جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


با توجه به ماده 7 قانون مربوط به الحاق موادی به قانون استخدام نیروهای
مسلح شاهنشاهی مربوط به ایجاد طبقه همافران مصوب بهمن ماه 1347 مقررات
زیر از یکم مهر ماه 1347 به آیین نامه فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی
نیروی هوایی شاهنشاهی اضافه می گردد:
ماده 1 - میزان فوق العاده سختی خدمت هنرجویان آموزشگاه همافری در
سالهای یکم و دوم تحصیلی به شرح زیر تعیین می گردد:
الف - سال یکم یک برابر حقوق مبنا.
ب - سال دوم یک برابر و نیم حقوق مبنا.
ماده 2 - میزان فوق العاده سختی خدمت همافران بر اساس و تطبیق درجه
مهارت تخصصی همافران با درجات نظامی آنان به شرح جداول زیر می باشد:

ماده 3 - مقررات مواد 4، 9، 10، 11، 13، 14، 16 آیین نامه فوق العاده
سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی درباره هنرجویان آموزشگاه
همافری و همافران نیز قابل اجرا می باشد.
آیین نامه فوق مشتمل بر سه ماده به استناد ماده 66 قانون استخدام نیروهای
مسلح شاهنشاهی و در اجرای ماده 7 قانون الحاق موادی به قانون استخدام
نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به ایجاد طبقه همافران در جلسه روز پنجشنبه
نوزدهم تیر ماه 1348 به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/04/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :