جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


ماده 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت در صورت
احتیاج می توانند با رعایت مقررات این آیین نامه افسران و درجه داران و
همردیفان بازنشسته تابع قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را موقتا به
کار گمارند.
ماده 2 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت در صورتی مجاز
به کار گماردن افسران و درجه داران و همردیفان بازنشسته تابع قانون
استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی هستند که در آن وزارتخانه ها یا موسسه افسر
یا مستخدمی که قادر به انجام شغل مورد نظر در شرایط و سطح مشابه باشد
وجود نداشته باشد.
مشاغلی که به این قبیل بازنشستگان ارجاع می شود باید با تخصص آنان منطبق
بوده و شرایط لازم برای تصدی این گونه مشاغل را دارا باشند.
ماده 3 - هر یک از وزارتخانه ها و موسسات که با رعایت مفاد ماده 2 این
آیین نامه به خدمت افسران و درجه داران و همردیفان بازنشسته تابع قانون
استخدام نیروهای مسلح احتیاج داشته باشند مکلفند قبل از به کار گماردن
آنان ضمن اعلام مشخصات اشخاص مورد نظر پستی را که به آنها واگذار خواهد شد
برای کسب موافقت به وزارت جنگ پیشنهاد کنند.
ماده 4 - وزارت جنگ با جلب نظر مقامات امنیتی و با توجه به سوابق
خدمتی افسران و همردیفان بازنشسته پیشنهاد شده به شرط تایید صلاحیت خدمتی
اجازه اشتغال موقت هر یک از پیشنهادشدگان را از پیشگاه اعلیحضرت همایون
شاهنشاه بزرگ ارتشتاران استدعا خواهد نمود در مورد درجه داران و همردیفان
آنها وزارت جنگ پس از جلب نظر مقامات امنیتی و با توجه به سوابق خدمت
آنان تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ماده 5 - حق الزحمه افسران و درجه داران و همردیفان بازنشسته که طبق
مقررات این آیین نامه به کار گمارده می شوند با توافق طرفین تعیین و میزان
آن در هر صورت نباید از نصف حقوق بازنشستگی آنان کمتر و از مجموع حقوق و
مزایای پست مورد تصدی بیشتر باشد.
تبصره 1 - حق الزحمه افسران و درجه داران و همردیفان بازنشسته که در
وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت به کار گمارده شده اند تا
تاریخ تصویب این آیین نامه بر اساس توافقی که به عمل آمده پرداخت خواهد
شد.
تبصره 2 - میزان فوق العاده و هزینه سفر ماموریت روزانه بر مبنای
مجموع حقوق و مزایای پست مورد تصدی و بر اساس مقررات مورد عمل موسسه محل
خدمت قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 3 - از نظر مرخصی و معذوریت پزشکی این افسران و درجه داران و
همردیفان مشمول مقررات مربوط به کارمندان شاغل سازمانهایی که آنان را به
کار می گمارند خواهند بود.
ماده 6 - افسران و درجه داران و همردیفان بازنشسته که طبق مقررات این
آیین نامه به کار گمارده می شوند از لحاظ انضباطی و اداری تابع مقررات
سازمانی خواهند بود که در آن انجام وظیفه می کنند.
ماده 7 - افسران و درجه داران و همردیفانی که طبق مقررات این آیین نامه
به کار گمارده می شوند جز در مواردی که طبق مقررات نیروهای مسلح شاهنشاهی
اجازه داده شده است حق استفاده از لباس و علایم و درجات نظامی را در هیچ
یک از سازمانهای کشوری و ارتشی ندارند.
ماده 8 - مفاد این آیین نامه از تاریخ اصلاح ماده 96 قانون استخدام نیروهای
مسلح شاهنشاهی قابل اجرا خواهد بود.
آیین نامه فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره به استناد قانون اصلاح ماده
نود و شش قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در تاریخ نوزده تیر ماه یک
هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیونهای نظام و امور استخدام و
سازمانهای اداری مجلس شورای ملی و در تاریخ بیست و سوم تیر ماه یک هزار و
سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب کمیسیونهای شماره 2 (جنگ ) و شماره سه
(امور استخدام ) مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/04/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :