جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


ماده واحده - به استناد ماده ششم قانون برنامه عمرانی چهارم مصوب 27
اسفند ماه 1346 و به موجب ماده واحده "قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر
لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه های عمرانی کشور" مصوب 24 خرداد ماه
1345 متن موافقت نامه همکاری اقتصادی و فنی مورخ 21 اسفند 1347 بین دولت
شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی پیوست که به موجب آن
دولت چکسلواکی تعهد نموده است اعتباری تا مبلغ 200 میلیون دلار آمریکایی
برای طرحهای عمرانی در اختیار دولت شاهنشاهی ایران قرار دهد تصویب و به
دولت اجازه داده می شود که مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد.
تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقت نامه ضمیمه در اجرای ماده ششم
قانون برنامه عمرانی چهارم و به موجب ماده واحده قانون نحوه خرید
ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه های عمرانی کشور در
جلسه روز یکشنبه بیستم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب
کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی و در جلسه روز چهارشنبه سی ام مهر ماه یک
هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
موافقت نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت
جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی با در نظر گرفتن
تمایل و علاقه موجود به توسعه همکاری اقتصادی و فنی به مقیاس وسیعتر بر
اساس منافع متقابل طرفین و با توجه به افزایش امکاناتی که به وسیله توسعه
تدریجی اقتصاد ملی دو کشور برای گسترش روابط اقتصادی ایجاد شده است در
موارد زیر توافق حاصل کردند:
ماده 1 - دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی در
محدوده این موافقت نامه نسبت به برقراری همکاری اقتصادی و فنی دراز مدت
توافق حاصل نمودند. بدین منظور چکسلواکی کارخانجات صنعتی و ماشین آلات و
تجهیزات مورد نیاز ایران و همچنین لوازم یدکی و ابزار و وسائل مربوط به
کارخانجات و ماشین آلات و تجهیزات مذکور که جهت به کار انداختن آنها لازم
باشد به ایران تحویل خواهد داد. چکسلواکی همچنین مطالعات و تحقیقات مربوط
را انجام داده و نقشه ها و کمکهای فنی را برای اجرای طرحها و به کار
انداختن ماشین آلات و تجهیزات تحویلی در اختیار ایران خواهد گذارد و
کارآموزی فنی کارکنان ایرانی را در مورد اداره تاسیسات صنعتی و ماشین آلات
مربوط بعهده خواهد گرفت .
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی موافقت دارند که
بهای کالاهای تحویلی و کمکهای فنی که به موجب این موافقت نامه از طرف
چکسلواکی در اختیار ایران گذاشته می شود به مصرف خرید نفت خام از شرکت ملی
نفت ایران برسد.
فهرست طرحهای صنعتی و ماشین آلات و تجهیزات که چکسلواکی پیشنهاد تحویل آنها
را به ایران داده است به شرح ضمیمه یک منضم به موافقت نامه حاضر می باشد.
این فهرست ممکن است در آتیه با توافق طرفین با اضافه کردن سایر طرحهای
صنعتی و ماشین آلات و تجهیزات و کالاهایی تکمیل گردد.
نمایندگان طرفین یک ماه پس از تاریخ امضای این موافقت نامه به منظور تعیین
زمینه های خاص که برای همکاری و انتخاب تدریجی طرحها مناسب باشد با یکدیگر
تماس حاصل و مشورت خواهد نمود.
ماده 2 - دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی بر اساس این موافقت نامه
اعتباری بالغ بر 200 میلیون دلار امریکا به دولت شاهنشاهی ایران واگذار
می کند. ایران این اعتبار را برای پرداخت بهای کالاهای تحویلی و کمکهای فنی
و خدمات که از طرف چکسلواکی در محدوده این موافقت نامه در اختیار ایران
گذارده می شود به مصرف خواهد رسانید.
هزینه های مسافرت و اقامت و اجرت کارشناسان و تکنیسینهای چکسلواکی که در
ایران انجام وظیفه می نمایند و همچنین پرداختهای مربوط به اعزام کارآموزان
ایرانی به چکسلواکی مشمول اعتبار پیش بینی شده در این موافقت نامه نبوده و
توسط ایران در محدوده موافقت نامه پرداخت که در زمان انجام این قبیل
پرداختها معتبر باشد تامین خواهد شد.
به اعتبارات استفاده شده بهره ای معادل 5/2 درصد در سال تعلق خواهد گرفت
این بهره از تاریخ استفاده از اعتبار مربوط و فقط نسبت به مانده
بازپرداخت نشده احتساب و هم زمان با پرداخت اقساط مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده 3 - آن قسمت از اعتبار که در هر سال تقویمی مورد استفاده قرار
می گیرد در 10 الی 12 قسط سالیانه متساوی بازپرداخت خواهد شد.
مدت بازپرداخت اعتبار برای کالاهای تحویلی و خدمات انجام شده توسط
چکسلواکی به شرح مواد 1 و 2 این موافقت نامه در مورد طرحهایی که ارزش آنها
از 500000 دلار امریکا کمتر باشد 5 تا 10 سال خواهد بود.
مدت بازپرداخت اعتبار استفاده شده و تعداد اقساط در هر قرارداد با توجه
به نوع کالا و بهای قراردادهای مربوط تعیین خواهد شد.
سر رسید اولین قسط یک سال پس از آخرین روز سالی که طی آن اعتبار مربوط
مورد استفاده قرار گرفته خواهد بود سر رسید اقساط بعدی در سالهای متعاقب
در همان روز خواهد بود.
در مورد کالاهای تحویلی تاریخ بارنامه یا هر گونه اسناد حمل به منزله
تاریخ استفاده از اعتبار تلقی خواهد شد.
در مورد کمکهای فنی و خدمات انجام شده تاریخ گواهینامه صادره توسط سازمان
چکسلواکی ذیربط مبنی بر پایان رضایت بخش خدمات یا پیشرفت کارها که به
تایید سازمان ایرانی مربوط رسیده باشد تاریخ استفاده از اعتبار مربوط
محسوب خواهد شد.
ماده 4 - قراردادهای مربوط به استفاده از اعتبار موضوع ماده 2 این
موافقت نامه باید ظرف 4 سال از تاریخ اجرای این موافقت نامه منعقد گردد.
مدت استفاده از اعتبار مذکور ممکن است با توافق متقابل مقامات صلاحیتدار
دو کشور تمدید گردد.
ماده 5 - قراردادهای مربوط به استفاده از اعتباری که به موجب این
موافقت نامه واگذار می شود از طریق مذاکرات مستقیم بین سازمانها و موسسات و
شرکتهای دو کشور که از جانب ایران توسط سازمان برنامه دولت شاهنشاهی
ایران و از جانب چکسلواکی توسط وزارت بازرگانی خارجی دولت جمهوری
سوسیالیستی چکسلواکی تعیین و معرفی گردند منعقد خواهد شد.
برای اجرای صحیح قراردادهایی که در محدوده این موافقت نامه منعقد می گردد
کلیه شرایط بازرگانی و مالی و فنی و سایر شرایط لازم در هر یک از
قراردادهای مربوط قید خواهد شد.
موارد مربوط به ضمانت نامه هایی که توسط سازمانهای چکسلواکی صادر خواهد شد
عبارتند از:
1 - گزارشهای تفصیلی مربوط به طرحهای صنعتی که توسط سازمانهای مربوط تهیه
می شود باید با ظرفیت تولید مورد توافق در هر یک از قراردادها مطابقت
نماید.
2 - ماشین آلات و تجهیزات تحویلی سازمانهای چکسلواکی باید با گزارشهای
مربوط به طرحهای مذکور در فوق مطابقت نماید.
3 - ماشین آلات و تجهیزات مزبور باید بر طبق ظرفیتهای معین مورد بهره برداری
قرار گیرد و همچنین مدت اعتبار ضمانت نامه ها و ترتیب استفاده از آنها و
سایر شرایط مربوط در قراردادهایی که به موجب موافقت نامه حاضر منعقد گردد
پیش بینی خواهد شد.
هر یک از قراردادها قبل از امضا به تصویب مقامات صلاحیتدار طرفین خواهد
رسید.
ماده 6 - قیمت کالاهایی که به موجب این موافقت نامه توسط طرفین تحویل
می گردد بر حسب دلار امریکا و از طریق مذاکرات مستقیم بین سازمانهای مربوط
دو کشور تعیین خواهد شد.
بهای کارخانه های صنعتی و ماشین آلات و تجهیزات و لوازم و وسائل یدکی و
ابزار و کالاهای تحویلی و خدمات و کمکهای فنی که توسط چکسلواکی در اختیار
ایران قرار داده می شود و همچنین قیمت نفت خام صادره از ایران با توافق
طرفین قراردادها و بر اساس قیمتهای جاری بازار بین المللی در زمان انعقاد
قراردادهای مربوط تعیین خواهد شد.
ماده 7 - تحویل کالا از جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی به ایران بر مبنای
فرانکو و مرزهای چکسلواکی و تحویل نفت خام ایران به چکسلواکی فوب بنادر
ایران در خلیج فارس صورت خواهد گرفت .
ماده 8 - بازپرداخت اعتبار و پرداخت بهره موضوع ماده 2 این موافقت نامه به
وسیله برواتی که در سررسید معین از طرف صادرکننده چکسلواکی کشیده شود
مورد قبول واردکننده ایرانی قرار گیرد تامین خواهد شد.
هر گاه واردکننده یک سازمان دولتی باشد که از طرف سازمان برنامه ایران
برای استفاده از تسهیلات اعتبار موجود مجاز شناخته شده باشد در این صورت
دولت شاهنشاهی ایران پرداخت بروات قبولی را در محدوده این موافقت نامه
تضمین خواهد کرد.
در صورتی که واردکننده یک موسسه خصوصی ایرانی باشد بروات را می توان به
وسیله ضمانت نامه ای که طبق قوانین جاری ایران توسط یکی از بانکهای مجازی
که از طرف بانک مرکزی ایران برای این امر صالح شناخته شده و مورد قبول
طرف چکسلواکی باشد صادر گردد تضمین نمود.
ماده 9 - به منظور ثبت و نگاهداری حساب کالاهای تحویلی و کمکهای فنی انجام
شده از محل این موافقت نامه بانک چکسلوونسکاآبخودنی بانکا-آ-اس -پراک به
عنوان کارگزار دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی در دفاتر خود یک حساب
اعتباری به نام بانک مرکزی ایران باز خواهد کرد. این حساب به دلار امریکا
(واحد محاسبه ) نگاهداری می گردد و عنوان آن "حساب اعتبار موافقت نامه
همکاری اقتصادی و فنی ایران 1900" خواهد بود.
با ارائه صورت حساب و بارنامه هر نوع اسناد حمل و نقل یا اسناد دیگری که
منطبق با شرایط و مدت مقرر در قرارداد مربوط باشد بانک چکسلوونسکاآبخودنی
آ-اس -پراک حساب اعتباری مذکور در فوق را بدهکار خواهد کرد و برگ بدهکار
مربوط را برای ثبت در حساب مذکور به بانک مرکزی ایران خواهد فرستاد.
بانک چکسلوونسکاآبخودنی آ-اس -پراک بروات مربوط را قبل از سررسید جهت وصول
به بانک مرکزی ایران یا هر بانک مجاز دیگری در ایران خواهد فرستاد.
ماده 10 - کلیه پرداختهای ناشی از تحویل کالاهای چکسلواکی و خدمات و
کمکهای فنی موضوع این موافقت نامه در حسابی به نام بانک چکسلوونسکاآبخودنی
آ-اس -پراک ثبت و نزد بانک مرکزی ایران تحت عنوان "حساب مخصوص همکاری
اقتصادی و فنی 1900" بر حسب دلار امریکا (واحد محاسبه ) نگاهداری خواهد شد
و به وسیله طرف چکسلواکی به مصرف خرید نفت خام از شرکت ملی نفت ایران
خواهد رسید.
طرفین توافق حاصل نمودند که قسمتی از این وجوه به مصرف خرید کالاهای ساخته
شده و نیمه ساخته و سایر کالاهای ایرانی که مورد توافق مقامات صلاحیتدار
دولتین باشد برسد.
قراردادهای مربوط به خرید نفت خام از ایران از طریق مذاکرات مستقیم بین
شرکت ملی نفت ایران و سازمان مربوط چکسلواکی که از طرف وزارت بازرگانی
خارجی چکسلواکی تعیین گردد منعقد خواهد شد.
ماده 11 - بانک مرکزی ایران - تهران به عنوان کارگزار دولت شاهنشاهی
ایران و بانک چکسلوونسکاآبخودنی آ-اس -پراک به عنوان کارگزار دولت جمهوری
سوسیالیستی چکسلواکی با توافق فی مابین کلیه ترتیبات لازم بانکی این
موافقت نامه را خواهند داد.
ماده 12 - همکاری اقتصادی و فنی مذکور در این موافقت نامه از طرف چکسلواکی
بخصوص شامل موارد زیر خواهد بود:
- تهیه گزارشهای تفصیلی مربوط به طرحها در مورد کارخانه های صنعتی و
ماشین آلات و تجهیزات .
تدارکات و تحویل کارخانه های صنعتی و ماشین آلات و تجهیزات و لوازم و ابزار
و قطعات و لوازم یدکی .
- حمل ماشین آلات و تجهیزات و سایر کالاها به ایران به حساب ایران بر اساس
مقرراتی که در قراردادهای مربوط مورد توافق قرار گرفته است .
- اعطای کمکهای فنی مورد نیاز مثلا از طریق :
- اعزام کارشناسان چکسلواکی به ایران جهت اموری از قبیل جمع آوری اطلاعات
مقدماتی لازم برای تهیه طرحها - تامین خدمات مشورتی جهت سازمانهای ایرانی
در ساختمان کارخانه های صنعتی - کمک در نصب و تنظیم و به کار انداختن
تجهیزات و ماشین آلات - تعلیم کارکنان ایرانی در امور نصب و تنظیم و به کار
انداختن تجهیزات و ماشین آلات پذیرش کارکنان ایرانی (تعداد و تخصص و مدت
تعلیم این کارکنان بین سازمانهای مربوط دو کشور مورد توافق قرار خواهد
گرفت ) برای کارآموزی فنی در کارخانه های مربوط در چکسلواکی به منظور
استخدام آنها در کارخانه های پیش بینی شده در موافقت نامه حاضر و تامین
اطلاعات فنی لازم جهت تولید محصولاتی که مورد توافق طرفین قرار گرفته است .
- تهیه و تحویل مدارک فنی و نقشه های لازم به انضمام نقشه های اجرایی برای
سازمانهای ایرانی جهت احداث کارخانه ها و همچنین برای بهره برداری عادی
کارخانه های موضوع موافقت نامه حاضر.
مدارک فنی و نقشه هایی که توسط سازمانهای چکسلواکی به سازمانهای ایرانی
تسلیم می گردد توسط سازمانهای اخیرالذکر منحصرا در کارخانه های واقع در
ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت . این گونه مدارک و نقشه ها بدون رضایت
قبلی سازمانهای چکسلواکی به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی منتقل نخواهد
گردید.
همکاری ایران بخصوص شامل موارد زیر خواهد بود:
دادن کلیه اطلاعات اولیه که در اختیار سازمانهای ایرانی بوده و جهت
طرح ریزی کارخانه های صنعتی مورد نیاز سازمانهای چکسلواکی است و همچنین
همکاری با سازمانهای چکسلواکی در جمع آوری سایر اطلاعات ضروری .
بررسی گزارشهای تفصیلی طرح که توسط سازمانهای چکسلواکی تسلیم می گردد و
تصویب این گزارشها با اصلاحاتی که در صورت لزوم بین سازمانهای مربوط مورد
توافق قرار می گیرد. این بررسی در حداقل مدت ممکن از تاریخ وصول گزارشهای
مذکور انجام خواهد گرفت .
- احداث کارخانه های صنعتی (کارهای مهندسی ساختمان ) و در صورت لزوم انجام
سایر کارها طبق گزارشهای طرح با کمک فنی سازمانها چکسلواکی .
- تامین نیروی انسانی و تسهیلات حمل و نقل و مواد لازم برای احداث
کارخانه های صنعتی و همچنین ساختمان راه ها و راه آهن و خطوط انتقال نیرو و
تسهیلات ارتباطی تا محل کارگاه .
- تامین اعتبار مالی لازم برای احداث کارخانه های مزبور و انجام سایر کارها
در ایران - تامین مسکن و تسهیلات مربوط به حمل و نقل در داخل ایران به
منظور تامین رفاه زندگی کارشناسان چکسلواکی که جهت اجرای طرحها طبق مفاد
موافقت نامه حاضر و به هزینه ایران به این کشور اعزام شوند.
- در صورت ضرورت خرید پروانه و نقشه برای عملیات فنی .
ماده 13 - سازمانهای ایرانی و چکسلواکی سازمانها و شرکتهای ایرانی را به
مشارکت در عملیات طراحی و تدارک تجهیزات وسائل مورد نیاز تاسیس
کارخانه های صنعتی در ایران تا حداکثر ممکن ترغیب خواهند کرد.
ماده 14 - سازمانهای ایرانی و چکسلواکی کلیه اطلاعات لازم را مبادله خواهند
کرد و در امور مربوط به موافقت نامه حاضر کمکهایی که تا حد معقول مورد
نیاز سازمانهای هر یک از طرفین باشد فراهم خواهند ساخت و بخصوص گزارشهای
مربوط به پیشرفت کارها و سایر اطلاعات را در اختیار یکدیگر قرار خواهند
داد.
ماده 15 - هر نوع حقوق گمرکی و مالیات یا هر نوع عوارض دیگری که بر طبق
قوانین و مقررات جاری ایران در مورد اجرای قراردادهای منعقده در محدوده
این موافقت نامه وضع شود به عهده واردکنندگان ایرانی خواهد بود. همچنین هر
نوع حقوق گمرکی و مالیات یا هر نوع عوارض دیگری که تحت قوانین و مقررات
جاری جمهوری چکسلواکی در مورد اجرای قراردادهای منعقده در محدوده این
موافقت نامه وضع شود به عهده صادرکنندگان چکسلواکی خواهد بود.
ماده 16 - در صورت بروز هر نوع اختلاف بین سازمانهای ایرانی و چکسلواکی در
خصوص امور مربوط به اجرای موافقت نامه حاضر یا ناشی از اجرای موافقت نامه
حاضر نمایندگان دو دولت بلافاصله در مورد این گونه اختلافات با یکدیگر
مشورت نموده و برای حصول توافق کوشش خواهند کرد.
ماده 17 - کلیه اختلافات ناشی از قراردادها یا مربوط به آنها از طریق
داوری فیصله خواهد یافت . جزییات مربوط به داوری بر طبق قوانین جاری هر یک
از دو کشور در قراردادهای مربوط ذکر خواهد شد.
طرفین اقداماتی به عمل خواهند آورد تا احکام داوری بر اساس مقررات مربوط
به داوری که ضمن قراردادهای مربوط مورد توافق قرار گرفته است به وسیله دو
کشور رعایت گردد.
ماده 18 - به منظور اجرای رضایت بخش این موافقت نامه طرفین در مورد تشکیل
یک کمیته مشترک در سطح وزارت مرکب از نمایندگان دو کشور که از طرف
دولتهای مربوط انتخاب می شوند موافقت کردند. این کمیته سالانه یک بار به
طور متناوب تهران و پراک تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده 19 - این موافقت نامه از تاریخ مبادله یادداشتهایی بین طرفین مبنی بر
این که اجرای این موافقت نامه با مقررات قانونی اساسی دو کشور مطابقت دارد
قابل اجرا خواهد بود.
این موافقت نامه تا زمانی که کلیه تعهدات ناشی از اجرای آن انجام نگردیده
معتبر خواهد بود.
به تاریخ 21 اسفند 1347 مطابق با 12 مارس 1969 در دو نسخه اصلی به زبان
انگلیسی که هر دو نسخه متساویا معتبر می باشد در تهران تنظیم گردید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران - علینقی عالیخانی - وزیر اقتصاد.
از طرف دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی - تباچک - وزیر بازرگانی خارجی .
ضمیمه یک
فهرست طرحها و ماشین آلات و تجهیزات که امکان دارد از چکسلواکی به ایران
تحویل شود
شرح زمینه های همکاری
صنایع و معادن
صنایع فلزی اساسی از قبیل :
- صنعت تصفیه مس خام و تولید مس و محصولات نیمه ساخته شده از آلیاژ مس .
- کارخانه های نورد ورق پولادی .
صنایع محصولات فلزی از قبیل :
- کارخانه مرکزی ذوب فلزات .
- کارخانه ذوب آلومینیوم .
- کارخانه تولید لوله های بدون درز.
- کارخانه تولید صفحه های فلزی با پوشش قلعی .
صنایع مکانیکی و مهندسی برق و وسائط نقلیه از قبیل :
- کارخانه تجهیزات برقی .
- توسعه ظرفیت تولیدی کارخانه ماشین سازی تبریز.
- کارخانه تولید تجهیزات شیمیایی و پتروشیمی
- کارخانه تولید پیستون و رینگ پیستون .
- کارخانه تولید واگن .
- کارخانه تولید لوازم اتصال و بست و غیره .
- کارخانه تولید دنده .
- کارخانه برای نواحی صنعتی .
- کارخانه های مهندسی برای صنایع کوچک .
- کارخانه تولید دستگاه اتصال برق برای فشارهای قوی و ضعیف و متعلقات
برای انتقال برق .
- کارخانه تولید غلطک برای راه سازی و ماشینهای ساختمانی .
- کارخانه تولید ابزارهای طبی و جراحی .
- صنعت تولید سلولز.
صنایع تولید مصالح ساختمانی از قبیل :
- کارخانه سیمان و توسعه ظرفیت آنها.
- کارخانه تولید تخته های مشبک بتونی سبک .
- کارخانجات سرامیک .
صنایع غذایی از قبیل :
- کارخانه قند از جمله ماشین آلات برای تجدید ساختمان و توسعه آنها.
- کارخانه تولید جوهر لیمو.
- کارخانه آردسازی - سیلوهای حبوبات و ماشین آلات برای عمل آوردن علوفه .
- ماشین آلات مربوط به عمل آوردن فرآورده های گوشتی .
صنایع شیمیایی و پتروشیمی از قبیل :
- پالایشگاههای نفت خام و صنعت پتروشیمی .
- کارخانجات تولید مواد رنگی .
- کارخانجات تولید کود شیمیایی .
- ماشین آلات برای استخراج و برش کلوخه های کانی و فلزات تولید بطری .
آب :
- پروژه های سدسازی و هیدروالکتریک .
- ماشین آلات تصفیه آب .
- شبکه آبیاری و ایستگاههای تلمبه ای .
کشاورزی :
- ماشین آلات و تجهیزات سنگین کشاورزی برای تسطیح اراضی و زهکشی .
- صنعت عمل آوردن چوب .
برق :
ماشین آلات تولید نیرو از قبیل :
- کارخانه تولید نیرو به وسیله بخار.
- نیروگاه های اتمی .
- تجهیزات انتقال نیروی برق (خطوط انتقال نیرو - لوازم شبکه توزیع و
تجهیزات ایستگاههای فرعی ).
ارتباطات :
- تجهیزات راه سازی و تجهیزات مربوط به نگهداری راه ها.
- تجهیزات بنادر.
تجهیزات راه آهن از قبیل :
- لوکوموتیوهای دیزلی .
- واگن .
وسائط نقلیه تجاری برای هدفهای مخصوص دستگاههای مخابراتی
- تجهیزات فرستنده رادیویی .
آموزش و پرورش :
تجهیزات کامل برای تعلیمات عالی - فنی - حرفه ای و کشاورزی برای مدارس و
مراکز کارآموزی .
موافقت نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده و یک ضمیمه منضم به تصمیم
متخذه کمیسیون دارایی مجلسین راجع به موافقت نامه همکاری اقتصادی و فنی
بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :