جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


ماده واحده - پیرو تصمیم متخذه مورخ هشتم آبان ماه 1347 کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی منعقده در اول تیر ماه 1347 به دولت اجازه داده می شود که در صورت لزوم هزینه مطالعات و عملیات اکتشافی و طرح ریزی و خرید ماشین آلات و تجهیزات و لوازم و مواد ساختمانی مربوط به احداث پل مشترک راه آهن بر روی رودخانه مرزی آستارا و همچنین هزینه ساختمان خطوط راه آهن در آستارای ایران را از محل اعتبار 160 میلیون روبل موضوع موافقتنامه مذکور در فوق تامین نماید.
متن مصوب فوق مشتمل بر یک ماده به استناد قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه های عمرانی کشور مصوب 24/3/1345 و پیرو تصمیم متخذه مورخ 8/8/1347 کمیسیون دارایی مجلسین در تاریخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی و در تاریخ اول دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/10/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :