جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره 25312 29و7و48
رونوشت نامه شماره 24677و432/ ل ق مورخ 27و7و48 مجلس شورای ملی
جناب آقای نخست وزیر
عطف به نامه شماره 23236 مورخ 22و6و1348 وزارت کشور اینک آئین نامه حق مرغوبیت موضوع ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری که به تصویب کمیسیون کشور مجلسین رسیده است به ضمیمه ایفاد می گردد.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

آئین نامه حق مرغوبیت موضوع ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 1 - به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر دربرگذر احداثی یا اصلاحی واقع می شوند به نسبت بر تا 25 متر عمق از برگذر حق مرغوبیت تعلق می گیرد.
ماده 2 - حق مرغوبیت براساس ارزیابی عرصه بر طبق مواد 16 و 18 عمران شهری" href="/tags/17748/قانون-نوسازی-و-عمران-شهری/" class="link">قانون نوسازی و عمران شهری با ضرایب مندرج در جدول حق مرغوبیت این آئین نامه محاسبه و تعیین می گردد.
تبصره - دریافت حق مرغوبیت منوط به قطعی شدن حق مرغوبیت و ارزیابی عرصه است.
ماده 3 - املاکی که در نتیجه احداث یا توسعه یا اصلاح معابر در بر خیابان های 15 متر عرض یا بیشتر واقع شود و عمق زمین آن کمتر از 25 متر باشد برحق مرغوبیت آنها به شرح زیر اضافه می گردد.
از 5 متر تا 10 متر فاصله 30 درصد ضریب مندرج در جدول ضمیمه
بیشتر از 10 متر تا 15 متر فاصله 20 درصد ضریب مندرج در جدول ضمیمه
بیشتر از 15 متر تا 20 متر فاصله 10 درصد ضریب مندرج در جدول ضمیمه
ماده 4 - در مورد گذرگاهی که عرض آنها در فاصله بین دو رقم مندرج در جدول قرار می گیرد نزدیکترین عرض مندرج در جدول ملاک محاسبه خواهد بود و اگر از دو عرض مندرج در جدول به یک فاصله باشد در این صورت عرض کمتر ماخذ محاسبه قرار می گیرد.
ماده 5 - هیات ارزیابی در موقع اجرای ماده 16 عمران شهری" href="/tags/17748/قانون-نوسازی-و-عمران-شهری/" class="link">قانون نوسازی و عمران شهری مکلف است علاوه بر اراضی و املاکی که مشمول عملیات اجرائی طرح واقع می شوند عرصه املاکی را هم که در بر گذر اصلاحی یا احداثی واقع و مشمول عملیات اجرائی طرح قرار نگرفته اند اجرای ماده 18 قانون مذکور تا عمل 25 متر ارزیابی و در فهرست منظور نماید.
ماده 6 - املاکی که در برگذر احداثی یا توسعه و اصلاحی قرار می گیرند اگر علاوه بر گذر مذکور دارای بر مشرف بگذر دیگری نیز باشند به تناسب عرض گذر دیگر از مبلغ حق مرغوبیتی که به ملک تعلق می گیرد به نسبتهای زیر کسر می شود:
1 - در صورتی که عرض گذر دیگر کمتر از 8 متر باشد 015/0 مبلغ حق مرغوبیت.
2 - در صورتی که عرض گذر دیگر 8 تا 10 متر باشد 025/0 مبلغ حق مرغوبیت.
3 - در صورتی که عرض گذر دیگر بیش از 10 متر تا 12 متر باشد 030/0 مبلغ حق مرغوبیت.
4 - در صورتی که عرض گذر دیگر بیش از 12 متر تا 15 متر باشد 035/0 مبلغ حق مرغوبیت.
5 - در صورتی که عرض گذر دیگر بیش از 15 متر تا 20 متر باشد 040/0 مبلغ حق مرغوبیت.
6 - در صورتی که عرض گذر دیگر بیش از 20 متر تا 25 متر باشد 050/0 مبلغ حق مرغوبیت.
7 - در صورتی که عرض گذر دیگر بیش از 25 متر تا 30 متر باشد 055/0 مبلغ حق مرغوبیت.
8 - در صورتی که عرض گذر دیگر بیش از 30 متر تا 40 متر باشد 060/0 مبلغ حق مرغوبیت.
9 - در صورتی که عرض گذر دیگر بیش از 40 متر تا 45 متر باشد 065/0 مبلغ حق مرغوبیت.
تبصره - هرگاه ملک بیش از یک گذر قبلی داشته باشد فقط عرض گذر وسیع تر ملاک محاسبه کسر مرغوبیت قرار می گیرد.
ماده 7 - پس از قطعیت ارزیابی و تعیین میزان حق مرغوبیت شهرداری مکلف است از طریق انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار محل و نامه پستی به مالکین یا قائم مقام قانونی آنان اعلام کند که ظرف سه ماه برای پرداخت حق مرغوبیت قطعی شده و یا قرار تقسیط آن که از سه سال تجاوز نخواهد کرد به شهرداری مراجعه نمایند.
تبصره - در مورد مودیانی که بدهی آنان بابت حق مرغوبیت بیش از بیست هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سند رسمی بعمل می آید.
در صورتی که ملک مشمول حق مرغوبیت در وثیقه دیگری بوده و مالک هم وثیقه دیگری نداشته باشد می تواند با تعهد عدم معامله قطعی بر روی ملک مورد مرغوبیت تا پایان پرداخت اقساط حق مرغوبیت قرار تقسیط راامضاء نماید. در این صورت شهرداری مکلف است مراتب تعهد را به اداره ثبت املاک مربوط برای درج در پرونده ملک مورد نظر اعلام دارد و ادارات ثبت مراتب را ضمن پاسخ استعلام به دفاتر اسناد رسمی اطلاع خواهند داد.
ماده 8 - در صورتی که مودی ظرف سه ماه مهلت مقرر در ماده 7 حق مرغوبیت قطعی شده خود را نپردازد و یا ترتیب لازم برای تقسیط آن ندهد شهرداری مکلف است طبق ماده 13 عمران شهری" href="/tags/17748/قانون-نوسازی-و-عمران-شهری/" class="link">قانون نوسازی و عمران شهری با صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مودی یا استیفاء آن از عین ملک اقدام کند.
آئین نامه فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره و جدول ضمیمه باستناد ماده 8 عمران شهری" href="/tags/17748/قانون-نوسازی-و-عمران-شهری/" class="link">قانون نوسازی و عمران شهری که در تاریخ دهم مهرماه 1348 به تصویب کمیسیون کشور مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم مهرماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیون کشور مجلس شورای ملی رسیده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7208
تاریخ تصویب :
1348/07/22
تاریخ ابلاغ :
1348/08/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :