جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره : 7332 - 1/4/1348

هیات وزیران در جلسه مورخ 1/4/1348 بنا به پیشنهاد شماره 1802/1 مورخ 8/2/1348 وزارت کشور و در اجرای ماده 27 قانون نوسازی و عمران شهری آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت را به شرح پیوست تصویب نمودند.

ماده 1- پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص (اعم ازمستاجر یا متصرف یا خود مالک ) که محل کار آنان در اثر اجرای طرحهای احداث وتوسعه معابر ونوسازی وعمرانشهری از بین میرود طبق مقررات این آئین نامه از طرف شهرداری پرداخت میشود0
ماده 2- منظور از مستاجر اشخاصی هستند که تصرف آنان در ملک بعنوان اجازه یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری بمنظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت بمورد تصرف سند رسمی یاغیر رسمی تنظیم و یاتصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یانماینده قانونی اوبعنوان اجاره باشد0
ماده 3- شهردرای مکلف است هنگام اجرای مقررات ماده 16 عمران شهری" href="/tags/17748/قانون-نوسازی-و-عمران-شهری/" class="link">قانون نوسازی و عمران شهری فهرستی وسیله هیئت های ارزیابی از اسامی مستاجرین و متصرفین بعنوان اجاره و همچنین مالکینی که در ملک خود بکسب یا تجارت اشتغال دارندتهیه و در فهرست مزبور با ذکر مساحت و مشخصات محل کسب و پیشه بوده و میزان پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نبوده این موضوع را صریحا" در فهرست مزبور قید نماید و این فهرست را منضم بفهرست ارزیابی و سایر مدارکی که در ماده 16 قانون نوسازی مذکور است پس از تائید انجمن شهر برای تصویب وزارت کشور ارسال دارد0
ماده 4- شهرداری مکلف است هنگام اجرای مقررات ماده 17 قانون نوسازی وعمران شهری نسبت به پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مذکور در ماده 2 این آئین نامه نیز با رعایت ماده 20 عمران شهری" href="/tags/17748/قانون-نوسازی-و-عمران-شهری/" class="link">قانون نوسازی و عمران شهری اقدام نماید0
ماده 5- هیئت های ارزیابی مامور اجرای مقررات ماده 16 قانون نوسازی وعمران شهری در اجرای مقررات ماه 3 این آئین نامه مکلفند با توجه به نکات و وضوابط زیر نسبت به تعیین میزان حق کسب و پیشه و تجارت اقدام نمایند0
ا- موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه یا تجارت 0
2- شرایط وکیفیات اجاره از لحاظ مزایائی که در عقد اجاره برای موجر یا مستاجر منظور گردیده است 0
3- طول مدت اشتغال بکسب و پیشه و تجارت در محل کار و حسن شهرت او که درمعروفیت محل مزبور موثر افتاده است 0
4- وضع محل کسب و پیشه از نظر نوع بنا0
5- مخارجی که صاحب کسب و پیشه بمنظور آماده نودن محل مزبور از حیث تزئینات داخلی و قفسه بندی و تهیه اشتباه مورد لزوم متحمل گردیده است 0
ماده 6- مرجع رسیدگی به اعتراضات مربوط به حق کسب و پیشه یا تجارت کمیسوین رسیدگی مذکور در ماده 8 عمران شهری" href="/tags/17748/قانون-نوسازی-و-عمران-شهری/" class="link">قانون نوسازی و عمران شهری است و نحوه اعلام میزان حق کسب و پیشه و یا تجارت باشخاص ذینفع و مدت قبول اعتراضات طبق مقررات آئین نامه تبصره 2ماده 16 قانون مذکور میباشد وکمیسیون رسیدگی مذکور در ماده 8 قانون نوسازی مکلف است علاوه بر رعایت آئین نامه مربوط بخود هنگام رسیدگی باعتراضات مربوط بمیزان حق کسب و پیشه نکات و ضوابط مذکور در ماده 5 این آئین نامه را ملاک وماخذ اظهارنظرقراردهد0
ماده 7- در مورد طرحهای مصوب توسعه معابر که قبل از اجرای عمران شهری" href="/tags/17748/قانون-نوسازی-و-عمران-شهری/" class="link">قانون نوسازی و عمران شهری اجرای آن از طرف شهرداری آگهی شده در صورتی که در مسیر اجرای طرح املاکی دارای حق کسب وپیشه باشد شهرداری مکلف است با رعایت مواد 3 و4 و 5 و6 این آئین نامه نسبت به تهیه و تنظیم فهرست و تعیین میزان حق کسب و پیش یا تجارت و پرداخت آن اقدام کند0
ماده 8- در صورتیکه تعلق حق کسب و پیشه یا تجارت به نحوی از انحاء متنازع فیه بوده و صاحب حق مشخص نباشد بهای حق کسب وپیشه یا تجارت تا صدور حکم قطعی از مراجع دادگستری در صندوق شهرداری بعنوان سپرده باقی خواهد ماند و ذیحق میتواند با تسلیم رونوشت مصدق حکم دادگستری برای دریافت آن به شهرداری مراجعه نماید و چگونه بمیزان معترض باشد ظرف یکماه پس از ابلاغ حکم دادگستری میتوانداعتراض خود را به کمیسیون مذکور در ماده 8 قانون وعمران شهری تسلیم دارد0
ماده 9- هرگاه در اثر اجرای طرحهای توسعه و اصلاح معابرملکی که دارای حق کسب و پیشه وتجارت می باشد کلا" مورد تخریب قرار نگیرد و خرابی به کیفیتی باشد که لطمه به محل کسب و پیشه وارد نسازد و ادامه همان کسب به تشخیص شهرداری در آن میسر باشد حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق نخواهد گرفت 0 مرجع قبول اعتراضات در این مورد و رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی ، کمیسیون مذکور در ماده 8 قانون نوسازی وعمران شهری میباشد0

مرجع : آرشیو کیهان سال 1348

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :