خواهد داد و عملیات را برای مرحله بعدی در ناحیه تقلیل یافته ادامه
خواهد داد.
جز 7 - در صورتی که حداقل مبلغ مخارج سالانه که در مورد اولین سال مرحله
دوم یا اولین سال مرحله سوم پیش بینی شده تماما خرج نشده باشد مبلغ خرج
نشده باقیمانده به حساب سال بعد منتقل و در آن سال صرف خواهد شد.
جز 8 - هرگاه در انقضای مرحله اول حداقل تعهد مخارج مصرح در جز 3 این
ماده تماما خرج نشده باشد شرکت ملی نفت حق خواهد داشت که این قرارداد را
بدون اینکه تعهدی برای او در قبال پیمانکار ایجاد شود فسخ نماید.
جز 9 - در طول مرحله اول پیمانکار کل حق نخواهد داشت که عملیات اکتشافی
را تحت هیچ عنوانی به جز در موارد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد
متوقف یا تعطیل نماید لیکن در پایان مرحله اول و در پایان هر یک از
دوره های یکساله بعدی در صورتی که پیمانکار کل ملاحظه نماید شرایط زیرزمینی
ناحیه واگذار شده طوری است که نمی توان به طور معقولی انتظار داشت که نفت
به میزان تجاری کشف گردد می تواند از ادامه عملیات اکتشافی خودداری نماید
و در این صورت باید قصد خود را به شرکت ملی نفت اعلام نموده به عملیات
خاتمه دهد لیکن قبلا باید ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام
مزبور بر طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و حداقل تعهد مخارج پیش بینی
شده برای مرحله یا دوره سالانه (بر حسب مورد) مقدم بر اعلام مزبور تماما
خرج شده است . معذلک هرگاه تا تاریخ اعلام مزبور مبلغی خرج نشده باقیمانده
باشد پیمانکار کل باید نصف مبلغ باقیمانده مزبور را به شرکت ملی نفت
بپردازد.
جز 10 - با وجود مقررات فوق پیمانکار کل مختار است که در خاتمه سال سوم
از مرحله اول از قرارداد دست بکشد مشروط بر آنکه حداقل مبلغ چهار میلیون
دلار امریکایی در امور اکتشافی خرج و حداقل سه میلیون دلار به شرح مقرر در
جز 1 این ماده در وجه شرکت ملی نفت پرداخت نموده باشد. در چنین صورتی این
قرارداد به مجرد اعمال این حق فسخ خواهد گردید.
جز 11 - مخارج واقعی که در ضمن مرحله اول اضافه بر حداقل تعهد مخارج
مرحله مزبور انجام گرفته باشد به حساب حداقل تعهد مخارج مرحله دوم منظور
خواهد شد.
جز 12 - الف - هرگاه در پایان مرحله اول نفت به مقادیر تجاری در ناحیه
واگذار شده کشف شده باشد پیمانکار کل حق نخواهد داشت عملیات اکتشافی را
در مراحل دوم و سوم متوقف یا تعطیل نماید و بایستی تعهدات مربوط به ادامه
عملیات را بر طبق جزهای 4 و 5 این ماده انجام دهد. تفاهم حاصل است که
انجام عملیات اکتشافی در مرحله سوم تابع مقررات جز 5 فوق خواهد بود.
ب - هرگاه در پایان مرحله دوم یا سوم اکتشاف (هر کدام که مورد پیدا کند)
حداقل تعهد مخارج مقرر در جزهای 4 و 5 این ماده کلا انجام نپذیرفته باشد
پیمانکار کل باید مبلغی برابر با نصف مبلغ خرج نشده به شرکت ملی نفت
بپردازد. مبلغ مزبور در جزو مخارج اکتشاف منظور نخواهد شد.
جز 13 - الف - هرگاه در پایان مرحله دوم مقرر در جز 4 این ماده پیمانکار
کل حداقل تعهد مخارجی را که بر طبق جز 4 مذکور پیش بینی شده انجام نداده
باشد دوره اکتشاف خاتمه یافته تلقی خواهد شد و همین حکم جاری خواهد بود
در صورتی که پیمانکار کل تعهد خود را به شرح مقرر در جز 5 این ماده انجام
ندهد. از آن پس حدود عملیات پیمانکار کل منحصر به عملیات در ناحیه یا
نواحی بهره برداری (در صورت وجود چنین ناحیه یا نواحی ) که بر طبق مقررات
ماده 17 تحدید حدود می گردد خواهد شد. در صورتی که چنین ناحیه بهره برداری
موجود نباشد شرکت ملی نفت حق خواهد داشت بدون اینکه برای او تعهدی در
قبال پیمانکار کل ایجاد شود این قرارداد را فسخ نماید.
ب - در صورتی که پیمانکار کل بر طبق مقررات جز 5 وارد مرحله اضافی دوساله
شده اما در انقضای مرحله مزبور حداقل تعهد مخارجی را که برای آن مرحله
معین شده انجام نداده باشد شرکت ملی نفت حق خواهد داشت به همان طریقی که
در بند (الف ) بالا راجع به پایان مرحله دوم مقرر گردیده است اقدام نماید.
جز 14 - در کلیه مواردی که در این ماده پیش بینی شده است شرکت ملی نفت
مختار خواهد بود هر موقع که اوضاع و احوال را مقتضی بداند برای انجام
تعهدات پیمانکار کل حداکثر تا شش ماه مهلت بدهد.
ماده 13 - ناحیه واگذار شده و تقلیلهای بعدی آن
جز 1 - در پایان مرحله اول تناحیه واگذار شده ت به میزان 50% تقلیل خواهد
یافت .
هرگاه در پایان مرحله دوم عملیات اکتشافی طبق مقررات جز 5 ماده 12 این
قرارداد وارد مرحله سوم شود باقیمانده تناحیه واگذار شده ت بار دیگر به
میزان 50% ناحیه ای که در خاتمه مرحله دوم باقیمانده است تقلیل خواهد
یافت .
جز 2 - پیمانکار کل محدوده هایی را که به منظور تقلیل یا تقلیلهای مشروحه
فوق بایستی از تناحیه واگذار شده ت خارج گردد و نیز شکل و اندازه آنها را
انتخاب خواهد نمود مشروط بر اینکه محدوده های مزبور از قطعاتی تشکیل شود
که مساحت هر کدام از آنها از 200 کیلومتر مربع کمتر نبوده و متوسط طول هر
یک از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط عرض آن نباشد. در صورتی که
اجرای روش مزبور در انتخاب محدوده های مورد تقلیل مناسب نباشد شکل و
اندازه محدوده های مزبور به نحوی که شرکت ملی نفت مقتضی بداند معین خواهد
شد.
جز 3 - بعد از انجام هر یک از تقلیلهای مشروحه فوق پیمانکار کل
محدوده هایی را که پس از تقلیل به موجب مقررات این قرارداد نگاه خواهد
داشت به اطلاع شرکت ملی نفت خواهد رسانید.
اطلاع مزبور در گزارشی که در جز 6 ماده 12 این قرارداد به آن اشاره شده
است گنجانده خواهد شد.
در صورتی که پیمانکار کل ظرف مهلتی که برای ارسال گزارش مزبور مقرر شده
نظریات خود را راجع به محدوده هایی که بایستی خارج گردد به اطلاع شرکت ملی
نفت نرساند شرکت محدوده های مزبور را بنا بر تشخیص خود تعیین خواهد کرد.
تصمیم مزبور قطعی بوده و محدوده هائی که بدین ترتیب توسط شرکت ملی نفت
مشخص می گردد از تاریخ اعلام به پیمانکار کل به عنوان محدوده های خارج شده
از ناحیه واگذاری تلقی خواهد شد.
جز 4 - در پایان تدوره اکتشاف ت به شرح مقرر در ماده 12 تناحیه واگذار
شده ت به طور نهایی تقلیل خواهد یافت به نحوی که فقط محدود به ناحیه یا
نواحی بهره برداری گردد که وجود میدان یا میدانهای تجاری به شرح تعریف
ماده 18 در آن محقق شده باشد.
ماده 14 - تنظیم برنامه و بودجه عملیات اکتشافی
جز 1 - پیمانکار کل با مشورت شرکت ملی نفت برای هر سال تقویمی برنامه ها و
بودجه های اکتشافی تناحیه واگذار شده ت را تنظیم خواهد نمود به نحوی که دست
کم انجام حداقل تعهداتی که در ماده 12 تصریح گردیده است تامین شود.
مشورت مزبور بایستی قبل از پانزدهم سپتامبر هر سال به عمل آید.
جز 2 - برنامه ها و بودجه های مقرر در جز 1 فوق برای هر سال تقویمی منتهی
تا پایان روز سی ام اکتبر سال قبل تسلیم شرکت ملی نفت خواهد گردید.
هرگاه پیمانکار کل در ضمن اجرای برنامه های مزبور تجدید نظری را در آنها
مقتضی بداند مراتب را به شرکت ملی نفت اطلاع خواهد داد و حق خواهد داشت که
نسبت به اجرای کارهای مربوط به قسمت تجدید نظر شده اقدام نماید به شرط
آنکه افزایش مربوطه در بودجه سالانه از ده درصد تجاوز ننماید.
ماده 15 - مدت دوره بهره برداری
جز 1 - تدوره اکتشاف ت در هر قسمت از تناحیه واگذار شده ت موقعی پایان
خواهد یافت که تنخستین چاه تجاری ت طبق تعریف ماده 16 این قرارداد در قسمت
مزبور کشف شده باشد.
در مورد هر تناحیه بهره برداری ت که حدود آن بر طبق ماده 17 تعیین می شود
آغاز تدوره بهره برداری ت از تاریخ احراز تنخستین چاه تجاری ت خواهد بود.
جز 2 - تدوره بهره برداری ت در یک تناحیه بهره برداری ت مشتمل بر سه مرحله
جداگانه به شرح زیر خواهد بود:
الف - مرحله ارزیابی - از تاریخ تحقق تنخستین چاه تجاری ت طبق ماده 16 تا
تاریخی که میدان بر طبق مقررات ماده 18 این قرارداد تجاری شناخته شود.
ب - مرحله توسعه - از تاریخ تجاری شناخته شدن میدان تا تتاریخ شروع تولید
به میزان تجاری ت
ج - مرحله تولید - از تتاریخ شروع تولید به میزان تجاری ت تا خاتمه تدوره
بهره برداری ت.
جز 3 - تدوره بهره برداری ت در مورد تمام تناحیه واگذار شده ت در خاتمه 25
سال ازتتاریخ شروع تولید تجاری ت از تنخستین میدان تجاری ت پایان خواهد
یافت .
ماده 16 - نخستین چاه تجاری
جز 1 - همین که پیمانکار کل به این نتیجه رسید که تنخستین چاه تجاری ت کشف
و تکمیل گردیده است اظهاریه ای حاکی از این امر به شرکت ملی نفت تسلیم
خواهد نمود.
دلایل اثبات این اظهار در گزارش بعدی که درباره تکمیل چاه تجاری مزبور
تهیه و تسلیم می گردد مندرج خواهد بود. گزارش مزبور بایستی حاوی تاریخچه
مفصل چاه منجمله اطلاعات و ارقام مربوط به زمین شناسی - حفاری - مهندسی نفت
و ذخائر نفتی - تولید باشد تفاهم حاصل است که آزمایشهایی که برای اثبات
کشف چاه تجاری مزبور به عمل می آید در حضور نمایندگان شرکت ملی نفت انجام
خواهد گرفت و به همین منظور هر گونه دلایل و علائم وجود نفت فورا به اطلاع
نماینده شرکت ملی نفت رسانیده خواهد شد.
جز 2 - چاه موقعی تتجاری ت شناخته خواهد شد که یا:
الف - قابلیت بهره دهی فرضی آن که بر اساس ضخامت طبقه بهره ده و خصوصیات
پتروفیزیکی سنگهای مخزن و اطلاعات حاصله از تجزیه و آزمایش عوامل فشار و
حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (TVP) و ضریبهای بهره دهی در
میزانهای مختلف تولید و حریم زهکشی مفروضی به شعاع نیم میل در اطراف حلقه
چاه برآورد گردیده باشد حاکی از این باشد که چاه در ظرف مدت 6 سال
می تواند مقادیر کافی نفت تولید کند به طوری که ارزش فعلی آن بر اساس بهای
مربوطه در تاریخ تقویم با احتساب 5% تخفیف حداقل معادل یک و نیم برابر
هزینه تمام شده حفاری و تکمیل آن چاه باشد و یا:
ب - به ثبوت برسد که می تواند در جریان طبیعی نفت خامی به میزان روزانه دو
هزار بشکه در طول مدت پانزده روز متوالی در افقهایی به حداکثر 2500 متر
عمق تولید کند.
این قدرت تولید در مورد چاهی که افق عمیق تر از میزان مذکور داشته باشد
روزانه سه هزار بشکه منظور خواهد شد.
جز 3 - صرف کشف چاه تجاری به مفهومی که در جز 2 این ماده تعریف گردیده
است به خودی خود کافی نخواهد بود که ساختمان تحت الارضی و مخازن نفتی
مربوطه تشکیل یک میدان تجاری بدهد.
جز 4 - مقررات مندرج در این ماده در مورد نخستین چاه یا چاه های تجاری که
بعدا هم در قسمتهای دیگر تناحیه واگذار شده ت کشف گردد عینا قابل اجرا
خواهد بود.
ماده 17 - ناحیه بهره برداری
جز 1 - هر زمان که تنخستین چاه تجاری ت به شرح تعریف جز 2 ماده 16 تحقق
یافت مرحله ارزیابی مذکور در جز 2 ماده 15 در ناحیه بهره برداری شروع
خواهد شد. حدود موقتی چنین ناحیه ای فورا به اطلاع شرکت ملی نفت رسانده
خواهد شد.
جز 2 - هر تناحیه بهره برداری ت به وسیله کثیرالاضلاعی مشخص می گردد که مختصات
جغرافیایی قطعی آن را پیمانکار کل تعیین خواهد کرد. ناحیه ای که به این
نحو مشخص می شود از حدود کثیرالاضلاعی که محیط بر پست ترین خطوط میزان
ساختمان طبقات الارضی و یا به اختلاف مورد محیط بر حدود ناحیه قابل
بهره برداری نفتی باشد تجاوز نخواهد نمود. تناحیه بهره برداری ت باید در
داخل ناحیه واگذار شده قرار داشته و بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
حدود هر ناحیه بهره برداری ممکن است بر اساس نتایج حاصله از چاههای
ارزیابی یا چاههای توسعه ای در طول تدوره بهره برداری ت مورد تجدید نظر قرار
گیرد.
ماده 18 - میدان تجاری
جز 1 - به مجرد اینکه پیمانکار کل به این نتیجه رسید که عملیات وی در یک
تناحیه بهره برداری ت منتج به کشف تمیدان تجاری ت شده است گزارش تفصیلی
نتیجه گیری خود را به شرکت ملی نفت تسلیم خواهد نمود.
جز 2 - گزارشی که پیمانکار کل به موجب جز 1 فوق به شرکت تسلیم می کند باید
به طور وضوح حاوی اطلاعات فنی و منجمله مراتب زیر باشد:
الف - اطلاعات زمین شناسی و ژئوفیزیکی - ضخامت طبقه بهره ده - فاصله یا
فواصل بین سطوح مختلف تماس سیالات - خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن -
تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن T.V.P
قابلیت بالقوه بهره دهی مخزن - قابلیت بالقوه بهره دهی روزانه هر چاه -
خصوصیات و ترکیبات مربوطه نفت خام مکشوفه - عمق - فشار - و سایر خصوصیات
مخزن و سیالات موجود در آن .
ب - فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و نقاط عمده پخش یا مصرف
- فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهای جهانی یا میزان هزینه ایجاد یا
تکمیل وسائل مزبور.
ج - هر گونه اطلاعات مربوطه دیگری که پیمانکار کل به آن اتکا نموده و
نتایجی که از آن گرفته است .
د - نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که اجرای عملیات به آنها
سپرده شده ابراز گردیده باشد.
جز 3 - شرکت ملی نفت گزارش مزبور را ظرف مدت معقولی مورد بررسی قرار
خواهد داد تا تشخیص دهد که آیا تمیدان تجاری ت بدان معنی که در جز 4 این
ماده تعریف گردیده کشف شده است یا نه .
جز 4 - از لحاظ این قرارداد طرفین موافقت می نمایند که میدان فقط در موقعی
تجاری تلقی می شود که مقدار نفت خامی که طبق پیش بینی معقول از آن میدان
قابل استخراج است به حدی باشد که تحویل نفت خام در کنار دریا بر اساس زیر
امکان پذیر باشد:
هرگاه از تارزش فعلی ت مجموع مقادیر نفت خامی که انتظار می رود در ظرف مدت
اولین 25 سال تولید گردد و ارزش مزبور بر اساس قیمت مربوطه محاسبه شده
باشد (از این پس در این قراردادتارزش تخفیف یافته ت نامیده می شود) اقلام
زیر را:
الف - تارزش فعلی ت مجموع هزینه های جاری بابت مقادیر نفت خامی که انتظار
می رود در ظرف اولین 25 سال تولید گردد منجمله هزینه های برداشت - عمل آوردن
- انبار کردن - حمل و نقل - بارگیری و مخارج دیگر.
ب - مجموع هزینه های اکتشافی که طبق این قرارداد تا تاریخ کشف میدان تجاری
صرف شده باشد به اضافه هزینه های اکتشافی برآورد شده که باید در بقیه دوره
اکتشافی خرج گردد.
ج - هزینه های پیش بینی شده ارزیابی و توسعه به اضافه ارزش فعلی بهره
سرمایه قابل پرداخت توسط شرکت ملی نفت در مورد میدان مربوطه .
د - مبلغی معادل (2)/(1) 12 درصدتارزش تخفیف یافته ت مذکور در بالا کسر
کنند.
سودی باقی بماند که کمتر از 20 درصد تارزش تخفیف یافته ت نباشد.
جز 5 - به منظور احتساب تارزش فعلی ت در کلیه مواردی که در این ماده ذکر
شده است نرخ تنزل به قرار 5 درصد به مدت 25 سال منظور خواهد شد.
جز 6 - مقررات این ماده عینا در مورد هر میدان دیگری که متعاقبا کشف گردد
قابل اجرا خواهد بود با این تفاهم که هزینه واحدی برای موضوع واحد بیش از
یک بار در محاسبه منظور نخواهد شد.
ماده 19 - ذخائر ملی
جز 1 - تفاهم حاصل است که پنجاه درصد ذخائر مکشوفه قابل استخراج از شمول
مقررات این قرارداد خارج و به عنوان ذخائر ملی کنار گذارده خواهد شد
انتخاب ذخائری که به موجب این ماده به عنوان ذخائر ملی کنار گذارده می شود
بر حسب توافق بین شرکت ملی نفت و پیمانکار کل بر اساس اطلاعات فنی موجود
صورت خواهد گرفت .
جز 2 - به منظور کنار گذاردن ذخائر ملی مقررات زیر مجری خواهد بود:
الف - تسهیم ذخائر فقط در صورتی انجام خواهد شد که محرز گردد که نخستین
میدان یا میدانهای تجاری مکشوفه (طبق مقررات جز 4 از ماده 18) بازپرداخت
مجموع هزینه های واقعی اکتشاف و همچنین حداقل هزینه مورد تعهد برای بقیه
دوره اکتشاف را که باید به شرح ماده 25 به پیمانکار کل تادیه شود تکافو
خواهد نمود.
ب - تسهیم ذخائر به شرح فوق حتی الامکان به صورتی خواهد بود که تعدادی از
میدانهای مکشوفه به طور جدا به عنوان ذخائر ملی به شرکت ملی نفت تخصیص
داده شود.
ج - قبل از اینکه میدانهای نفت مذکور در بند (ب ) این ماده به شرکت ملی
نفت تخصیص داده شود تعداد کافی چاه ارزیابی بر طبق روش صحیح صنعت نفت در
هر یک از نواحی بهره برداری حفر خواهد شد تا ارزیابی و برآورد صحیح ذخائر
قابل استخراج هر ناحیه میسر گردد.
د - هرگاه اجرای مقررات بند (ب ) فوق کلا یا جزئا امکان پذیر نباشد فرمولی
مورد توافق قرار خواهد گرفت که به موجب آن نحوه تسهیم تولید نفت مقرر در
ماده 27 از میدانهایی که به مرحله توسعه رسیده اند تعدیل گردد.
ه - تسهیم ذخائر ملی در فواصل معین مورد تعدیل قرار خواهد گرفت تا بتوان
میدانهای مکشوفه جدید یا امتداد ذخائر در ناحیه بهره برداری موجود را به
حساب آورد.
و - تفاهم حاصل است که اجرای مقررات بند (د) بالا در حقوقی که برای
پیمانکار کل به موجب ماده 27 از لحاظ نفت تولید شده منظور گردیده است
هیچگونه تغییری نخواهد داد اما آن مقدار نفت که برای ذخیره ملی تخصیص
داده شده است مستثنی خواهد بود.
ماده 20 - تنظیم برنامه و بودجه عملیات بهره برداری
جز 1 - در طول مدت بهره برداری برنامه های عملیات و بودجه های مربوطه به
وسیله پیمانکار کل با مشورت شرکت ملی نفت تهیه و به شرح زیر به مورد اجرا
گذارده خواهد شد:
جز 2 - در مرحله ارزیابی پیمانکار کل بعد از مشورت با شرکت ملی نفت و با
رعایت دقیق روش صحیح صنعت نفت به اجرای برنامه ها و بودجه های مربوطه
مبادرت خواهد کرد.
در مورد هر یک از نواحی بهره برداری برنامه ها و بودجه های جداگانه تنظیم و
ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام کشف نخستین چاه تجاری به شرح مقرر در ماده
16 به اطلاع شرکت ملی نفت رسانیده خواهد شد. برنامه ها و بودجه های مزبور
ممکن است برای مدتی متجاوز از یک سال باشد.
جز 3 - به محض اینکه میدانی از طرف شرکت ملی نفت تجاری شناخته شد
پیمانکار کل برنامه های سالانه توسعه و بودجه های مربوطه را برای تصویب شرکت
ملی نفت تنظیم خواهد نمود و در تنظیم این برنامه ها برنامه پنجساله ای که
به منظور تعیین ظرفیت تولید مشروحه در ماده 21 تهیه می شود مورد نظر قرار
خواهد گرفت .
برنامه ها و بودجه های مزبور قبل از 15 اکتبر هر سال برای سال بعد تسلیم
شرکت ملی نفت خواهد گردید و پس از تصویب شرکت ملی نفت به وسیله پیمانکار
کل به موقع اجرا گذارده خواهد شد. از تاریخ تشکیل کمیته اجرایی مقرر در
جز 4 ماده 10 برنامه ها و بودجه های مورد بحث به شرحی که فوقا ذکر شد از
طریق این کمیته به شرکت ملی نفت تسلیم خواهد شد.
جز 4 - پیمانکار کل موظف است که حداکثر تا آخر روز 31 مارس هر سال گزارش
سالانه ای مشتمل بر اطلاعات کامل درباره اجرای برنامه ها و بودجه ها در سال
قبل تسلیم شرکت ملی نفت نماید.
ماده 21 - ظرفیت تولید
جز 1 - با در نظر گرفتن :
الف - ذخائر قابل استخراج تمیدانهای تجاری ت که در تناحیه یا نواحی
بهره برداری ت کشف گردد (به شرط آنکه از شمول این قرارداد خارج نباشد).
ب - مجموع امکانات بالقوه و قابل پیش بینی طرفین در مورد بازار.
شرکت ملی نفت و پیمانکار کل درباره میزان توسعه میدان (یا میدانها)
مشترکا اتخاذ تصمیم خواهند نمود و به این ترتیب ظرفیت تولید را که تظرفیت
تولید توسعه یافته ت هر میدان نامیده می شود تعیین خواهند نمود.
تظرفیت تولید توسعه یافته ت میدانها هیچگاه نباید از حدود (REM) میدان
مربوطه با رعایت روش صحیح صنعت نفت تجاوز کند.
جز 2 - بر اساس تظرفیت تولید توسعه یافته ت یک برنامه توسعه پنجساله برای
اجرا تهیه خواهد شد.
این برنامه میزان تولید سالانه را پیش بینی خواهد نمود. میزان تولید ممکن
است هر سال مشترکا مورد تجدید نظر قرار گیرد در این صورت تظرفیت تصحیح
شده تولیدت مطابق روش صحیح صنعت نفت تعیین خواهد گردید.
جز 3 - مجموع امکانات بالقوه قابل پیش بینی طرفین در مورد بازار به شرحی
که در جز 1 فوق ذکر گردیده عبارت از مجموع اقلام زیر خواهد بود:
الف - احتیاجات شرکت ملی نفت برای بازارهای خود.
ب - احتیاجات شرکت ملی نفت برای مقادیری که پیمانکار کل طبق مقررات ماده
29 به نمایندگی از طرف شرکت ملی نفت برای آن باید بازار پیدا کند.
ج - احتیاجات پیمانکار کل در حدود مقادیری که حق دارد به قیمتهای فروش
تضمین شده به نحو مقرر در ماده 27 از شرکت ملی نفت خریداری نماید.
جز 4 - بدون اینکه خدشه ای در مقررات بالا وارد شود هر یک از طرفین حق
خواهد داشت که توسعه میدان (یا میدانها) را تا حداکثر قابلیت بهره برداری
میدان REM درخواست نماید و طرف دیگر با چنین تقاضایی مخالفت نخواهد کرد
تا در نتیجه توسعه مزبور امکان برداشت طرف متقاضی نسبت به درصد سهمیه خود
به شرح مقرر در ماده 27 بر اساس حداکثر قابلیت بهره برداری میدان تامین
گردد لیکن طرف متقاضی همیشه فروش مقادیر اضافه بر احتیاجات پیش بینی شده
طرف دیگر به موجب بند (الف ) (ب ) یا (ج ) جز 3 بالا را تحت ترتیبات مقرر در
ماده 22 تضمین خواهد نمود.
ماده 22 - روش برداشت
جز 1 - همین که میدانی تجاری اعلام گردید شرکت ملی نفت و پیمانکار کل یک
کمیته دو نفری تتعیین سهمیه ت که یک نفر از آنها را شرکت ملی نفت و نفر
دیگر را پیمانکار کل تعیین خواهد کرد تشکیل خواهند داد. اعضای کمیته
تعیین سهمیه بعد از مطلع ساختن یکدیگر از احتیاجات طرفین قبل از سی ام
ژوئن هر سال تشکیل جلسه خواهند داد تا در آن تاریخ مقادیری را که در ظرف
سال تقویمی بعد به منظور تامین احتیاجات طرفین باید تولید گردد به اطلاع
پیمانکار کل برسانند.
جز 2 - هر یک از طرفین حق خواهد داشت که در مدت این قرارداد به طور متوسط
درصد سهمیه خود را از تظرفیت تولید توسعه یافته ت هر میدان بر طبق مقررات
ماده 27 این قرارداد در سر چاه برداشت نماید.
جز 3 - برای اینکه امکان کسری برداشت طرفین ملحوظ گردیده و اجازه جبران
اینگونه کسریها داده شود ممکن است که حق برداشت طرفین را بر مبنای تظرفیت
تولید توسعه یافته ت یا تظرفیت تولید تصحیح شده ت که در هیچ مورد از 90
درصد تظرفیت تولید توسعه یافته ت کمتر نخواهد بود احتساب نمود. برای انجام
این منظور موافقت می شود که :
الف - چنانچه احتیاجات طرفین با درصد سهمیه مربوطه آنها بر مبنای تظرفیت
تولید توسعه یافته ت مساوی باشد برنامه تولید آن سال برابر با تظرفیت
تولید توسعه یافته ت خواهد بود.
ب - چنانچه احتیاجات طرفین از درصد سهمیه مربوطه آنها بر مبنای تظرفیت
تولید توسعه یافته ت کمتر باشد هر دو طرف حق خواهند داشت که کسری برداشت
سهمیه خود را ظرف پنج سال آینده جبران نمایند. برای اینکه اجازه جبران
کسری برداشت داده شود مقادیری که طرفین ظرف سالهای بعد تا تکمیل کسری حق
برداشت دارند بر مبنای تظرفیت تولید تصحیح شده ت احتساب خواهد شد. تفاوت
بین تظرفیت تولید توسعه یافته ت و تظرفیت تولید تصحیح شده ت. به منظور
جبران کسری برداشت به نسبت مقادیر کسری که باید توسط هر یک از طرفین
جبران گردد اختصاص خواهد یافت .
ج - برای اینکه سطح تولید بتواند به حداکثر برسد یک طرف (منظور طرفی است
که بیشتر برداشت می کند) می تواند در ظرف هر سال اضافه بر سهمیه مقرر خود
از تظرفیت تولید توسعه یافته ت برداشت و بدینوسیله تفاوت حاصله از قصور
طرف دیگر را که نتوانسته است سهم مقرر خود را از ظرفیت مزبور برداشت کند
اصلاح نماید.
در این صورت طرفی که کمتر برداشت نموده است حق خواهد داشت ظرف پنج سال
آینده کسری برداشت خود را جبران کند و برای اینکه این جبران کسری مقدور
گردد درصد سهمیه طرفین ظرف پنج سال آینده یا تا موقعی که کسر برداشت
حاصله تماما جبران شود (هر کدام که زودتر باشد) بر مبنای وتظرفیت تولید
تصحیح شده ت احتساب خواهد شد و تفاوت بین تظرفیت تولید توسعه یافته ت و
تظرفیت تولید تصحیح شده ت برای جبران کسر برداشت طرف مزبور اختصاص داده
خواهد شد.
د - چنانچه احتیاجات یکی از طرفین برای یک دوره پنجساله بر مبنای تظرفیت
تولید توسعه یافته ت کمتر از درصد سهمیه او باشد طرف دیگر می تواند در صورت
موافقت هر دو طرف مقداری را که به این نحو موجود است خریداری نماید و وجه
آن را بر ماخذ بها منهای پنج سنت هر بشکه بپردازد و در این صورت حق جبران
کسری طرفی که از سهمیه خود کمتر برداشت نموده است برای مقادیر خریداری
شده از وی سلب خواهد شد.
جز 4 - طرفین تعهد می نمایند که در برداشت احتیاجات خود به شرحی که اطلاع
داده اند کوتاهی ننموده و همان مقادیر را تحویل گیرند.
ماده 23 - روش تامین مخارج
جز 1 - تا زمانی که شرکت ملی نفت نتواند از محل عواید حاصله از عملیات
مقرر در این قرارداد هزینه های برنامه های ارزیابی و توسعه را تامین کند
پیمانکار کل وجوه لازم برای هزینه های مزبور را فراهم خواهد نمود.
جز 2 - پیمانکار کل در هر حال کلیه وجوه لازم برای تامین مخارج اکتشاف را
فراهم خواهد نمود و نیز پیمانکار کل هزینه برنامه های ارزیابی و توسعه را
تامین خواهد نمود هزینه برنامه های ارزیابی و توسعه شامل هزینه ایجاد
وسائلی که برای تحویل نفت در نقطه بارگیری و برای انبار کردن و بارگیری
نفت در کشتی جهت صدور لازم است خواهد بود بدون اینکه منحصر به این اقلام
باشد. تفاهم حاصل است که موقعی که تولید به میزان تجاری شروع شود عواید
خالص شرکت ملی نفت در هر سال مالی از عملیات مقرر در این قرارداد برای
پرداخت هزینه های ارزیابی و توسعه در سال مالی بعد تخصیص داده خواهد شد و
به این ترتیب پیمانکار کل فقط مسئول تامین بقیه مخارج خواهد بود.
جز 3 - منظور از تعواید خالص شرکت ملی نفت در هر سال مالی از عملیات مقرر
در این قراردادت عبارت خواهد بود از تفاهم بین مجموع اقلام (الف ) و (ب )
زیر:
الف - دریافتیهای شرکت ملی نفت که از نفت تولیدی به موجب این قرارداد
حاصل می شود از این قرار:
1 - وجوهی که شرکت ملی نفت از محل فروش نفت به پیمانکار کل طبق ماده 27
قرارداد به دست می آورد.
2 - وجوه حاصله از فروش توسط پیمانکار کل به نمایندگی از طرف شرکت ملی
نفت به نحوی که در ماده 29 قرارداد مقرر شده است .
3 - ارزش نقدی فروشهای مستقیمی که توسط شرکت ملی نفت انجام می شود.
4 - بهای تمام شده نفت خامی که شرکت ملی نفت برای احتیاجات داخلی ایران
مصرف می کند.
ب - پرداختهای شرکت ملی نفت :
1 - پرداختهای علی الحساب که پس از وصول وجوه حاصله از هر فروش بایستی به
شرح مقرر در بند (الف ) و (ب ) جز 4 این ماده بابت هزینه عملیات به صندوق
هزینه های جاری واریز گردد.
2 - وجوه اضافی که در نتیجه افزایش سهم پرداختی طرفین به صندوق هزینه های
جاری در سال مربوطه بر طبق مقررات جز 4 (ج ) این ماده به صندوق مزبور
تادیه شود.
3 - بازپرداخت توامهای بهره برداری ت و بهره متعلقه به آن برای سال مربوطه
طبق مقررات ماده 26.
4 - بازپرداخت توامهای اکتشاف ت برای سال مربوطه طبق مقررات ماده 25.
5 - مالیاتهای قابل پرداخت شرکت ملی نفت به دولت که از لحاظ این ماده بر
اساس درآمد واقعی حاصله از فروشهای مستقیم و عواید فروشهای مقرر در ماده
29 احتساب خواهد شد.
جز 4 - الف - هزینه های جاری هر ناحیه بهره برداری که به موجب این قرارداد
نگهداری شده و به مرحله تولید تجاری رسیده باشد از صندوق در گردش
هزینه های جاری که در ایران نگاهداری و وجوه آن مشترکا به وسیله شرکت ملی
نفت و پیمانکار کل تامین می شود پرداخت خواهد شد. میزان وجوه اولیه صندوق
مزبور به محض اینکه شرکت ملی نفت پیمانکار کل ظرفیت تولید توسعه یافته
اولین میدان برای رسیدن به مرحله تولید تعیین نمودند با توافق معین خواهد
گردید.
ب - هزینه های جاری از صندوق مزبور پرداخت خواهد گردید و شرکت ملی نفت
وجوه مربوطه را به صندوق مسترد خواهد داشت تا موجودی صندوق به میزانی که
توسط طرفین پرداخته شده بود برسد و برای این منظور شرکت ملی نفت بعد از
وصول عواید حاصله از هر فروش مبلغی را که از بابت هزینه های جاری جز بهای
نفت خام مورد فروش طبق تعریف جز 2 ماده 27 منظور شده به بستانکار حساب
صندوق واریز خواهد کرد.
ج - میزان وجوه صندوق در فواصل معین بر حسب تغییراتی که در میزان
هزینه های جاری به عمل می آید با پرداختهای جدیدی به وسیله طرفین تعدیل
خواهد شد.
د - مشارکت پیمانکار کل در ایجاد و نگاهداری صندوق مزبور طبق مقررات زیر
خواهد بود:
نسبت وجوه پرداختی پیمانکار کل به مجموع وجوه پرداختی به صندوق مزبور
همواره معادل نسبت درصد تولید خواهد بود که طبق مقررات ماده 27 پیمانکار
کل حق خریداری آن را از شرکت ملی نفت دارد.
ه - وجوهی که هر یک از طرفین به شرح فوق به صندوق پرداخت می کنند به عنوان
پیش پرداخت در حساب جاری تلقی خواهد شد و بهره به آن تعلق نخواهد گرفت و
تتمه آن (در صورت وجود تتمه ) کلا در پایان دوره قرارداد به نسبت وجوهی که
هر کدام از طرفین در صندوق ریخته اند به آنان مسترد خواهد شد و نیز هرگاه
طرفین توافق نمایند که حفظ وجوه صندوق به میزان موجود لزومی ندارد ممکن
است که قسمتی از موجودی به همان ترتیب به طرفین استرداد شود.
ماده 24 - نحوه عمل تهیه وجوه توسط پیمانکار کل
جز 1 - وجوهی که به توسط پیمانکار کل طبق جز 1 و 2 ماده 23 قرارداد تهیه
می گردد بر حسب مورد به عنوان وام اکتشاف یا وام بهره برداری برای شرکت ملی
نفت تلقی خواهد شد.
جز 2 - مخارجی که بابت عملیات اکتشاف صورت گرفته منجمله مخارج مربوط به
نخستین چاه تجاری در هر یک از نواحی بهره برداری به عنوان وام اکتشافی
تلقی خواهد شد که بازپرداخت آن به نحو مقرر در ماده 25 این قرارداد منوط
به شروع و ادامه تولید به میزان تجاری خواهد بود.
جز 3 - در مورد وجوهی که برای اجرای عملیات ارزیابی به مصرف می رسد به شرح
زیر عمل خواهد شد.
الف - هزینه های مربوط به ارزیابی چاههای خشک (در هر کجا که چنین چاههایی
حفر شده باشد) و همچنین هزینه های مربوط به ارزیابی چاههای حفاری شده در
هر ناحیه بهره برداری که به عنوان میدان تجاری شناخته نشده باشد وام
اکتشافی تلقی خواهد شد.
ب - هزینه های مربوط به ارزیابی چاههای تجاری به عنوان وام بهره برداری
تلقی خواهد شد در هر کجا که چنین چاههایی حفر شده باشد اعم از:
1 - ناحیه یا نواحی بهره برداری که به موجب ماده 19 به عنوان ذخیره ملی
کنار گذاشته شود و یا
2 - ناحیه بهره برداری که به موجب مقررات این قرارداد نگه داشته شود.
جز 4 - کلیه مخارجی که برای عملیات توسعه ای صورت می گیرد به عنوان وام
بهره برداری تلقی خواهد شد که بازپرداخت آن به نحو مذکور در ماده 26 انجام
خواهد گرفت .
جز 5 - مخارج مذکور در جز 2 و 3 (الف ) این ماده و همینطور مخارج مذکور در
جز 3 (ب ) و 4 این ماده در 31 دسامبر هر سال تا حدودی که معرف هزینه های
واقعی پیمانکار کل در سال مزبور بوده و طبق روش مقرر در ماده 11 حسابرسی
شده باشد به عنوان وام جداگانه یک کاسه خواهد گردید ولی به منظور احتساب
بهره طبق ماده 26 که به وامهای مشروحه در جز 3 (ب ) و 4 این ماده تعلق
می گیرد تاریخ یک کاسه نمودن آنها عبارت خواهد بود از آخرین روز دوره
سه ماهه ای که در آن مدت مخارج مزبور انجام یافته باشد.
ماده 25 - بازپرداخت وامهای اکتشافی
جز 1 - وامهایی که پیمانکار کل به منظور تامین مخارج عملیات اکتشافی
مشروحه در جز 2 و 3 (الف ) ماده 24 در اختیار شرکت ملی نفت می گذارد بدون
بهره بوده و مطابق نرخ استهلاک سالانه مسترد خواهد شد. استهلاک سالانه مزبور
معادل خواهد بود با یک پانزدهم کل مبلغ وامهای اکتشافی مذکور در جز 2 و 3
(الف ) ماده 24 مربوط به مخارجی که تا 31 دسامبر سال مربوطه انجام گرفته
است یا ده سنت امریکایی برای هر بشکه نفت خام تولید و حفظ شده (هر کدام
بیشتر باشد).
جز 2 - به منظور استرداد وجوه فوق پیمانکار کل حق خواهد داشت که در هر سه
ماه مبلغی متناسب با استهلاک سالانه فوق الذکر از شرکت ملی نفت دریافت
نماید.
مبلغ استهلاک مذکور به وسیله شرکت ملی نفت به عنوان یکی از اقلام هزینه در
محاسبه قیمت خرید مورد اشاره در جز 2 ماده 27 منظور خواهد شد.
جز 3 - مبلغ استهلاک سالانه در موقع تشروع تولید تجاری ت احتساب و در آخر هر
سال با در نظر گرفتن عوامل زیر تعدیل خواهد گردید:
الف - مبالغ اضافی وامهای اکتشافی مقرر در جز 2 و 3 (الف ) ماده 24
قرارداد ناظر به مخارج انجام یافته در آن سال .
ب - مقادیر واقعی نفت خام تولید و حفظ شده از میدانهایی که موجب مقررات
این قرارداد وارد مرحله توسعه شده است بدینگونه که هر گاه ترتیب استهلاک
هزینه های اکتشاف بر مبنای احتساب تعداد معینی سنت برای هر بشکه ملاک عمل
قرار نگیرد مبلغ استهلاک سالانه برای هر بشکه مساوی با یک پانزدهم کل
هزینه های اکتشاف تقسیم بر مقدار کل نفت خامی که در سال مربوطه تولید و
حفظ گردیده است خواهد بود.
جز 4 - در موردی که هزینه های اکتشاف بر مبنای استهلاک درصد مذکور در جز 1
بالا مسترد می گردد مبلغ این استهلاک به شرح زیر احتساب خواهد شد:
مبلغ استهلاک در هر سال معادل خواهد بود با یک پانزدهم مبلغ کلیه وامهای
اکتشافی که در تاریخ استرداد یک کاسه گردیده و هنوز تماما مسترد نشده
باشد.
به منظور انجام این محاسبه وامهای اکتشافی به شرح زیر تفکیک خواهد شد:
الف - وامهای اولیه یعنی کلیه وامهای اکتشافی که پیش از اولین استهلاک یک
کاسه شده باشد.
ب - وامهای اضافی یعنی مخارج اکتشاف که در پایان هر یک از سالهای بعد یک
کاسه شده باشد با این تفاهم که مبالغی که در پایان هر یک از سالهای مزبور
یک کاسه شده باشد به عنوان وامهای جداگانه تلقی خواهند شد.
ماده 26 - بازپرداخت وامهای بهره برداری
جز 1 - وامهایی که پیمانکار کل برای تامین مخارج عملیات ارزیابی در ناحیه
یا نواحی بهره برداری مذکور در جز 3 (ب ) ماده 24 و همچنین برای تامین
مخارج عملیات توسعه مربوط به نواحی بهره برداری (که به وسیله پیمانکار کل
به نحو مذکور در جز 4 ماده 24 توسعه یافته ) در اختیار شرکت ملی نفت
می گذارد توسط شرکت مذکور به پیمانکار کل مسترد خواهد شد این وام با
احتساب بهره ای به شرح مندرج در جز 3 این ماده ظرف مدت پنج سال از تاریخ
تآغاز تولید تجاری ت و به اقساط سالانه معادل یک پنجم وام طبق روشی که در
این ماده مقرر گردیده است پرداخت خواهد گردید.
جز 2 - در مورد هر تمیدان تجاری ت استرداد هر توام بهره برداری ت طبق مقررات
جز 1 بالا در ده قسط شش ماهه که اولین قسط آن بایستی شش ماه بعد از تاریخ
یک کاسه نمودن وام پرداخته شود به عمل خواهد آمد. ولی در مورد وامهایی که
یک کاسه کردن آنها تا پایان سالی که تولید تجاری در ظرف آن سال شروع
گردیده است صورت گیرد قسط اول شش ماه پس از اتمام سالی که تولید تجاری به
شرح مذکور در جز 4 ماده 4 در ظرف آن سال شروع شده است قابل پرداخت خواهد
بود.
جز 3 - مبلغ هر قسط به شرح زیر احتساب خواهد شد:
الف - قسط اول عبارت خواهد بود از مجموع اقلام زیر:
1 - مبلغی معادل بهره ای که به تمام مبلغ وام تعلق می گیرد.
2 - مبلغی معادل با یک دهم اصل وام .
ب - هر یک از اقساط بعدی عبارت خواهد بود از مجموع اقلام زیر:
1 - مبلغی معادل بهره ای که مدت شش ماه به تتمه باقیمانده اصل وام پس از
پرداخت آخرین قسط تعلق می گیرد.
2 - مبلغی معادل با یک دهم اصل وام .
بهره وام بر اساس مدت واقعی وام بر حسب ماههای تقویمی از تاریخ یک کاسه
کردن که به شرح جز 5 ماده 24 هر سه ماه یک بار صورت می گیرد تا تاریخ
پرداخت قسط مربوطه احتساب خواهد شد.
جز 4 - بهره مزبور به نرخ جاری تنزیل در تاریخ یک کاسه کردن وام که به
وسیله هیئت فدرال رزرو کشورهای متحده امریکا اعلام شده باشد به اضافه یک و
نیم درصد محاسبه خواهد شد و چنین تفاهم حاصل است که هرگاه نرخی که به شرح
فوق برای وام های یک کاسه شده در هر دوره سه ماهه محاسبه می گردد از هفت
درصد در سال تجاوز نماید نرخ قابل اعمال برای سه ماهه مزبور به قرار
حداکثر هفت درصد در سال تثبیت خواهد شد.
بهره ای که به موجب این جز احتساب می شود مشمول مالیات ایران نخواهد بود.
ماده 27 - انتقال نفت به پیمانکار کل
جز 1 - شرکت ملی نفت در ظرف مدت 25 سال از تتاریخ آغاز نخستین تولید
تجاری ت در تناحیه واگذار شده ت به شرح مقرر در جز 4 ماده 4 مقداری از نفت
خام تولیدی در ناحیه واگذار شده را برای فروش در بازارهای جهانی خارج
ایران در سر چاه به پیمانکار کل انتقال خواهد داد.
مقدار نفت خامی که توسط شرکت ملی نفت به پیمانکار کل انتقال داده خواهد
شد بر اساس زیر تعیین خواهد گردید:
الف - 45 درصد تظرفیت توسعه یافته ت یا تظرفیت تصحیح شده ت نسبت به قسمتی
از ظرفیت تولید که کمتر از 275000 بشکه روزانه یا مساوی با آن باشد.
ب - 30 درصد نسبت به قسمتی از ظرفیت تولید مزبور که زاید بر 275000 بشکه
روزانه باشد.
جز 2 - پیمانکار کل بابت نفت خامی که انتقال و تحویل می گیرد قسمت متناسبی
از جمع هزینه های تولید را به اضافه مبلغی برابر با دو درصد آن قسمت از
هزینه های مذکور به شرکت ملی نفت خواهد پرداخت .
هزینه های تولید مشروحه در بالا بر اساس اصول متداول حسابداری که به طور
یکنواخت اعمال گردد احتساب خواهد شد و شامل کلیه هزینه های مربوطه منجمله
قسمت صحیحی از هزینه های جاری و استهلاک مخارج اکتشاف و بهره برداری و بهره
متعلقه به آن خواهد بود ولی اقلام مذکور به هیچوجه حکم فوق را محدود
نمی نماید.
جز 3 - پیمانکار کل بابت هر دوره سه ماهه بدهی تخمینی خود را طبق مقررات
جز فوق به شرکت ملی نفت پرداخت خواهد نمود. پرداخت مزبور ظرف پانزده روز
پس از دریافت صورتحسابی که شرکت ملی نفت بر اساس برآورد خود از هزینه های
تولید برای پیمانکار می فرستد به عمل خواهد آمد. ظرف سه ماه پس از انقضای
هر سال شرکت ملی نفت صورتحسابهای مربوط به آن سال را روی ماخذ قطعی
هزینه های تولید اصلاح خواهد نمود و اختلاف حساب بر حسب مورد به حساب بدهکار
یا بستانکار پیمانکار کل گذارده خواهد شد.
ماده 28 - تعیین قیمتها
جز 1 - قیمتهای مذکور در این قرارداد به نحو زیر تعیین خواهد شد:
الف - یک کمیته چهار نفری مرکب از افرادی که در امور صنعت نفت تخصص داشته
و دو نفر آنها توسط شرکت ملی نفت و دو نفر دیگر توسط پیمانکار کل تعیین
گردیده باشد دوبار در هر سال در آخر ماههای مارس و سپتامبر و یا به دفعات
بیشتر بنا به تقاضای کتبی شرکت ملی نفت یا پیمانکار کل جهت انجام
منظورهای زیر تشکیل جلسه خواهد داد.
تحقیق قیمتهای فروش تجاری فوب نفت خام که در خلیج فارس در طی دوازده ماه
گذشته به طور عموم توسط خریداران و فروشندگان معامله شده است این قیمتها
باید از طریق مراجعه به اسناد و گواهی و هر گونه وسائل دیگر اخذ اطلاعات
دقیق به تحقیق بپیوندد.
تعیین قیمتهای فوب نفت خامی که به موجب این قرارداد به پیمانکار کل تحویل
می شود. قیمت مزبور بر مبنای متوسط قیمتهایی که به طریق بالا دریافت شده
تعیین می گردد و در تعیین آن حجم خرید و فروشها - مدت قراردادهای مربوطه -
موقعیت جغرافیایی بنا در بارگیری و همچنین درجه و وزن مخصوص و کیفیت نفت
خامهایی که به طور عموم به وسیله فروشندگان و خریداران در خلیج فارس خرید
و فروش می شود در مقایسه با هم مورد توجه قرار خواهد گرفت لیکن معاملاتی
(به معنی معاملات پایاپای یا معامله با شرکتهای فرعی و تابعه ) که ملاحظه
تصنعی در آنها دخالت دارد به هیچوجه مورد استناد نخواهد بود.
ب - قیمتهای فوب تعیین شده به نحو مذکور در بند (الف ) فوق اساس محاسبات
زیر خواهد بود.
1 - محاسبه کلیه پرداختهای موقتی پیمانکار کل در ظرف دوازده ماه بعد بابت
نفت خامی که طبق این قرارداد تحویل او می گردد.
2 - تعدیل و تصفیه نهایی کلیه پرداختهای موقت که پیمانکار کل طی 12 ماه
قبل از بابت نفت خامی که طبق این قرارداد تحویل گرفته به عمل آورده است .
ج - هرگاه کمیته مذکور در بند (الف ) فوق تشکیل جلسه دهد ولی به توافق
نرسد طرفین ابتدا نظر یک کارشناس صلاحیتدار بین المللی بیطرف را که با
توافق هم انتخاب می کنند کسب خواهند نمود و هرگاه نظر کارشناس مزبور مورد
قبول یکی از طرفین نباشد مقررات ماده 38 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 29 - کمک در امر بازاریابی
جز 1 - پیمانکار کل متعهد است علاوه بر مقدار تضمین شده نفت خامی که به
موجب ماده 27 به او انتقال داده می شود به درخواست شرکت ملی نفت بالغ بر
شصت هزار بشکه در روز از نفت خام تولیدی به موجب این قرارداد را ظرف مدت
پنج سال اول از تاریخ تآغاز نخستین تولید تجاری ت و از آن پس تا هشتاد
هزار بشکه در روز طی بقیه مدت قرارداد از شرکت ملی نفت خریداری نماید.
جز 2 - پیمانکار کل در هر سال مقادیر نفت خام مذکور در جز 1 بالا را
خریداری خواهد نمود مگر اینکه شرکت ملی نفت به پیمانکار کل کتبا اطلاع دهد
که برای مدت معینی از نظر فروش تمام یا قسمتی از مقادیر مصرحه فوق احتیاج
به کمک پیمانکار کل ندارد اطلاعیه مذکور بایستی لااقل یک سال جلوتر داده
شود.
جز 3 - پیمانکار کل بهای نفت خامی را که به موجب این ماده از شرکت ملی
نفت خریداری می کند ظرف مدت شصت روز از تاریخ بارنامه کشتی به دلار
امریکایی یا به ارزهای محکم دیگر که آزادانه قابل تبدیل و مورد قبول شرکت
ملی نفت باشد نقدا و به قیمت مقرر در ماده 28 خواهد پرداخت و از این بابت
مبلغ یک درصد در ازای هزینه های بازرگانی خود به عنوان هزینه بالاسری کسر
خواهد گذاشت مشروط بر اینکه پیمانکار کل به استثنای یک درصد مذکور هیچگاه
حق مطالبه هیچگونه هزینه یا حق العمل یا وجه دیگری از شرکت ملی نفت بابت
کمک در امر بازاریابی نخواهد داشت .
ماده 30 - گاز طبیعی
جز 1 - گاز طبیعی که تواما با نفت خام تولید می گردد با رعایت ترتیب تقدم
مشروحه زیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
الف - استفاده پیمانکار کل در جریان عملیات مقرر در این قرارداد.
ب - احتیاجات شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی ایران که شامل احتیاجات
مربوط به مواد اولیه پتروشیمی نیز خواهد بود.
ج - تخصیص به طرفین قرارداد به نسبت مقرر در ماده 27 با این تفاهم که
برای احتساب نسبت مذکور هر هزار متر مکعب گاز طبیعی در 15 درجه سانتیگراد
معادل یک متر مکعب نفت خام تلقی خواهد شد.
جز 2 - در موارد مذکور در جز 1 (الف ) و (ب ) تحویل گاز در سر دستگاههای
تفکیک گاز از نفت به عمل خواهد آمد و هیچیک از طرفین به هیچ عنوانی
پرداختی از این بابت به طرف دیگر نخواهد نمود.
جز 3 - هرگاه پس از منظور نمودن مقادیر تخمینی حداکثر احتیاجات موضوع جز
1 (الف ) و (ب ) مقدار اضافی گاز طبیعی همراه با نفت باقی بماند شرکت ملی
نفت ایران از پیمانکار کل درخواست خواهد نمود که ظرف شش ماه به وی اطلاع
دهد آیا مایل است که سهمیه مقرر خود را بر طبق جز 1(ج ) بالا از گاز اضافی
مورد بحث خریداری نماید یا خیر. اظهار پیمانکار کل که به نحو فوق اعلام
شده باشد قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.
هرگاه پیمانکار کل سهمیه مقرر خود را از مقادیر گاز قابل تحویل به او طبق
شرح بالا خریداری نماید در این صورت قیمت قابل پرداخت به شرکت ملی نفت و
همچنین کلیه شرایط دیگر مربوط به تحویل گاز مذکور با توافق فی مابین طرفین
و بر مبنای اصولی که در این قرارداد پیش بینی شده است تعیین خواهد گردید.
در صورتی که پیمانکار کل نظر خود را ظرف شش ماه مذکور در بالا به اطلاع
شرکت ملی نفت نرساند و یا از خرید و تحویل گرفتن سهمیه مقرر خود به شرح
مذکور در جز (ج ) خودداری نماید کلیه مقادیر گاز مذکور که پس از منظور
داشتن احتیاجات موضوع جز 1 (الف ) باقی بماند توسط شرکت ملی نفت برداشت
خواهد شد و به نحوی که آن شرکت مقتضی بداند مورد استفاده قرار خواهد گرفت
و هیچ پرداختی از این بابت به عمل نخواهد آمد.
جز 4 - در صورت کشف ناحیه بهره برداری گاز طبیعی مقررات زیر اجرا خواهد
شد:
الف - وجود ناحیه بهره برداری گاز طبیعی موقعی محرز تلقی می گردد که نخستین
چاه گاز تجاری به شرح جز 5 این ماده تکمیل شده باشد در چنین موردی
پیمانکار کل حدود ناحیه بهره برداری گاز را به همان نحوی که در ماده 17
ذکر گردیده مشخص خواهد نمود و پس از مشاوره با شرکت ملی نفت نسبت به
اجرای برنامه ارزیابی که متناسب با چنین ناحیه بداند تصمیم اتخاذ خواهد
نمود.
ب - در خاتمه کارهای ارزیابی به شرح مذکور در فوق پیمانکار کل پس از
مشورت با شرکت ملی نفت تصمیم خواهد گرفت .
که یا:
ناحیه بهره برداری گاز مورد نظر را استرداد نماید معذلک مخارجی که برای
چنین ناحیه گازی انجام گرفته باشد در محاسبه حداقل مخارجی که به موجب
ماده 12 برای انجام عملیات اکتشافی تضمین شده است منظور و به حساب ناحیه
یا نواحی بهره برداری نفت خام که وارد مرحله توسعه شده اند گذارده خواهد
شد.
و یا:
ناحیه بهره برداری گاز مربوطه را بر اساس مقررات مندرج در این قرارداد
توسعه دهد (با توجه به مقررات مربوط به ذخائر ملی ) در چنین صورتی قبل از
اجرای هر گونه برنامه توسعه و بهره برداری موافقت طرفین درباره شرایط ناظر
بر هزینه های تولید و قیمت و مسائل مربوطه دیگر لازم خواهد بود.
جز 5 - منظور از تنخستین چاه گازی تجاری ت چاه گازی است که قابلیت تولید
آن در جریان طبیعی به میزان روزانه یک میلیون متر مکعب برای مدت پانزده
روز متوالی محرز گردیده باشد.
ماده 31 - انتقال و واگذاری
جز 1 - پیمانکار کل می تواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از
تعهدات و مزایا و منافع اقتصادی خود را که به موجب این قرارداد مقرر است
به شرکتهای زیر منتقل نماید:
الف - شرکت یا شرکتهایی که پیمانکار کل تحت کنترل آنها باشد.
ب - شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل پیمانکار کل باشند.
ج - شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل شرکت یا شرکتهای مذکور در (الف ) یا
(ب ) فوق باشند.
از لحاظ مقررات این جز منظور از کنترل یک شرکت عبارت است از مالکیت
مستقیم یا غیر مستقیم اکثریت منافع در سهام آن شرکت . چنین انتقالی طرف
انتقال دهنده را از تعهداتی که طبق این قرارداد بر عهده دارد به هیچوجه
معاف و مبری نخواهد کرد.
جز 2 - هر گونه انتقالی توسط پیمانکار کل به جز آنچه که طبق جز 1 فوق
اجازه داده شده است محتاج به کسب موافقت کتبی و قبلی شرکت ملی نفت خواهد
بود و شرکت مزبور باید قبل از ابراز موافقت تایید هیات وزیران و تصویب
قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.
جز 3 - هر شخصی که به واسطه تحصیل حق یا عنوانی در مزایا و منافع اقتصادی
این قرارداد طرف قرارداد شناخته شود کلیه تعهدات پیمانکار کل را که به
موجب این قرارداد مقرر است بر عهده خواهد گرفت .
جز 4 - هرگونه انتقال یا واگذاری که به موجب مقررات این ماده عملی گردد
از پرداخت هرگونه مالیات و حقوق و عوارضی در ایران معاف خواهد بود.
ماده 32 - اطلاعات محرمانه
پیمانکار کل کلیه طرحها و نقشه ها و مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات
علمی و فنی و هرگونه اطلاعات مشابه مربوط به عملیات فنی پیمانکار کل را که
به موجب این قرارداد مقرر است محرمانه تلقی خواهد کرد بدین معنی که
مندرجات یا مفهوم آنها نباید بدون رضایت شرکت ملی نفت ایران افشا شود.
شرکت ملی نفت بدون دلیل موجه از دادن رضایت امتناع یا در اعلام آن تاخیر
نخواهد کرد.
ماده 33 - واردات و گمرک
جز 1 - کلیه ماشین آلات - وسائل - وسایط نقلیه آبی - دستگاهها - افزار -
ادوات - قطعات یدکی - مصالح - مواد شیمیایی - مواد ضروری برای اختلاط و
امتزاج - وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه - هواپیما - هر نوع مصالح
ساختمان آلات فولادی - لوازم اداری - اشیا و اثاث - حوائج کشتی - مواد
خواربار - البسه و لوازم استحفاظی - دستگاههای تعلیماتی - محصولات نفتی که
در ایران موجود نباشد و کلیه اجناس دیگری که منحصرا از لحاظ صرفه جویی و
حسن جریان عملیات و وظائف پیمانکار کل ضروری باشد بدون پرداخت هیچگونه
حقوق گمرکی و مالیات به نام شرکت ملی نفت به ایران وارد خواهد شد.
مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو
و اسباب طبی و اثاث و ادواتی که در تاسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه
ضروری باشد نیز خواهد بود.
جز 2 - پیمانکار کل با تصویب شرکت ملی نفت حق خواهد داشت اشیایی را که
برای استفاده موقت وارد کرده است با معافیت از حقوق صادراتی و مالیاتها
مجددا صادر نماید.
جز 3 - پیمانکار کل نیز حق خواهد داشت که با موافقت شرکت ملی نفت ایران
اشیایی را که به طور موقت وارد شده است در ایران به فروش رساند در این
صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازم طبق مقررات
جاری و تسلیم اسناد لازم ترخیص به پیمانکار کل بر عهده خریدار خواهد بود.
جز 4 - اجناسی را که برای استفاده یا مصرف کارمندان پیمانکار کل و
وابستگان تحت تکفل کارمندان مزبور مناسب تشخیص گردد با رعایت مقررات و
آیین نامه های مربوطه جاری در ایران و با پرداخت هرگونه حقوق وارداتی و
گمرکی و سایر مالیاتها که در موقع ورود معمولا به آن تعلق می گیرد می توان
وارد کرد.
جز 5 - پیمانکار کل تعهد می کند که در تحصیل لوازم و حوائج خود نسبت به
اشیایی که در ایران ساخته یا مهیا می شود رجحان قائل شود مشروط بر آن که
اشیا مذکور از لحاظ نوع جنس و قیمت و موجود بودن به هنگام و به مقادیر
مورد نیاز و قابلیت مصرف در امور مورد نظر در مقام مقایسه با اشیا خارجی
در شرایط مساعد مساوی قرار داشته باشد. در مقایسه قیمت اشیا وارداتی با
اشیا ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و هرگونه حقوق گمرکی و مالیاتهایی
که طبق این قرارداد نسبت به اشیا وارداتی مزبور قابل پرداخت باشد باید
ملحوظ گردد.
جز 6 - کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و
تشریفات گمرکی بوده که این تکالیف از آنچه معمولا مجری است سنگین تر نخواهد
بود (ولی مشمول پرداختهایی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن
معاف گردیده نمی باشد).
ماده 34 - مالیات
جز 1 - پیمانکار کل بابت سود ویژه حاصله از عملیاتش طبق قوانین مالیات بر
درآمد ایران که در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات بر درآمد
خواهد بود.
جز 2 - درآمد ناویژه پیمانکار کل در هر سال مالی معادل اقلام زیر خواهد
بود.
الف - در مورد نفت خامی که بر طبق ماده 27 قرارداد به او منتقل و تحویل
می گردد ارزش نفت خام مزبور بر اساس بهای مربوطه مقرر در ماده 28.
ب - در مورد نفت خامی که به موجب مقررات ماده 29 از شرکت ملی نفت خریداری
می شود یک درصد هزینه بالاسری .
جز 3 - برای تعیین درآمد ویژه پیمانکار اقلام زیر از درآمد ناویژه کسر
خواهد شد.
الف - مبالغی که پیمانکار کل باید به شرکت ملی نفت بابت نفت خامی که به
موجب ماده 27 تحویل گرفته است بپردازد به استثنای 2% مذکور در جز 2 ماده
27.
ب - مبلغی معادل یک درصد هزینه بالاسری مذکور در جز 3 ماده 29.
ج - استهلاک هر پذیره ای که موجب این قرارداد از طرف پیمانکار کل پرداخته
شده است به قرار (25)/(1) مبلغ کل در هر سال مالی از تاریخ شروع نخستین
تولید تجاری . برای اینکه تمام پرداختهایی که به عنوان پذیره به عمل آمده
است پیش از انقضای دوره بهره برداری به طور کامل مستهلک گردد میزان استهلاک
سالانه مزبور گاه به گاه بر حسب ضرورت مورد تعدیل قرار خواهد گرفت .
جز 4 - دولت ایران تضمین می نماید که نرخهای مالیات بر درآمد شامل
پیمانکار کل نامساعدتر از نرخهایی نخواهد بود که شامل سایر شرکتهایی
می شود که در ایران به عملیات نفتی اشتغال داشته و جمعا بیش از پنجاه درصد
نفت خام ایران را تولید و یا موجبات تولید آن را فراهم می کنند.
جز 5 - جز در مورد:
الف - تعهدات از لحاظ قانون مالیات بر درآمد ایران طبق مقررات این ماده .
ب - حقوق وارداتی و گمرکی بر طبق مقررات ماده 33 این قرارداد.
ج - پرداختهایی که بابت مالیات باید از حقوق کارمندانی که در ایران در
استخدام پیمانکار کل می باشند کسر شود.
د - پرداختهایی که بابت مالیات باید از وجوه پرداختی به پیمانکاران فرعی
که طبق جز 3 ماده 10 کار می کنند کسر شود.
ه - مالیات عوارض و حقوق بابت خدمات انجام شده توسط مقامات دولتی به شرط
عدم تبعیض .
و - مالیات و حقوق خالی از تبعیضی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر
اسناد و حق الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق الثبت اختراعات و تالیفات .
پیمانکار کل از پرداخت هر گونه مالیات به هر نحو که باشد در برابر مقامات
دولتی اعم از مرکزی و محلی معاف خواهد بود و هیچگونه مالیات و حقوقی بر
نفت خامی که توسط پیمانکار کل صادر می شود یا بر سود سهامی که از محل
درآمد حاصله از عملیات این قرارداد توسط پیمانکار کل پرداخته می شود تعلق
نخواهد گرفت .
ماده 35 - پول رایج و ارز خارجی
جز 1 - پیمانکار کل به شرح مفاد این ماده در مورد کلیه عملیات مقرر در
این قرارداد مشمول مقررات و آیین نامه های ارزی جاری ایران خواهد بود.
جز 2 - مبالغی که پیمانکار کل به شرکت ملی نفت وام می دهد توسط شرکت اخیر
به دلار امریکایی یا هر ارز دیگری که مورد قبول پیمانکار کل باشد به او
مسترد خواهد شد در صورتی که ارزهای مزبور آزادانه قابل تبدیل به دلار
امریکایی باشد پیمانکار کل بدون علت موجه از قبول آن خودداری نخواهد
نمود.
کلیه پرداختهایی که به موجب این قرارداد توسط پیمانکار کل به شرکت ملی
نفت به عمل خواهد آمد به دلار امریکایی با به هر ارز دیگری خواهد بود که
مورد قبول شرکت ملی نفت باشد در صورتی که ارزهای مزبور آزادانه قابل
تبدیل به دلار امریکایی باشد شرکت ملی نفت بدون علت موجه از قبول آن
خودداری نخواهد نمود.
جز 3 - الف - دفاتر اصلی و محاسبات پیمانکار کل به دلار امریکایی نگاهداری
خواهد شد و به این منظور تبدیل پول ایران به دلار امریکایی به نرخ معدل
واقعی ماهیانه ای تسعیر خواهد شد که به آن نرخ پول ایران توسط پیمانکار کل
در ماه مزبور در مقابل دلار امریکایی خریداری شده است و هرگاه اینگونه
خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش
ماخذ تسعیر خواهد بود.
ب - هر گونه هزینه انجام شده یا وجوه وصول شده به هر پولی جز دلار
امریکایی یا ریال ایرانی بر اساس متوسط نرخ خرید و فروش آن پول در
نیویورک در پایان وقت اداری روزی که انجام هزینه و یا وصول وجوه در آن
روز صورت گرفته باشد به دلار امریکایی تسعیر خواهد شد و نرخ مزبور باید به
گواهی بانک مرکزی ایران برسد.
هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک اعلام نشود نرخی که به جای
متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار بگیرد عبارت
خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که به
گواهی بانک مرکزی ایران رسیده باشد در صورتی که نرخ برای ارز خارجی مورد
بحث در نیویورک اعلام نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در بالا
به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در نیویورک به کار رود عبارت از
نرخی خواهد بود که بانک مرکزی ایران با توجه به معاملاتی که با ارز مزبور
صورت می گیرد مناسب تشخیص دهد.
ج - در پایان هر دوره سالانه هر گونه تفاوت ارزی در دفاتر پیمانکار کل که
در نتیجه تغییرات حاصله در نرخهای مذکور ارزی صورت گرفته باشد بر حسب
مورد به اقلام مربوطه افزوده و یا از آنها کم خواهد شد.
جز 4 - دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که پیمانکار کل بتواند پول
ایران را که برای عملیات مورد احتیاج است در مقابل دلار امریکایی یا هر
پول دیگری که مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد به نرخ ارز بازرگانی بانک
و بدون تبعیض علیه او خریداری نماید. نرخ ارز بازرگانی عبارتست از نرخ
ارز رایج یا متداول بانک در روز مورد بحث برای خرید پول ایران در ازا پول
غیر ایرانی که کلا یا بعضا از صدور کالاهای عمده صادراتی ایران (به ترتیب
ارزش ) غیر از نفت خام تولید شده در ایران و محصولات آن به دست آمده باشد
هر موقع که بیش از یک چنین نرخ بانک موجود باشد نرخ تسعیر نرخی خواهد بود
که در مقابل آن حداکثر واحدهای پول ایران به دست بیاید تمام بهای
گواهینامه ارزی یا امثال آن جز لاینفک نرخ ارز محسوب خواهد شد.
جز 5 - پیمانکار کل ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ایران
نخواهد بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه های عملیات خود در ایران
لازم می داند باید از طریق بانکهای مجاز به پول ایرانی تبدیل کند.
جز 6 - در طول مدت این قرارداد و پس از پایان آن پیمانکار کل مجاز خواهد
بود که هر گونه وجوه را آزادانه در خارج از ایران داشته باشد یا آن را
نقل و انتقال دهد ولو آن که این وجوه از عملیات او در ایران به دست آمده
باشد و همچنین مجاز خواهد بود که حسابهایی به ارز خارجی در بانک مرکزی
ایران داشته باشد و وجوه موجود در بستانکار حسابهای خود را تا حدودی که
وجوه و داراییهای مزبور به وسیله پیمانکار کل طبق مقررات این قرارداد به
ایران وارد شده و یا از عملیات او حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته یا
منتقل و صادر نماید.
جز 7 - بعد از خاتمه این قرارداد دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که
وجوهی که به پول ایران در اختیار پیمانکار کل باشد تا آنجا که وجوه مزبور
از عملیات مقرر در این قرارداد حاصل شده باشد به درخواست او و بدون
هیچگونه تبعیض به نرخ بانکی ارز که به طور عموم در دسترس خریداران قرار
می گیرد به دلار امریکایی تبدیل شود.
جز 8 - مدیران و کارمندان غیر ایرانی پیمانکار کل و خانواده ها آنها ممنوع
نخواهند بود از اینکه وجوهی را که در خارج از ایران دارند آزادانه
نگاهداشته یا انتقال دهند و می توانند هر قسمت از این وجوه را که برای
حوائج آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران انتقال دهند
پیمانکار کل و کارمندان او مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از
هر قبیل به غیر از طریق بانک مجاز یا طرق دیگر که دولت تصویب کند انجام
دهند.
جز 9 - مدیران یا کارمندان غیر ایرانی پیمانکار کل که حقوق آنان به ریال
پرداخت می شود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ایران
مبلغی معادل حداکثر 50 درصد حقوق خالص (پس از کسر مالیات ) خود در آن سال
را به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.
جز 10 - مدیران یا کارمندان غیر ایرانی پیمانکار کل در خاتمه خدمت خود در
ایران که ایران را ترک می نمایند حق خواهند داشت مبلغی که از پنجاه درصد
حقوق ناویژه 24 ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت
عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.
ماده 36 - قوه قهریه (فرس ماژور)
جز 1 - هیچ گونه قصور یا ترک هیچ کدام از طرفین در اجرای هیچ یک از
مقررات و شرایط این قرارداد موجب ادعای طرف دیگر بر علیه او نخواهد بود و
به عنوان نقض قرارداد تلقی نخواهد شد به شرط آن که و در حدود آن که قصور
و ترک مزبور از پیش آمده قوه قهریه ناشی شده باشد.
فرس ماژور شامل موارد زیر است (ولی منحصر به آن موارد نیست ):
اعتصابات - بسته شدن کارگاهها - اغتشاشات کارگری - آفات سماوی - حوادث
غیر قابل جلوگیری - قانون احکام مقررات و یا دستورهای صادره از مقامات
مملکتی و ایالتی و یا مقامات دیگر دولتی اعم از داخله و خارجه - اقدامات
جنگی (خواه اعلان جنگ شده باشد و یا نه ) یا هر امر دیگری که به طور معقول
از حیطه اقتدار طرفین این قرارداد خارج باشد.
جز 2 - بدون آن که در کلیت حکم بالا محدودیتی حاصل شود و مخصوصا هر گاه
پیش آمد قوه قهریه که از حیطه اقتدار هر کدام از طرفین خارج باشد اجرای
هر گونه تعهد یا اعمال هر گونه حقی را که به موجب این قرارداد مقرر است
غیر ممکن سازد یا تاخیری در آن ایجاد کند مدتی که تاخیر در اجرا و اعمال
تعهد و حق مزبور طول کشیده باشد به مدتی که طبق قرارداد مقرر است اضافه
خواهد شد.
جز 3 - مفاد این ماده مانع نخواهد شد از اینکه طرفین این مساله را که آیا
قرارداد به علت آنکه اجرای آن کاملا غیر مقدور گردیده است بایستی فسخ شود
بر طبق مقررات ماده 38 به داوری مراجعه کنند.
ماده 37 - ارجاع اختلافات به کارشناس
گذشته از مواردی که در این قرارداد جلب نظر کارشناس برای حل مسائل مخصوصی
مصرحا پیش بینی شده است طرفین حق خواهند داشت پیش از اینکه اختلافات مربوط
به اجرا یا تعبیر ناشی از این قرارداد را طبق مقررات ماده 38 به هیات
داوری مراجعه دهند نظر یک کارشناس بی طرف را نسبت به قضیه مورد اختلاف
استعلام نمایند طرفی که اقدام به اخذ نظر کارشناس می کند بایستی تصمیم خود
را به اطلاع طرف دیگر برساند.
کارشناس با توافق طرفین ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت اطلاعیه تعیین
خواهد شد در صورتی که طرفین ظرف مدت مذکور از تعیین کارشناس خودداری
نمایند این طور تلقی خواهد شد که از ترتیب خاص ارجاع امر به کارشناس صرف
نظر نموده اند.
هر گاه طرفین در تعیین نام کارشناس ظرف مهلت مقرر فوق توافق نمودند
خصوصیات ماموریت وی را طی نامه مشترکی با تاکید روی نظریاتی که هر کدام
در مسائل مورد اختلاف دارند به اطلاع کارشناس خواهند رسانید.
در صورتی که کارشناس ماموریت خود را قبول کند نظریات طرفین و همچنین
نظریات مشاورین آنها را پیش از تنظیم گزارش خود استماع خواهد نمود. گزارش
کارشناس متضمن اظهار نظری خواهد بود که مستند بر اسباب موجهه در مورد
مسائل مورد اختلاف باشد.
کارشناس نسخه ای از گزارش خود را ظرف سه ماه از تاریخی که ماموریت او اعلام
گردیده است به هر یک از طرفین تسلیم خواهد نمود مدت مزبور ممکن است به
مدت طولانی تری تمدید گردد مشروط بر اینکه طرفین پیش از انقضای سه ماهه
اولیه تصمیم به تمدید آن بگیرند. در صورتی که کارشناس نتواند نظر خود را
ظرف مدت مقرر بالا تسلیم نماید ماموریت وی به خودی خود پایان یافته تلقی
خواهد شد.
نظر کارشناس فقط در صورتی برای طرفین الزام آور خواهد بود که به اتفاق
آرا مورد قبول آنان قرار گرفته باشد هر یک از طرفین که با نظر مزبور
موافق نباشد حق خواهد داشت که مساله ارجاع شده به کارشناس را طبق مقررات
ماده 38 قرارداد به هیات داوری ارجاع نماید. در آن صورت طرفین کاملا حق
خواهند داشت که گزارش کارشناس را ضمن جریان رسیدگی در برابر هیئت داوری
مورد استناد قرار دهند.
ماده 38 - داوری
جز 1 - هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک
هیئت داوری مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یک نفر
داور و دو داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند
کرد که سمت ریاست هیئت داوری را خواهد داشت .
جز 2 - اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور
خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر
نرساند طرف دیگر حق خواهد داشت که به رییس عالیترین دادگاه دانمارک (یا
قاضی دانمارکی همطراز او) مراجعه و تقاضای تعیین داور دوم را بنماید.
داوری که توسط رییس (یا قاضی همطراز او) برگزیده می شود نبایستی مستخدم
ایران یا کشورهای متحده آمریکا بوده باشد و نباید تبعه هیچ یک از ممالک
مزبور باشد و یا ارتباط نزدیک با یکی از آن کشورها داشته باشد.
جز 3 - هر گاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاریخ تعیین داور دوم نتواند
نسبت به انتخاب داور ثالث توافق نمایند داور مزبور به درخواست یکی از
طرفین توسط رییس عالیترین دادگاه دانمارک (یا قاضی دانمارکی همطراز او)
تعیین خواهد شد مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق نمایند.
جز 4 - داوران قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود
به طرفین قرارداد (و در صورتی که توسط رییس عالیترین دادگاه دانمارک و یا
قاضی دانمارکی همطراز او تعیین شده باشند به رییس یا قاضی مزبور) اطلاع
خواهند داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که سمت مزبور را رد
کرده اند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.
جز 5 - رای داوری قطعی و الزام آور تلقی خواهد شد رای ممکن است به اکثریت
صادر شود و طرفین تعهد می نمایند مفاد آن را با حسن نیت به مورد اجرا
بگذارند هر یک از طرفین می تواند اجرای رای داوری را از دادگاهی که صلاحیت
اجرای آن را بر علیه طرف دیگر دارد درخواست نماید.
جز 6 - محل داوری تهران خواهد بود مگر آن که طرفین نسبت به محل دیگری
توافق نمایند تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب
توافق نشود تشریفات مزبور از طرف هیات داوری تعیین خواهد شد.
جز 7 - طرفین همه نوع تسهیلات (منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی ) را
برای هیئت داوری فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین
تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند. عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین
داوری نمی تواند مانع یا مخل جریان داوری در تمام یا هر یک از مراحل داوری
بشود.
جز 8 - مادام که تصمیم یا رای داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهایی
که موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست . در صورتی که تصمیم یا
رای داوری دائر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رای مزبور ممکن است
ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد.
جز 9 - هزینه های داوری به تشخیص هیئت داوری تعیین خواهد شد.
جر 10 - هر گاه به هر علت یکی از اعضای هیئت داوری پس از قبول وظایفی که
به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به مورد اختلاف
نباشد و چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین
می توانند از رییس عالیترین دادگاه دانمارک یا قاضی دانمارکی همطراز او
تقاضا کند که جانشین عضو مزبور را بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
جز 11 - تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیم یا رای داوری که بر طبق این
ماده صادر می شود باید مهلت اجرا تصریح گردد.
جز 12 - ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رای به طرفین هر یک
از آنها می تواند از هیئت داوری که تصمیم یا رای اولیه را صادر نموده
تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رای تاثیری
نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود و
اجرای تصمیم یا رای تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه (هر کدام زودتر واقع
شود) معوق خواهد ماند.
جز 13 - مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که
قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.
جز 14 - هر گاه طرفین در موضوع امری که به داوری مراجعه شده است پیش از
آنکه هیئت داوری رای خود را صادر کند به توافق برسند این توافق به صورت
(رای داوری مبتنی بر رضایت طرفین ) ثبت خواهد شد و با ثبت آن ماموریت هیئت
داوری پایان خواهد پذیرفت .
ماده 39 - زبانهای متن قرارداد
متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش
آید و به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیئت داوری عرضه خواهد شد که قصد
طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نمایند.
ماده 40 - اخطارها
کلیه اخطارهایی که به موجب این قرارداد مقرر گردیده و یا اجازه صدور آنها
داده شده است کتبی خواهد بود. تسلیم اخطار به شخص نماینده مجاز یکی از
طرفین و یا ارسال آن با پست یا تلگراف (به شرط آن که تاییدی آن هم به
وسیله پست فرستاده شود) به نشانی یکی از طرفین که در زیر قید شده است
ابلاغ صحیح به طرف مزبور تلقی خواهد شد.
شرکت ملی نفت ایران کنتینانتال اوپل کمپانی
خیابان تخت جمشید 30 رکفلر پلازا
تهران نیویورک ان .و.ای
ایران
ماده 41 - تناقض با سایر قوانین
مقررات قانون معادن مصوب سال 1336 در مورد این قرارداد مجری نخواهد بود و
قوانین و مقرراتی که کلا یا بعضا مباین با شرایط این قرارداد باشد در
حدودی که مباینت دارد نسبت به مقررات این قرارداد بلااثر خواهد بود.
به تاریخ هفدهم فروردین یک هزار و سیصد و چهل و هشت مطابق با ششم آوریل
1969 در تهران امضا و مبادله گردید.
شرکت ملی نفت ایران کنتینانتال اوپل کمپانی
ضمیمه الف
تعریف ناحیه واگذار شده :
ناحیه واگذار شده از جهت شمال و مشرق و جنوب و مغرب محدود به خطوط
مستقیمی خواهد بود که نقاط مشخصه زیر را متعاقبا به هم متصل می سازد.
بر اساس اینترنشنال الیپسوید
- نقطه 25 (طول جغرافیایی 56 درجه و 6 دقیقه و 57 ثانیه و عرض جغرافیایی
28 درجه و 1 دقیقه و 33 ثانیه ).
- نقطه 18 (طول جغرافیایی 57 درجه و 20 دقیقه و صفر ثانیه و عرض
جغرافیایی 27 درجه و 30 دقیقه و صفر ثانیه ).
- نقطه 30 (طول جغرافیایی 57 درجه و 19 دقیقه و 59 ثانیه و عرض جغرافیایی
27 درجه و 16 دقیقه و صفر ثانیه ).
که در حد خشکی ناحیه عملیات قرارداد 1954 شرکتهای عامل نفت ایران واقعند.
- نقطه 29 (طول جغرافیایی 56 درجه و 43 دقیقه و 30 ثانیه و عرض جغرافیایی
27 درجه و 27 دقیقه و 45 ثانیه ).
- نقطه 28 (طول جغرافیایی 55 درجه و 41 دقیقه و 30 ثانیه و عرض جغرافیایی
27 درجه و 11 دقیقه و صفر ثانیه ).
- نقطه 27 (طول جغرافیایی 55 درجه و 2 دقیقه و 30 ثانیه و عرض جغرافیایی
27 درجه و 19 دقیقه و صفر ثانیه ).
- نقطه 26 (طول جغرافیایی 55 درجه و صفر دقیقه و صفر ثانیه و عرض
جغرافیایی 27 درجه و 44 دقیقه و 45 ثانیه ).
نقاط فوق بر روی خطی که طبق قرارداد 1966 الحاقی به قرارداد 1954 شرکتهای
عامل حدود ناحیه عملیات شرکتهای مذکور را مشخص می سازد قرار دارند.
و از آنجا به :
- نقطه 25 (طول جغرافیایی 56 درجه و 6 دقیقه و 57 ثانیه و عرض جغرافیایی
28 درجه و 1 دقیقه و 33 ثانیه ).
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهل و یک ماده و ضمیمه الف منضم به
قانون اجازه مبادله قرارداد نفت با شرکت کنتینانتال می باشد.

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/07/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :