جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


الف - فرآورده های گوشتی :
1 - آزمایش میکربی از نظر مسمومیت 2000 ریال
2 - آزمایش باکتریولوژی 1000 ریال
3 - آزمایش باکتریولوژی قابل مصرف 1000 ریال
4 - آزمایش باکتریولوژی آلودگی انگلها 1000 ریال
5 - آزمایش باکتریولوژی قارچها 1000 ریال
6 - آزمایش هر نوع از میکربهای درخواست شده 500 ریال
تعرفه حق آزمایش مواد غذایی و بهداشتی از نظر میکرب شناسی
ب - فرآورده های ماهی و پرندگان :
1 - آزمایش میکربی از نظر مسمومیت 2000 ریال
2 - آزمایش باکتریولوژی 1000 ریال
3 - آزمایش باکتریولوژی قابل مصرف 1000 ریال
4 - آزمایش باکتریولوژی آلودگی انگلها 1000 ریال
5 - آزمایش باکتریولوژی قارچها 1000 ریال
6 - آزمایش هر نوع از میکربهای درخواست شده 500 ریال
تعرفه حق آزمایش مواد غذایی و بهداشتی از نظر میکرب شناسی
ج - شیر و فرآورده های آن :
1 - آزمایش میکربی از نظر مسمومیت 2000 ریال
2 - آزمایش باکتریولوژی 1000 ریال
3 - آزمایش باکتریولوژی قابل مصرف 1000 ریال
4 - آزمایش باکتریولوژی آلودگی انگلها 1000 ریال
5 - آزمایش باکتریولوژی قارچها 1000 ریال
6 - آزمایش هر نوع از میکربهای درخواست شده 500 ریال
تعرفه حق آزمایش مواد غذایی و بهداشتی از نظر میکرب شناسی
د - غذاهای تقویتی :
1 - آزمایش میکربی از نظر مسمومیت 2000 ریال
2 - آزمایش باکتریولوژی 1000 ریال
3 - آزمایش باکتریولوژی قابل مصرف 1000 ریال
4 - آزمایش باکتریولوژی آلودگی انگلها 1000 ریال
5 - آزمایش باکتریولوژی قارچها 1000 ریال
6 - آزمایش هر نوع از میکربهای درخواست شده 500 ریال
تعرفه حق آزمایش مواد غذایی و بهداشتی از نظر میکرب شناسی
ه - فرآورده های انواع میوه .
1 - آزمایش میکربی از نظر مسمومیت 2000 ریال
2 - آزمایش باکتریولوژی 1000 ریال
3 - آزمایش باکتریولوژی قابل مصرف 1000 ریال
4 - آزمایش باکتریولوژی آلودگی انگلها 1000 ریال
5 - آزمایش باکتریولوژی قارچها 1000 ریال
6 - آزمایش هر نوع از میکربهای درخواست شده 500 ریال
تعرفه حق آزمایش مواد غذایی و بهداشتی از نظر میکرب شناسی
و - فرآورده های سبزیهای خوردنی :
1 - آزمایش میکربی از نظر مسمومیت 2000 ریال
2 - آزمایش باکتریولوژی 1000 ریال
3 - آزمایش باکتریولوژی قابل مصرف 1000 ریال
4 - آزمایش باکتریولوژی آلودگی انگلها 1000 ریال
5 - آزمایش باکتریولوژی قارچها 1000 ریال
6 - آزمایش هر نوع از میکربهای درخواست شده 500 ریال
تعرفه حق آزمایش مواد غذایی و بهداشتی از نظر میکرب شناسی
ز - انواع چربیها و روغنهای خوراکی :
1 - آزمایش میکربی از نظر مسمومیت 2000 ریال
2 - آزمایش باکتریولوژی 1000 ریال
3 - آزمایش باکتریولوژی قابل مصرف 1000 ریال
4 - آزمایش باکتریولوژی آلودگی انگلها 1000 ریال
5 - آزمایش باکتریولوژی قارچها 1000 ریال
6 - آزمایش هر نوع از میکربهای درخواست شده 500 ریال
تعرفه حق آزمایش مواد غذایی و بهداشتی از نظر میکرب شناسی
ح - فرآورده های غلات :
1 - آزمایش میکربی از نظر مسمومیت 2000 ریال
2 - آزمایش باکتریولوژی 1000 ریال
3 - آزمایش باکتریولوژی قابل مصرف 1000 ریال
4 - آزمایش باکتریولوژی آلودگی انگلها 1000 ریال
5 - آزمایش باکتریولوژی قارچها 1000 ریال
6 - آزمایش هر نوع از میکربهای درخواست شده 500 ریال
تعرفه حق آزمایش مواد غذایی و بهداشتی از نظر میکرب شناسی
ط - انواع شیرینی و قند:
1 - آزمایش میکربی از نظر مسمومیت 2000 ریال
2 - آزمایش باکتریولوژی 1000 ریال
3 - آزمایش باکتریولوژی قابل مصرف 1000 ریال
4 - آزمایش باکتریولوژی آلودگی انگلها 1000 ریال
5 - آزمایش باکتریولوژی قارچها 1000 ریال
6 - آزمایش هر نوع از میکربهای درخواست شده 500 ریال
تعرفه حق آزمایش مواد غذایی و بهداشتی از نظر میکرب شناسی
ی - نوشابه های الکلی و غیر الکلی (بر روی مشروبات الکلی آزمایش
باکتریولوژی انجام نمی گیرد و فقط مربوط به مشروبات غیر الکلی می باشد):
1 - آزمایش میکربی از نظر مسمومیت 2000 ریال
2 - آزمایش باکتریولوژی 1000 ریال
3 - آزمایش باکتریولوژی قابل مصرف 1000 ریال
4 - آزمایش باکتریولوژی آلودگی انگلها 1000 ریال
5 - آزمایش باکتریولوژی قارچها 1000 ریال
6 - آزمایش هر نوع از میکربهای درخواست شده 500 ریال
تعرفه حق آزمایش مواد غذایی و بهداشتی از نظر میکرب شناسی
ک - شربتها و ترشیها و فرآورده های آنها
1 - آزمایش میکربی از نظر مسمومیت 2000 ریال
2 - آزمایش باکتریولوژی 1000 ریال
3 - آزمایش باکتریولوژی قابل مصرف 1000 ریال
4 - آزمایش باکتریولوژی آلودگی انگلها 1000 ریال
5 - آزمایش باکتریولوژی قارچها 1000 ریال
6 - آزمایش هر نوع از میکربهای درخواست شده 500 ریال
تعرفه حق آزمایش مواد غذایی و بهداشتی از نظر میکرب شناسی
ل - چای و کاکائو و قهوه و مشابهین آنها
1 - آزمایش میکربی از نظر مسمومیت (سم شناسی ) 2000 ریال
2 - آزمایش باکتریولوژی 1000 ریال
3 - آزمایش باکتریولوژی قابل مصرف 1000 ریال
4 - آزمایش باکتریولوژی آلودگی انگلها 1000 ریال
5 - آزمایش باکتریولوژی قارچها 1000 ریال
6 - آزمایش هر نوع از میکربهای درخواست شده 500 ریال
تعرفه حق آزمایش مواد غذایی و بهداشتی از نظر شیمیایی
الف - فرآورده های گوشتی :
I - گوشت تازه
1 - رطوبت 150 ریال
2 - چربی خام 150 ریال
3 - خاکستر 150 ریال
4 - فسفر کل 300 ریال
5 - پروتئین 300 ریال
6 - نیترات و نیتریت 300 و 300 ریال
7 - کراتین 300 ریال
8 - نمک 150 ریال
9 - اکسیژن جذبی 250 ریال
10 - B V .T 300 ریال
11 - فساد چربی 150 ریال
12 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
الف - فرآورده های گوشتی
II - محصولات استخراجی گوشت
1 - کرآتئین 300 ریال
2 - کراتین 300 ریال
3 - فسفات 300 ریال
4 - نیتروژن محلول 300 ریال
5 - نیتروژن غیر محلول 300 ریال
6 - آمینو نیتروژن 500 ریال
7 - ژلاتین 250 ریال
8 - رسوب اسید تانیک 250 ریال
9 - اسید نیکوتیک 300 ریال
10 - نشاسته (کیفی ) 150 ریال
11 - اثر فلزات هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
12 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
III- الف - فرآورده های گوشتی
کنسروها و محصولات نظیر آن
علاوه بر آزمایشات صفحه اول آزمایشات زیر ضرورت دارد:
1 - نشاسته (کیفی ) 150 ریال
2 - غلات (کیفی ) 150 ریال
3 - سرب 300 ریال
4 - قلع 300 ریال
5 - آرسنیک 300 ریال
6 - رنگ 300 ریال
7 - انیدرید سولفورو 300 ریال
8 - تشخیص نوع چربی بسته به تعداد آزمایش و هر
آزمایش طبق نرخ تعیین شده
9 - آزمایش مشخصات قوطی 150 ریال
10 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
الف - فرآورده های گوشتی
VI - ژلاتین 200 ریال
1 - آزمایش ngitteS 150 ریال
2 - خاکستر 300 ریال
3 - سرب 300 ریال
4 - مس 300 ریال
5 - روی 300 ریال
6 - ارسینک 300 ریال
7 - کلسیم 300 ریال
8 - آهن 300 ریال
9 - انیدرید سولفورو 300 ریال
10 - رطوبت 150 ریال
11 - قدرت ژله شدن 200 ریال
12 - رنگ 300 ریال
13 - مجموع املاح 150 ریال
14 - ژلاتین 250 ریال
15 - اسید تیه کل 150 ریال
16 - HP 150 ریال
17 - روغن معدنی 150 ریال
18 - شکر 250 ریال
19 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ب - فرآورده های ماهی و پرندگان
I - ماهی و ماهی کنسرو شده
1 - رطوبت 150 ریال
2 - چربی 150 ریال
3 - پروتئین 300 ریال
4 - خاکستر 150 ریال
5 - A .M .T تری متیلن آمین 300 ریال
6 - A .M .D دی متیلن آمین 300 ریال
7 - نشاسته (کیفی ) 150 ریال
8 - نمک 150 ریال
9 - آرسنیک - مس - قلع (هر یک ) 300 ریال
10 - رنگ 300 ریال
11 - هیستامین 300 ریال
12 - فساد روغن ماهی کنسرو شده 150 ریال
13 - B .V.T 300 ریال
14 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ب - فرآورده های ماهی و پرندگان
II - گوشت پرنده و فرآورده های آن
1 - در مورد گوشت تازه آزمایشات صفحه 8
2 - در مورد گوشتهای کنسرو شده آزمایشات صفحه 10
ب - فرآورده های ماهی و پرندگان
III - تخم پرندگان و فرآورده های آن
1 - عصاره خشک 150 ریال
2 - نیتروژن 300 ریال
3 - نیتروژن محلول در آب 300 ریال
4 - آلبومین خام 300 ریال
5 - چربی 150 ریال
6 - کلسترول 300 ریال
7 - فسفر کل 300 ریال
8 - کاروتن 300 ریال
9 - دکستروزوساکارز 200 - 250 ریال
10 - اسید لاکتیک 300 ریال
11 - اسیدهای چرب فرار 150 ریال
12 - اسید سوکسینک 300 ریال
13 - اسیدهای چرب غیر فرار در آب 150 ریال
14 - فیلت 150 ریال
15 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ج - شیر و فرآورده های آن
I - شیر خام و شیر پاستوریزه و جوشیده و استریل و شیر دو مرتبه حل شده -
شیر غلیظ - شیر خشک اسیدی - پنیر خام - کره - ماست - دوغ و کشک - شیر
مادر و غیره .
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - HP 150 ریال
3 - وزن مخصوص 150 ریال
4 - فیلت 150 ریال
5 - فسفاتاز 100 ریال
6 - پراکسید 100 ریال
7 - کدورت 100 ریال
8 - اسیدیته 100 ریال
9 - اسید سیتریک 300 ریال
10 - اسید تارتاریک 300 ریال
11 - اسید بریک 300 ریال
12 - الدئید 300 ریال
13 - هیپوکسریک 300 ریال
14 - چربی 100 ریال
15 - پروتئین 300 ریال
16 - کازئین 300 ریال
17 - آلبومین 300 ریال
18 - لاکتوز 200 ریال
19 - ساکارز 250 ریال
20 - حلالیت 100 ریال
21 - صمغ 250 ریال
22 - نمک 150 ریال
23 - مواد رنگی 300 ریال
24 - تشخیص نوع چربی طبق آزمایشات انجام شده
25 - پراکسید چربی 150 ریال
26 - توکسین 500 ریال
27 - سرب 300 ریال
28 - مس 300 ریال
29 - ارسنیک 300 ریال
30 - کلرور 150 ریال
31 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
د - غذاهای تقویتی
ویتامین ها
1 - ویتامین ها هر یک 300 ریال
مواد معدنی
1 - کلسیم 300 ریال
2 - ید 300 ریال
3 - آهن 300 ریال
4 - فسفر 300 ریال
5 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده در سایر برگهای مربوط.
ه - فرآورده های انواع میوه
I - میوه های تازه
1 - HP 150 ریال
2 - عصاره خشک 150 ریال
3 - عصاره قابل حل 150 ریال
4 - اسیدیته 150 ریال
5 - خاکستر 150 ریال
6 - خاکستر محلول 150 ریال
7 - پروتئین 300 ریال
8 - نشاسته (کیفی ) 150 ریال
9 - اسید تارتاریک 300 ریال
10 - اسید مالیک 300 ریال
11 - اسید سیتریک 300 ریال
12 - الکل 250 ریال
13 - قند قبل از هیدرولیز 200 ریال
14 - قند بعد از هیدرولیز 250 ریال
15 - تانن 200 ریال
16 - پکتین 150 ریال
17 - فیلت 150 ریال
18 - ویتامین ها طبق آزمایشات انجام شده
19 - اثر سموم دفع آفات هر یک 300 ریال
20 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ه - فرآورده های انواع میوه
فرآورده های قوطی نشده
II - قسمت مایع
1 - مقدار درصد 150 ریال
2 - رنگ 300 ریال
3 - ارگانولپتیک 150 ریال
4 - غلظت 150 ریال
5 - قند قبل از هیدرولیز 200 ریال
6 - قند بعد از هیدرولیز 250 ریال
7 - اسیدیته 150 ریال
8 - خاکستر 150 ریال
9 - خاکستر محلول 150 ریال
10 - گلوکز تجارتی (کیفی ) 150 ریال
11 - اثر سموم دفع آفات هر یک 150 ریال
12 - اثر سرب 300 ریال
13 - اثر مس 300 ریال
14 - اثر آهن 300 ریال
15 - اثر ارسنیک 300 ریال
16 - سولفور 300 ریال
17 - اسید سیتریک 300 ریال
18 - اسید نیتریک 300 ریال
19 - فیلت 150 ریال
20 - خاکستر غیر محلول در اسید 150 ریال
21 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ه - فرآورده های انواع میوه
II - فرآورده های قوطی شده
قسمت گوشت
1 - مقدار میوه 150 ریال
2 - ارگانولپتیک 150 ریال
3 - عصاره خشک 150 ریال
4 - عصاره محلول در آب 150 ریال
5 - خاکستر محلول 150 ریال
6 - قلیائیت خاکستر محلول 150 ریال
7 - خاکستر گل 150 ریال
8 - اسیدیته 150 ریال
9 - پکتین 250 ریال
10 - پروتئین 300 ریال
11 - قند قبل از هیدرولیز 200 ریال
12 - قند بعد از هیدرولیز 350 ریال
13 - اثر سموم دفع آفات هر یک 300 ریال
14 - نشاسته (کیفی ) 150 ریال
15 - فیلت 150 ریال
16 - قسمتهای نارس 150 ریال
17 - مشخصات و آزمایشات مربوط
به قوطی یا ظرف 250 ریال
18 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ه - فرآورده های انواع میوه
III - میوه های خشک
1 - فیلت 150 ریال
2 - ارگانولپتیک 150 ریال
3 - رطوبت 150 ریال
4 - مقدار محلول در آب 150 ریال
5 - رنگ 300 ریال
6 - خاکستر 150 ریال
7 - خاکستر محلول 150 ریال
8 - قلیائیت خاکستر محلول در اسید 150 ریال
9 - خاکستر غیر محلول در اسید 150 ریال
10 - اسیدیته 150 ریال
11 - قند قبل از هیدرولیز 200 ریال
12 - قند بعد از هیدرولیز 250 ریال
13 - سولفات 300 ریال
14 - پروتئین 300 ریال
15 - اسید تاتاریک 300 ریال
16 - اثر فلزات هر یک 300 ریال
17 - سیلیس 150 ریال
18 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ه - فرآورده های انواع میوه
VI - آب میوه
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - فیلت 150 ریال
3 - رنگ 300 ریال
4 - عصاره خشک 150 ریال
5 - خاکستر 150 ریال
6 - خاکستر محلول 150 ریال
7 - قلیائیت خاکستر محلول 150 ریال
8 - اسیدیته 150 ریال
9 - اسید سیتریک 300 ریال
10 - قلع 300 ریال
11 - سرب 300 ریال
12 - مس 300 ریال
13 - سولفور 300 ریال
14 - پروتئین 300 ریال
15 - قند قبل از هیدرولیز 200 ریال
16 - قند بعد از هیدرولیز 250 ریال
17 - نگهدارنده ها هر یک طبق نرخ تعیین شده
18 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
د - فرآورده های سبزیهای خوردنی
سبزیجات تازه
1 - فیلت 150 ریال
2 - رطوبت 150 ریال
3 - پروتئین 300 ریال
4 - کلسیم 300 ریال
5 - آهن 300 ریال
6 - فسفر 300 ریال
7 - ویتامین ها هر یک طبق نرخ تعیین شده
8 - خاکستر 300 ریال
9 - سلولز 250 ریال
10 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
II - سبزیهای خشک
1 - فیلت 150 ریال
2 - رطوبت 150 ریال
3 - پروتئین 300 ریال
4 - کلسیم 300 ریال
5 - آهن 300 ریال
6 - فسفر 300 ریال
7 - ویتامین ها هر یک طبق نرخ تعیین شده
8 - خاکستر 150 ریال
9 - خاکستر محلول 150 ریال
10 - خاکستر غیرمحلول در اسید 150 ریال
11 - آزمایشات دیگر هر یک طبق نرخ تعیین شده
د - فرآورده های سبزیهای خوردنی
III - سبزیجات کنسرو شده
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - عصاره مایع 150 ریال
3 - خاکستر مایع 150 ریال
4 - خاکستر محلول 150 ریال
5 - قلیائیت خاکستر محلول 150 ریال
6 - نمک مایع 150 ریال
7 - اسیدیته مایع 150 ریال
8 - مواد نگهدارنده مایع هر یک طبق نرخ تعیین شده
9 - فلزات در مایع 150 ریال
10 - رنگ 300 ریال
11 - پروتئین 300 ریال
12 - عصاره خشک کنسرو شده 150 ریال
13 - پروتئین خشک کنسرو شده 300 ریال
14 - خاکستر خشک کنسرو شده 150 ریال
15 - خاکستر محلول 150 ریال
16 - قلیائیت خاکستر 150 ریال
17 - پخت و همنواختی 150 ریال
18 - آزمایشات دیگر هر یک طبق نرخ تعیین شده
د - فرآورده های سبزیهای خوردنی
VI - فرآورده های گوجه فرنگی
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - فیلت 150 ریال
3 - عصاره 150 ریال
4 - خاکستر 150 ریال
5 - خاکستر محلول 150 ریال
6 - قلیائیت خاکستر محلول 150 ریال
7 - اسیدیته 150 ریال
8 - قند قبل از هیدرولیز 200 ریال
9 - قند بعد از هیدرولیز 250 ریال
10 - پروتئین 150 ریال
11 - مواد نگهدارنده هر یک طبق نرخ تعیین شده
12 - رنگ 300 ریال
13 - آهن 300 ریال
14 - آزمایش میکروسکپی 150 ریال
15 - نمک 150 ریال
16 - مس 300 ریال
17 - سرب 300 ریال
18 - قلع 300 ریال
19 - آزمایشات دیگر هر آزمایش یک طبق نرخ تعیین شده
ز - انواع چربیها و روغنها
I - قابل مصرف
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - پراکسید 150 ریال
3 - کرایز 150 ریال
4 - آرمایش ستونی 150 ریال
5 - اسیدیته 150 ریال
6 - تراس فلزات هر یک 300 ریال
7 - روغنهای معدنی 150 ریالی
8 - فیلت 150 ریال
ز - انواع چربیها و روغنها
تشخیص
II - آزمایش فیزیکی
1 - وزن مخصوص 150 ریال
2 - اندیس رفراکتومتر 150 ریال
3 - نقطه ذوب 150 ریال
4 - رنگ 150 ریال
5 - رطوبت و مواد فرار 150 ریال
آزمایش شیمیایی
1 - اندیسرایشر مایسل 150 ریال
2 - اندیس پولسنگ 150 ریال
3 - اندیس کریشنر 150 ریال
4 - اندیس ید 150 ریال
5 - اندیس صابونی 150 ریال
6 - مواد غیر قابل صابونی 150 ریال
7 - اسیدیته 150 ریال
8 - تیتر 250 ریال
9 - کلدتست 150 ریال
10 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ز - انواع چربیها و روغنهای خوراکی
III - آزمایشات اختصاصی
آزمایشات فیزیکی
1 - نقطه ذوب 150 ریال
2 - نقطه خمیری 150 ریال
3 - نقطه ذوب قطره ای 150 ریال
4 - نقطه انجماد 150 ریال
5 - نقطه کانجیل 150 ریال
6 - نقطه جرقه 150 ریال
7 - نقطه دودی 150 ریال
8 - نقطه اشتعال 150 ریال
9 - فلورسانس 150 ریال
10 - جذب نوری (نفرارد) 500 ریال
11 - کرماتوگرافی تین لایر 500 ریال
12 - کروماتوگرافی روی کاغذ 500 ریال
13 - گاز کرماتوگرافی 500 ریال
14 - میکروسکبی 150 ریال
ز - انواع چربیها و روغنهای خوراکی
III - آزمایشات اختصاصی
آزمایشات شیمیایی
1 - آزمایش هالفن 150 ریال
2 - آزمایش remoB 150 ریال
3 - تعیین کمی و
کیفی روغن sehsorA 150 ریال
در سایر روغنها 150 ریال
4 - آزمایش nivoduoB 150 ریال
5 - آزمایش noshctiF 150 ریال
6 - آزمایش rebeiB 150 ریال
7 - ویتامین ها هر یک طبق نرخ تعیین شده
8 - استرول 300 ریال
9 - اندیس تیوسیانوژن 300 ریال
10 - اندیس انیدرید مالیک 300 ریال
11 - برومور غیر محلول 300 ریال
12 - اندیس هیدرواکسید
و استیل 300 ریال
13 - اسیدهای اکسید شده 300 ریال
14 - ترکیب اسیدهای
متشکله 500 ریال
15 - منودی کلیسیرید 300 ریال
16 - رنگهای مصنوعی 300 ریال
17 - ترکیبات فنلی 300 ریال
18 - صابون 300 ریال
19 - باقیمانده
حلالهای استخراجی 300 ریال
20 - مقاومت 500 ریال
21 - سرب 300 ریال
22 - نیکل 300 ریال
23 - کلسیم 300 ریال
24 - مس 300 ریال
25 - آهن 300 ریال
26 - سولفور 300 ریال
27 - ارسینک 300 ریال
28 - نگهدارنده ها
و غیره هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ح - فرآورده های غلات
I - آرد
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - HP 150 ریال
3 - فیلت 150 ریال
4 - آزمایش میکروسکپی 150 ریال
5 - رطوبت 150 ریال
6 - اسیدیته استخراجی آب 150 ریال
7 - اسیدیته استخراجی الکل 150 ریال
8 - روغن 200 ریال
9 - اندیس پراکسید
روغن استخراجی 150 ریال
10 - فیبر 250 ریال
11 - کلوتن 150 ریال
12 - پروتئین 300 ریال
13 - نشاسته 250 ریال
14 - خاکستر 150 ریال
15 - خاکستر محلول 150 ریال
16 - قلیائیت خاکستر محلول 150 ریال
17 - پروتئین محلول 150 ریال
18 - مواد سفیدکننده 300 ریال
19 - مواد نگهدارنده هر یک طبق نرخ تعیین شده
20 - مواد پاک کننده 300 ریال
21 - آزمایش دیاستاز فعال 300 ریال
22 - آزمایش جذب آب 150 ریال
23 - آزمایش تورم 150 ریال
24 - قند 250 ریال
25 - آهن 300 ریال
26 - کلسیم 300 ریال
27 - فسفر 300 ریال
28 - مواد تقویت کننده هر یک طبق نرخ تعیین شده
29 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ح - فرآورده های غلات
II - نانها
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - رطوبت 150 ریال
3 - فیلت 150 ریال
4 - نشاسته 250 ریال
5 - پروتئین 300 ریال
6 - خاکستر 150 ریال
7 - خاکستر محلول 150 ریال
8 - قلیائیت خاکستر محلول 150 ریال
9 - نمک 150 ریال
10 - چربی 150 ریال
11 - قند قبل از هیدرولیز 200 ریال
12 - قند بعد از هیدرولیز 250 ریال
13 - اسیدیته 150 ریال
14 - اسید سیتریک 300 ریال
15 - اثر فلزات سمی هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
16 - اثر ترکیبات نفتی 500 ریال
17 - فسفات 300 ریال
18 - کلسیم 300 ریال
19 - آهن 300 ریال
20 - رنگ 300 ریال
21 - شیر 300 ریال
22 - نوع نشاسته 150 ریال
23 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ه - فرآورده های غلات
III - ماکارونی
1 - HP 150 ریال
2 - رطوبت 150 ریال
3 - کیفیت ظاهری 150 ریال
4 - مقدار محلول در آب
پس از پخت 200 ریال
5 - مقدار غیر محلول
در آب پس از پخت 200 ریال
6 - مقدار سالم پس از پخت 200 ریال
7 - ارگانولپتیک پس از پخت 150 ریال
8 - فیلت 150 ریال
9 - خاکستر 150 ریال
10 - خاکستر محلول 150 ریال
11 - نمک 150 ریال
12 - رنگ 300 ریال
13 - پروتئین 300 ریال
14 - نشاسته 250 ریال
15 - فیبر 250 ریال
16 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ط - انواع شیرینی و قند
I - قند و شکر
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - فیلت 150 ریال
3 - رنگ 300 ریال
4 - رطوبت 150 ریال
5 - خاکستر 150 ریال
6 - خاکستر محلول 150 ریال
7 - قلیائیت خاکستر محلول 150 ریال
8 - سولفات 300 ریال
9 - قند قبل از هیدرولیز 200 ریال
10 - قند بعد از هیدرولیز 250 ریال
11 - مواد سفیدکننده 300 ریال
12 - اثر فلزات هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
13 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ط - انواع شیرینی و قند
II - مایع های غلیظ و نظایر آن
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - HP 150 ریال
3 - رطوبت (عصاره خشک ) 150 ریال
4 - خاکستر 150 ریال
5 - خاکستر محلول 150 ریال
6 - قلیائیت خاکستر محلول 150 ریال
7 - پروتئین 300 ریال
8 - ساکارز 250 ریال
9 - گلوکز تجارتی (کیفی ) 250 ریال
10 - قند تبدیلی 200 ریال
11 - دکستروز 200 ریال
12 - لولز 200 ریال
13 - لاکتوز 200 ریال
14 - مالتوز 200 ریال
15 - ارابینوز 200 ریال
16 - سرب 300 ریال
17 - قلع 300 ریال
18 - مس 300 ریال
19 - ارسینک 300 ریال
20 - مواد احیاکننده
غیر فرمانته 300 ریال
21 - سولفات 300 ریال
22 - کلرور 150 ریال
23 - رنگهای طبیعی و
مصنوعی هر یک 300 ریال
24 - مواد نگهدارنده هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
25 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ط - انواع شیرینی و قند
III - شیرینی و انواع آن
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - فیلت 150 ریال
3 - رطوبت 150 ریال
4 - خاکستر 150 ریال
5 - خاکستر محلول 150 ریال
6 - قلیائیت خاکستر محلول 150 ریال
7 - خاکستر غیر محلول 150 ریال
8 - چربی 150 ریال
9 - اسیدیته چربی 150 ریال
10 - پراکسید چربی 150 ریال
11 - کرایز چربی 150 ریال
12 - قند قبل از هیدرولیز 200 ریال
13 - قند بعد از هیدرولیز 250 ریال
14 - گلوکز تجارتی (کیفی ) 150 ریال
15 - اسیدیته کل 150 ریال
16 - پروتئین 300 ریال
17 - مواد نگهدارنده هر یک طبق نرخ تعیین شده
18 - اثر فلزات
(مس و سرب و قلع ) هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
19 - پارافین 150 ریال
20 - الکل 250 ریال
21 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ط - انواع شیرینی و قند
VI - عسل
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - HP 150 ریال
3 - رطوبت 150 ریال
4 - خاکستر 150 ریال
5 - خاکستر محلول 150 ریال
6 - قلیائیت
خاکستر و محلول 150 ریال
7 - پروتئین 300 ریال
8 - موم 150 ریال
9 - آزمایش میکروسکوپی 150 ریال
10 - ساکارز 250 ریال
11 - لولز 200 ریال
12 - دکستروز 200 ریال
13 - دکسترین 200 ریال
14 - فرکتوز 200 ریال
15 - گلوکز تجارتی (کیفی ) 150 ریال
16 - اسیدیته کل 150 ریال
17 - سولفات 300 ریال
18 - کلرور 150 ریال
19 - نگهدارنده هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
20 - رنگ 300 ریال
21 - فیلت 150 ریال
22 - پلن 150 ریال
23 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ط - انواع شیرینی و قند
V - مارمالاد و مربا
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - HP 150 ریال
3 - فیلت 150 ریال
4 - رنگ 300 ریال
5 - مواد محلول 150 ریال
6 - مواد غیر محلول -
7 - قند قبل از هیدرولیز 200 ریال
8 - قند بعد از هیدرولیز 250 ریال
9 - پروتئین 300 ریال
10 - پکتین 250 ریال
11 - صمغ 300 ریال
12 - اسیدیته 150 ریال
13 - اثر فلزات (مس و سرب
و قلع و ارسینک ) 150 ریال
14 - اثر سموم دفع آفات هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
15 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ی - نوشابه های الکلی و غیر الکلی
I - آب و انواع آن
1 - ارگانولپتیک 200 ریال
2 HP 100 ریال
3 - اسیدیته 100 ریال
4 - قلیائیت با
فنل فتالئین 100 ریال
5 - قلیائیت با
متیل اورانژ 100 ریال
6 - سختی 100 ریال
7 - کلسیم 100 ریال
8 - منیزیم 100 ریال
9 - کلرور 100 ریال
10 - سولفات 300 ریال
11 - نیتریت 300 ریال
12 - نیترات 300 ریال
13 - آهن 300 ریال
14 - سرب 300 ریال
15 - پدور 300 ریال
16 - فلورو 300 ریال
17 - مجموعه عصاره خشک 100 ریال
18 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ی - نوشابه های الکلی و غیر الکلی
II - نوشابه های غیر الکلی
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - HP 150 ریال
3 - وزن مخصوص 150 ریال
4 - عصاره خشک 150 ریال
5 - خاکستر 150 ریال
6 - خاکستر محلول 150 ریال
7 - قلیائیت خاکستر محلول 150 ریال
8 - قند قبل از هیدرولیز 200 ریال
9 - قند بعد از هیدرولیز 250 ریال
10 - قند مصنوعی هر یک 200 ریال
11 - گلوکز تجارتی (کیفی ) 150 ریال
12 - اسیدیته کل 150 ریال
13 - اسیدیته فرار 150 ریال
14 - اسیدیته تارتاریک 300 ریال
15 - اسید سیتریک 300 ریال
16 - اسید مالیک 300 ریال
17 - اتر 300 ریال
18 - کافئین 300 ریال
19 - رنگ 300 ریال
20 - گاز (2.o.c)
و مقدار آن 300 ریال
21 - مواد نگهدارنده هر یک طبق نرخ تعیین شده
22 - سرب 300 ریال
23 - مس 300 ریال
24 - ارسینک 300 ریال
25 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ی - نوشابه های الکلی و غیر الکلی
III - آبجو
1 - فیلت 150 ریال
2 - HP 150 ریال
3 - رنگ 150 ریال
4 - کدورت 150 ریال
5 - وزن مخصوص 150 ریال
6 - الکل 200 ریال
7 - درجه واقعی
فرمانتاسیون 300 ریال
8 - اسیدیته کل 150 ریال
9 - اسیدیته فرار 150 ریال
10 - اسیدیته ثابت -
11 - قند احیاکننده 200 ریال
12 - دکسترین 300 ریال
13 - گلیسیرین 300 ریال
14 - خاکستر 150 ریال
15 - خاکستر محلول 150 ریال
16 - قلیائیت
خاکستر محلول 300 ریال
17 - فسفر 300 ریال
18 - پروتئین 300 ریال
19 - انیدرید کربنیک 300 ریال
20 - انیدرید سولفورو 300 ریال
21 - مس 300 ریال
22 - سرب 300 ریال
23 - آهن 300 ریال
24 - ارسنیک 300 ریال
25 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ی - نوشابه های الکلی و غیر الکلی
VI - شراب و انواع آن
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - HP 150 ریال
3 - وزن مخصوص اصلی 150 ریال
4 - وزن مخصوص تقطیری 250 ریال
5 - الکل 250 ریال
6 - اسیدیته کل 150 ریال
7 - اسیدیته فرار 150 ریال
8 - اسیدیته ثابت -
9 اسید سیتریک 300 ریال
10 - اسید تارتاریک 300 ریال
11 - خاکستر 150 ریال
12 - خاکستر محلول 150 ریال
13 - قلیائیت
خاکستر محلول 150 ریال
14 - قند قبل از
هیدرولیز 200 ریال
15 - قند بعد از
هیدرولیز 250 ریال
16 - پنتوزانها 250 ریال
17 - گلیسیرین 250 ریال
18 - پروتئین 300 ریال
19 - مواد نگهدارنده طبق نرخ تعیین شده
20 - رنگ 300 ریال
21 - تانن 250 ریال
22 - نیترات 300 ریال
23 - آهن 300 ریال
24 - کلرور سدیم 150 ریال
25 - فسفر 300 ریال
26 - سولفات 300 ریال
27 - مس 300 ریال
28 - سرب 300 ریال
29 - ارسنیک 300 ریال
30 - قلع 300 ریال
31 - سدیم 500 ریال
32 - پتاسیم 500 ریال
33 - فیلت 150 ریال
34 - الدئید 250 ریال
35 - الکل متیلیک 250 ریال
36 - فورفورول 250 ریال
37 - فوزل اویل 250 ریال
38 - ستن 250 ریال
39 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ی - نوشابه های الکلی و غیر الکلی
V - عرق و نظایر آن :
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - وزن مخصوص 150 ریال
3 - الکل درصد
حجمی و وزنی 250 ریال
4 - اسیدیته کل 150 ریال
5 - اسیدیته ثابت 150 ریال
6 - اسیدیته فرار 150 ریال
7 - عصاره 150 ریال
8 - خاکستر 150 ریال
9 - ستن 250 ریال
10 - الدئید 250 ریال
11 - اتر 250 ریال
12 - فورفورول 250 ریال
13 - الکل متیلیک 250 ریال
14 - الکلهای سنگین 250 ریال
15 - اسید سیانیدریک 300 ریال
16 - پتاسیم 500 ریال
17 - سدیم 500 ریال
18 - فسفر 300 ریال
19 - آهن 300 ریال
20 - مس 300 ریال
21 - سرب 300 ریال
22 - ارسنیک 300 ریال
23 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ی - نوشابه های الکلی و غیر الکلی
IV - ویسکی
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - وزن مخصوص 150 ریال
3 - الکل (حجمی وزنی ) 250 ریال
4 - عصاره خشک 150 ریال
5 - خاکستر 150 ریال
6 - خاکستر محلول 150 ریال
7 - قلیائیت
خاکستر محلول 150 ریال
8 - گلیسیرین 250 ریال
9 - قند قبل
از هیدرولیز 200 ریال
10 - قند بعد
از هیدرولیز 250 ریال
11 - اسیدیته کل 150 ریال
12 - اسیدیته ثابت 150 ریال
13 - اسیدیته فرار -
14 - اسید
تارتاریک کل 300 ریال
15 - اسید
تارتاریک آزاد 300 ریال
16 - اسید
فسفریک کل 300 ریال
17 - اسید سولفورو 300 ریال
18 - الکل متیلیک 200 ریال
19 - اتر 200 ریال
20 - الدئید 200 ریال
21 - فورفورول 200 ریال
22 - الکلهای سنگین 200 ریال
23 - رنگ 300 ریال
24 - تانن 200 ریال
25 - کلرور 150 ریال
26 - پتاسیم 500 ریال
27 - سدیم 500 ریال
28 - کلسیم 300 ریال
29 - مس 300 ریال
30 - سرب 300 ریال
31 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ک - شربتها و ترشیها و فرآورده های آنها
I - سرکه
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - قیلت 150 ریال
3 - وزن مخصوص 150 ریال
4 - عصاره 150 ریال
5 - اسیدیته کل 150 ریال
6 - اسیدیته فرار 150 ریال
7 - اسیدیته ثابت -
8 - خاکستر 150 ریال
9 - خاکستر محلول 150 ریال
10 - قلیائیت
خاکستر محلول 150 ریال
11 - الکل 200 ریال
12 - گلیسیرین 300 ریال
13 - مواد احیاکننده قبل از هیدرولیز 200 ریال
14 - مواد احیاکننده بعد از هیدرولیز 250 ریال
15 - مواد احیاکننده فرار 250 ریال
16 - دکسترین 250 ریال
17 - پنتوزانها هر یک 300 ریال
18 - عود اکسیداسیون دایم 150 ریال
19 - اندیس اکسیداسیون 150 ریال
20 - اندیس قلیایی اکسیداسیون 150 ریال
21 - اندیس ید 150 ریال
22 - اندیس اتر 150 ریال
23 - فسفر کل 300 ریال
24 - فسفر محلول 300 ریال
25 - فسفر غیر محلول
26 - نگهدارنده هر یک طبق نرخ تعیین شده
27 - اسید فرمیک 200 ریال
28 - اسیدهای معدنی 150 ریال
29 - سرب 300 ریال
30 - قلع 300 ریال
31 - اتر سموم دفع هر یک 300 ریال
32 - رنگ 300 ریال
33 - درجه پلارایزاسیون 150 ریال
34 - سولفات 300 ریال
35 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ک - شربتها و ترشیها
و فرآورده های آنها
II - آبلیمو
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - فیلت 150 ریال
3 - رنگ 300 ریال
4 - وزن مخصوص 150 ریال
5 - عصاره خشک 150 ریال
6 - خاکستر 150 ریال
7 - خاکستر محلول 150 ریال
8 - خاکستر غیر محلول 150 ریال
9 - قلیائیت خاکستر محلول 150 ریال
10 - اسیدیته 150 ریال
11 - ویتامین ث 200 ریال
12 - اثر سموم دفع آفات هر یک 300 ریال
13 - اثر فلزات هر یک طبق نرخ تعیین شده
14 - slio laitnesE 150 ریال
15 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
III - شربتها
ک - شربتها و ترشیها و فرآورده های آنها
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - فیلت 150 ریال
3 - 3 - HP 150 ریال
4 - وزن مخصوص 150 ریال
5 - عصاره خشک 150 ریال
6 - خاکستر 150 ریال
7 - خاکستر
محلول 150 ریال
8 - خاکستر
غیر محلول 150 ریال
9 - قلیائیت
خاکستر محلول 150 ریال
10 - قند احیاکننده 200 ریال
11 - قند غیر احیاکننده 250 ریال
12 - اسیدیته 150 ریال
13 - مواد خوشبوکننده (اسانس ) هر یک 150 ریال
14 - رنگ 300 ریال
15 - اثر فلزات هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
16 - نگهدارنده هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
17 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ک - شربتها و ترشیها و فرآورده های آنها
VI - ترشیها:
قسمت مایع
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - عصاره 150 ریال
3 - اسیدیته 150 ریال
4 - مقدار درصد 150 ریال
5 - پروتئین 300 ریال
6 - خاکستر 150 ریال
7 - خاکستر محلول 150 ریال
8 - قلیائیت خاکستر محلول 150 ریال
9 - نمک 150 ریال
10 - اثر سموم دفع آفات هر یک 300 ریال
11 - سرب 300 ریال
12 - مس 300 ریال
13 - ارسنیک 300 ریال
14 - قلع 300 ریال
15 - فیلت 250 ریال
16 - بقیه آزمایشات هر یک طبق نرخ تعیین شده
قسمت خمیری
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - عصاره 150 ریال
3 - اسیدیته 150 ریال
4 - مقدار درصد 150 ریال
5 - پروتئین 300 ریال
6 - خاکستر 150 ریال
7 - خاکستر محلول 150 ریال
8 - قلیائیت خاکستر محلول 150 ریال
9 - نمک 150 ریال
10 - اثر سموم دفع آفات هر یک 300 ریال
11 - سرب 300 ریال
12 - مس 300 ریال
13 - ارسنیک 300 ریال
14 - قلع 300 ریال
15 - فیلت 300 ریال
قسمت جامد
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - عصاره 150 ریال
3 - اسیدیته 150 ریال
4 - مقدار درصد 150 ریال
5 - پروتئین 300 ریال
6 - خاکستر 150 ریال
7 - خاکستر محلول 150 ریال
8 - قلیائیت خاکستر محلول 150 ریال
9 - نمک 150 ریال
10 - اثر سموم دفع آفات هر یک 300 ریال
11 - سرب 300 ریال
12 - مس 300 ریال
13 - ارسنیک 300 ریال
14 - قلع 300 ریال
15 - فیلت 250 ریال
ل - چای و کاکائو و قهوه و مشابهین و فرآورده های آنها
I - چای
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - فیلت 150 ریال
3 - رطوبت 150 ریال
4 - خاکستر کل 150 ریال
5 - خاکستر محلول 150 ریال
6 - خاکستر غیر محلول 150 ریال
7 - قلیائیت خاکستر محلول 150 ریال
8 - استخراج آبی 150 ریال
9 - استخراج اتری 200 ریال
10 - کافئین 250 ریال
11 - تانن 200 ریال
12 - ازت کل 300 ریال
13 - فیبر 250 ریال
14 - امتحان میکروسکپی 150 ریال
15 - فسفر محلول در خاکستر 300 ریال
16 - فسفر غیر محلول در خاکستر 300 ریال
17 - خاکستر غیر محلول در اسید 150 ریال
18 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ل - چای و کاکائو و قهره و مشابهین و فرآورده های آنها
II - قهوه (خام - برشته - پودر)
1 - آزمایش میکروسکپی 150 ریال
2 - آزمایش ماکروسکپی 150 ریال
3 - رطوبت 150 ریال
4 - استخراج اتری 200 ریال
5 - خاکستر 150 ریال
6 - خاکستر محلول 150 ریال
7 - قلیائیت خاکستر محلول 150 ریال
8 - خاکستر غیر محلول در اسید 150 ریال
9 - فسفر محلول خاکستر 300 ریال
10 - فسفر غیر محلول خاکسر 300 ریال
11 - کلرورها 150 ریال
12 - کافئین 300 ریال
13 - اسید کلورژزنیک 300 ریال
14 - فیبر 250 ریال
15 - نشاسته (کیفی ) 150 ریال
16 - قند 150 ریال
17 - انولین 200 ریال
18 - پروتئین 300 ریال
19 - اسیدیته کل 150 ریال
20 - اروگانولپتیک 150 ریال
21 - فیلت 150 ریال
22 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ل - چای - کاکائو - قهوه و مشابهین و فرآورده های آنها
III - کاکائو
1 - ارگانولپتیک 150 ریال
2 - فیلت 150 ریال
3 - رطوبت 150 ریال
4 - استخراج آبی 150 ریال
5 - چربی 150 ریال
6 - خاکستر کل 150 ریال
7 - خاکستر محلول و غیر محلول 150 ریال
8 - قلیائیت خاکستر محلول 150 ریال
9 - خاکستر غیر محلول در اسید 150 ریال
10 - پروتئین 300 ریال
11 - تئوپرومین 300 ریال
12 - کافئین 300 ریال
13 - نشاسته (کیفی ) 150 ریال
14 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ادویه و مواد افزاینده و نگهدارنده و غیره
I - چاشنی
1 - رطوبت 150 ریال
2 - خاکستر 150 ریال
3 - خاکستر محلول و غیر محلول 150 ریال
4 - خاکستر محلول در اسید 150 ریال
5 - قلیائیت خاکستر محلول 150 ریال
6 - کلسیم خاکستر 300 ریال
7 - پروتئین 300 ریال
8 - مواد استخراج اتری 200 ریال
9 - مواد فرار استخراج اتری 200 ریال
10 - مواد غیر فرار استخراج اتری 200 ریال
11 - پروتئین مواد غیر فرار اتری 300 ریال
12 - استخراج الکلی 200 ریال
13 - مواد احیاکننده ین مس
(که به وسیله اسید هیدرولیز شده ) 200 ریال
14 - نشاسته 150 ریال
15 - فیبر 250 ریال
16 - تانن 200 ریال
17 - روغن فرار 150 ریال
18 - وزن مخصوص روغن فرار 200 ریال
19 - اندیس رفراکتومتر روغن فرار 150 ریال
20 - اوژنول در روغن فرار 300 ریال
21 - آزمایش میکروسکپی 150 ریال
22 - اثر عناصر و ترکیبات مسموم کننده هر یک 300 ریال
23 - فیلت 150 ریال
24 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ادویه و مواد افزاینده و نگهدارنده و غیره
II - خردل
1 - عصاره خشک 150 ریال
2 - کلررو کل 150 ریال
3 - استخراج اتری 200 ریال
4 - پروتئین 300 ریال
5 - اسیدیته 150 ریال
6 - ساکارز 250 ریال
7 - نشاسته (کیفی ) 150 ریال
8 - روغن فرار 150 ریال
9 - خاکستر 150 ریال
10 - خاکستر محلول 150 ریال
11 - مواد نگهدارنده هر یک طبق نرخ تعیین شده
12 - فیلت 150 ریال
13 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ادویه و مواد افزاینده و نگهدارنده
III - نگهدارنده
1 - انیدرید سولفورو 300 ریال
2 - اسید بنزئیک 300 ریال
3 - کلرور سدیم 150 ریال
4 - شکر 250 ریال
5 - اسید لاکتیک 300 ریال
6 - اسید استیک 300 ریال
7 - گلیسیرین 250 ریال
8 - الکل 250 ریال
9 - ادویه هر یک طبق نرخ تعیین شده
10 - اسید سیتریک 300 ریال
11 - اسید پروپیونیک 300 ریال
12 - اسید سوربیک 300 ریال
13 - متیل یا پروپیل پاراهیدروکسی بنزوات 300 ریال
14 - بنزین 300 ریال
15 - الدئید فرمیک 300 ریال
16 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
مواد نگهدارنده و افزاینده
VI - نمک
1 - فیلت 150 ریال
2 - رطوبت 150 ریال
3 - مواد محلول در آب 150 ریال
4 - مواد غیر محلول در آب -
5 - سولفات 300 ریال
6 - کلسیم 300 ریال
7 - منیزیم 300 ریال
8 - سرب 300 ریال
9 - مواد خشک کننده هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
10 - یدور 300 ریال
11 - اسیدیته 150 ریال
12 - قلیایی 150 ریال
13 - ارسنیک 300 ریال
14 - باریم 300 ریال
15 - آهن 300 ریال
16 - برمور 300 ریال
18 - آزمایشات دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
ادویه و مواد افزاینده و نگهدارنده و غیره
رنگهای طبیعی - خالص
1 - اثر اسید کلریدریک 150 ریال
2 - اثر رود ده درصد 150 ریال
3 - اثر سدیم هیدروسولفیت 150 ریال
4 - اثر محلول کلروفریک 5% 150 ریال
5 - اثر محلول زاج پتاسیم یا آمونیوم 10% 150 ریال
6 - اثر محلول استات اورانیوم 5% 250 ریال
7 - اثر اسید سولفوریک غلیظ روی نمونه خشک 200 ریال
8 - آزمایشهای دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
مواد نگهدارنده و افزاینده
IV - رنگهای مصنوعی
1 - خلوص (از لحاظ یک یا چند رنگ ) 150 ریال
2 - رنگهای نیتروژنه 300 ریال
3 - رنگهای سولفورو 300 ریال
4 - مواد غیر محلول در آب 150 ریال
5 - مواد غیر محلول در تتراکلروکربن 150 ریال
6 - مواد غیر محلول در تلولون 150 ریال
7 - مواد غیر محلول در بنزین 150 ریال
8 - مواد غیر محلول در استن 150 ریال
9 - مواد غیر محلول در الکل 150 ریال
10 - مواد غیر محلول در کزنین 150 ریال
11 - مواد استخراجی ایزوپیل اتر 150 ریال
12 - مواد استخراجی با الکل و اسیدهیدروکلریک 200 ریال
13 - مواد استخراجی اتری 200 ریال
14 - آمینهای فرار 300 ریال
15 - آمینهای غیر سولفونه و غیر فرار 300 ریال
16 - بتانفتیل 300 ریال
17 - آلفانفتیل 300 ریال
18 - مشتقات اسید فتالیک 300 ریال
19 - سرب 300 ریال
20 - کلسیم و باریم و استرانیم هر یک 300 ریال
21 - ید 300 ریال
22 - برم 300 ریال
23 - کلر 200 ریال
24 - کلرورسدیم 150 ریال
25 - سولفات سدیم 300 ریال
26 - استات سدیم 300 ریال
27 - کرم 300 ریال
28 - ارسنیک 300 ریال
29 - مس 300 ریال
30 - نقطه ذوب 150 ریال
31 - مواد فرار 150 ریال
32 - آزمایشهای دیگر هر آزمایش طبق نرخ تعیین شده
در مورد نمونه های مواد آرایشی و بهداشتی و ظروف و سایر مواد مذکور در متن قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و آیین نامه های اجرایی آن هر آزمایش که روی آنها انجام می گیرد طبق نرخ و تعرفه های پیش بینی شده در مواد خوراکی تعیین خواهد شد.
تعرفه فوق در اجرای تبصره 2 ماده 8 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و
آرایشی و بهداشتی مصوب تیر ماه 1346 در تاریخ 28/3/48 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا و در تاریخ 12/4/48 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده و صحیح است .

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/04/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :