جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره 2991و7 1و5و48
جناب آقای هویدا نخست وزیر
باستناد ماده 16 قانون بیمه های اجتماعی روستائیان آئین نامه اجرائی بیمه درمانی روستائیان طی نامه شاره 12182 مورخ 17و4و1348 دولت در جلسه روز پنجشنبه 19و4و1348 جهت تصویب کمیسیون های اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و دارائی مجلسین تقدیم مجلس شورای ملی گردیده است.
کمیسیون های اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و دارائی مجلس شورای ملی در تاریخ 21و4و1348 و کمیسیون های شماره 6 (اصلاحات ارضی و تعاون روستائی) و شماره 4 (دارائی) مجلس سنا در تاریخ 23و4و1348 آن را تصویب نمودهاند.
اینک آئین نامه مزبور به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


فصل اول
حق بیمه و نحوه پرداخت و وصول آن :
ماده 1 - حق بیمه بیماریها برای هر خانواده روستایی (رییس خانواده ،
همسر و فرزندان تحت تکفل ) روزانه یک ریال (سالانه 365 ریال ) است .
وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی می تواند با تصویب کمیسیونهای اصلاحات
ارضی و تعاون روستایی و دارایی مجلسین متناسب با افزایش درآمد سرانه
کشاورزان و امکانات موجود لدی الاقتضا در میزان حق بیمه مذکور تجدید نظر
نماید.
تبصره - سازمان بیمه اجتماعی کشاورزان می تواند قسمتی از هزینه درمانی
و دارویی بیمه شده را حداکثر تا میزان ده درصد هزینه با توجه به نوع
خدمات و در حدود آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید از
بیمه شده مطالبه و دریافت دارد.
ماده 2 - شرکتهای سهامی زراعی مکلفند حق بیمه اعضا خود را به سازمان
بیمه های اجتماعی روستاییان پرداخت نموده و به هزینه جاری شرکت منظور
دارند.
شرکتهای تعاونی روستایی مسئول وصول حق بیمه سالیانه خانواده اعضا (رییس
خانواده ، همسر و فرزندان مشارالیه ) خود و پرداخت آن به سازمان بیمه های
اجتماعی روستاییان می باشند. روستاییانی که عضو شرکتهای سهامی زراعی و
شرکتهای تعاونی روستایی نیستند مکلفند حق بیمه سالیانه خانواده خود (همسر
- فرزندان ) را به نزدیکترین شرکتهای تعاونی روستایی حوزه سکونت خود
پرداخت نمایند.
فصل دوم
حدود مسئولیت و تعهدات سازمان (بیمه گر)
ماده 3 - سازمان در قبال پرداخت حق و اقامت دائم بیمه شده (بیمه گذار)
در حوزه عمل سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان انجام امور زیر را به عهده
خواهد گرفت :
الف - معاینه و درمان .
ب - تامین داروهای لازم برای درمان بیمه گذار طبق فارماکوپه تنظیمی
سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان .
پ - معالجات دندانپزشکی .
تبصره - تهیه دندان مصنوعی ، خواه جزئی ، خواه تمام دست ، به عهده
بیمه گذار است .
ت - نقل و انتقال بیمار با وسایل ممکنه و موجود در موارد ضروری یا
فوریتهای پزشکی و جراحی با تجویز پزشک سازمان .
تبصره - درمانهای مربوط به توان بخشی - کری - نابینایی و هر گونه نقص
ارثی و مادرزادی - نازایی - هزینه آمد و رفت بیمار - پرستاری خارج از
بیمارستان - تهیه اعضا مصنوعی - عینک - سمعک - لوازم بهداشتی و همچنین
وضع حمل از تعهدات سازمان خارج است .
ماده 4 - سازمان (بیمه گر) زمانی تعهدات مذکور در ماده فوق را به مرحله
اجرا خواهد گذارد که بیمه شده (بیمه گزار) در حوزه عمل سازمان بیمه های
اجتماعی روستاییان اقامت دایم داشته باشد.
تبصره 1 - تشخیص اقامت دائم افراد و تعیین حوزه عمل سازمان بیمه های
اجتماعی روستاییان با مسئولین محلی سازمان است .
تبصره 2 - در صورت ترک موقت بیمه گزار از محل اقامت دائم خود (مانند
مسافرت و غیره ) بیمه گزار می تواند به مراکز درمانی مربوطه که در حوزه عمل
سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان قرار دارد و با ارائه کارت بیمه درمانی
خود برای معاینه و درمان و یا معالجات دندانپزشکی مراجعه نماید.
فصل سوم
حدود مسئولیت و تعهدات بیمه شده (بیمه گزار):
ماده 5 - بیمه شده (بیمه گزار) مکلف به رعایت موارد زیر است :
الف - حق بیمه سالیانه مندرج در ماده 1 این آیین نامه را در مهلتی که
از طرف سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان تعیین می شود پرداخت نماید.
ب - دز حوزه عمل سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان اقامت دائم داشته
باشد (به استثنای موارد خاص که در تبصره 2 ماده 4 این آیین نامه ذکر
گردیده است .)
پ - به پزشکان و بیمارستانهایی مراجعه کند که از طرف سازمان بیمه های
اجتماعی روستاییان تعیین و معرفی شده اند.
ت - به پرسشهای اوراق بیمه نامه و همچنین به سوالاتی که در مواقع ضرور
از طرف مسئولین مربوطه و پزشکان سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان مطرح
می شود به راستی و درستی پاسخ دهد.
ث - بیمه شده (بیمه گزار) مکلف است در حفظ کارت یا دفترچه بیمه درمانی
خود نهایت دقت را به کار برد تا در مواقع مراجعه به پزشک یا بیمارستان
ارائه نماید.
استفاده از کارت یا دفترچه بیمه درمانی مخصوص بیمه شدگان است و چنانچه
مورد استفاده اشخاص غیر قرار گیرد علاوه بر ضبط کارت یا دفترچه مذکور
متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .
ج - هر گاه بیمه شده دفترچه یا کارت درمانی خود را مفقود نماید باید
مراتب را فوری به مسئولین محلی سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان اطلاع
دهد تا نسبت به صدور مجدد آن اقدام گردد.
مادام که کارت یا دفترچه جدید صادر نشده بیمه گزار می تواند با ارائه
معرفی نامه از طرف مسئولین محلی سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان از
مقررات و مزایای این آیین نامه استفاده نماید.
ماده 6 - از تاریخ صدور کارت یا دفترچه بیمه ، بیمه گزار می تواند از
مزایای بیمه های درمانی استفاده نماید.
ماده 7 - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به تدریج به تناسب توسعه
و امکانات جدید سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان ، آیین نامه اجرایی مربوط
به سایر خدمات بیمه های مندرج در ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی روستاییان
را بر اساس مواد 3 و 16 قانون مذکور تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط
مجلسین به مورد اجرا خواهد گذارد.
ماده 8 - این آیین نامه به طور آزمایشی به مدت پنج سال از تاریخ تصویب
قانون بیمه های اجتماعی روستاییان به مورد اجرا گذارده می شود و چنان چه در
ظرف این مدت وزارت اصلاحات و تعاون روستایی انجام اصلاحاتی را ضرور بداند
بر اساس ماده 22 قانون بیمه های اجتماعی روستاییان اقدام خواهد شد.
آیین نامه فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره به استناد ماده شانزده قانون
بیمه های اجتماعی روستاییان در تاریخ بیست و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و
چهل و هشت به تصویب کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس شورای
ملی و در تاریخ بیست و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به
تصویب کمیسیونهای شماره 6 (اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ) و شماره 4
(دارایی ) مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7130
تاریخ تصویب :
1348/04/23
تاریخ ابلاغ :
1348/05/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :