جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


ماده واحده - به استناد ماده ششم قانون برنامه عمرانی چهارم مصوب 27
اسفند ماه و به موجب ماده واحده "قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم
برای اجرای طرحهای مصوب برنامه های عمرانی کشور" مصوب 24 خرداد ماه 1345
موافقتنامه تحصیل اعتبار به مبلغ چهل میلیون ریال مارک بین دولت شاهنشاهی
ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان را که مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده و دو
نامه ضمیمه می باشد تصویب و به دولت اجازه داده می شود که اسناد و مدارک
مربوط را امضا و مبادله نماید و مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد.
تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاوله نامه و به موجب ماده ششم قانون
برنامه چهارم عمرانی کشور مصوب 27 اسفند ماه 1346 و به موجب ماده واحده
قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه های
عمرانی کشور مصوب 24/3/1345 در جلسه روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده
بود در جلسه روز سه شنبه سی ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به
تصویب کمیسیون شماره 4 (دارایی ) مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره
کمک مالی
با توجه به عوالم مودت و مناسبات دوستانه موجود بین کشور شاهنشاهی ایران
و دولت جمهوری فدرال آلمان و نظر به علاقه طرفین به تحکیم و تقویت این
مناسبات از طریق همکاری سودمند در زمینه کمکهای عمرانی .
و با در نظر گرفته این که حفظ این مناسبات دوستانه اساس و پایه مفاد
موافقتنامه حاضر می باشد.
و به منظور تسریع در توسعه اقتصاد ایران ، دولت شاهنشاهی ایران و دولت
جمهوری فدرال آلمان به شرح زیر توافق نموده اند:
ماده اول - (1) - دولت جمهوری فدرال آلمان به دولت شاهنشاهی ایران امکان
می دهد که وامی به مبلغ کل چهل میلیون مارک آلمانی از کردیت آنشتالت
فورویدر آف باو واقع در شهر فرانکفورت ماین جهت تامین اعتبار یک یا چند
طرح که مشترکا به وسیله دو دولت تعیین خواهد شد مشروط بر این که طرحهای
مذکور پس از بررسی واجد شرایط تشخیص داده شود اخذ نماید.
ماده دوم - (1) استفاده از وام و شرایط اعطای آن تابع مقررات قراردادی
خواهد بود که قرار است بین وام گیرنده و کردیت آنشتالت فورویدر آف باو طبق
قوانین جاری جمهوری فدرال آلمان منعقد گردد.
(2) (الف ) هیچ گونه وثیقه ای جهت این وام داده نخواهد شد. ولی در صورتی که
وام گیرنده در مورد هر نوع بدهی درازمدت خارجی دیگری در آینده وثیقه ای
بسپارد باید وثیقه ای با ارزش مشابه نیز به کردیت آنشتالت بدهد.
ب - اصطلاح "وثیقه " به نحوی که در بند (الف ) مذکور در بالا به کار رفته
عبارت خواهد بود از هر حقی که به هر یک از بستانکاران وام گیرنده اولویتی
در استفاده از دارایی یا درآمد معین وام گیرنده یا بانک مرکزی و یا هر یک
از سازمانها یا موسسات وام گیرنده اعطا نماید.
ج - منظور از عبارت "بدهی درازمدت خارجی " به نحوی که در بند (الف ) بالا به
کار رفته هر نوع بدهی خواهد بود که به پولی غیر از پول رایج وام گیرنده
قابل پرداخت باشد و سررسید آن کمتر از یک سال از تاریخ استقراض نباشد.
ماده سوم - دولت شاهنشاهی ایران کردیت آنشتالت فوریدور آف باو را از
پرداخت کلیه مالیاتها و سایر عوارض دولتی که در کشور شاهنشاهی ایران در
هنگام انعقاد یا در مدت اجرای قرارداد وام موضوع ماده دوم این موافقتنامه
وضع گردد معاف خواهد ساخت .
ماده چهارم - دولت شاهنشاهی ایران ، با توجه به مفاد ماده پنجم موافقتنامه
حاضر اختیار انتخاب وسایل نقلیه را به مسافران و فروشندگان جهت حمل افراد
و کالاهای مربوط به اعطای این وام از راه هوا یا دریا خواهد داد و از هر
نوع اقدامی که مانع مشارکت در حمل و نقل توسط موسسات آلمانی گردد و یا به
این امر لطمه ای وارد سازد خودداری خواهد نمود و پروانه های لازم را در این
مورد صادر خواهد کرد.
ماده پنجم - از این وام نمی توان برای تامین هزینه خرید اجناس یا خدمات
کشورها یا سرزمینهایی که به وسیله دولت جمهوری فدرال آلمان در نامه
جداگانه ای نام برده شده است استفاده نمود. این اصل شامل کالاهایی که منشا
آن کشورها یا سرزمینهای مذکور باشد نیز خواهد بود. همچنین حمل کالاهایی که
از محل این وام تهیه می شود نمی تواند با وسایل نقلیه کشورها یا سرزمینهای
نامبرده صورت گیرد.
ماده ششم - به جز در موارد خاصی که خلاف آن تصریح شود کالاها و خدمات مربوط
به طرحهایی که از محل این وام تامین می شود باید از طریق مناقصه عمومی در
کشور جمهوری فدرال آلمان تحصیل گردد.
ماده هفتم - دولت جمهوری فدرال آلمان علاقه مند است که در مورد کالاهای
موضوع این وام نسبت به محصولات صنایع منطقه برلن ارجحیت داده شود.
ماده هشتم - به استثنای آن قسمت از مفاد ماده چهارم که به حمل و نقل
هوایی اشاره می نماید این موافقتنامه شامل منطقه برلن نیز خواهد بود مشروط
بر این که دولت جمهوری فدرال آلمان ظرف سه ماه پس از قابل اجرا شدن
موافقتنامه حاضر خلاف آن را به دولت شاهنشاهی ایران اعلام نکرده باشد.
ماده نهم - موافقتنامه حاضر هنگامی قابل اجرا خواهد بود که دولت شاهنشاهی
ایران به دولت جمهوری فدرال آلمان اطلاع دهد که تشریفات قانونی کشور
شاهنشاهی ایران در مورد قابل اجرا شدن موافقتنامه طی گردیده است .
در تاریخ هفدهم شهریور ماه 1347 در تهران در شش نسخه اصل دو نسخه به هر
یک از زبانهای فارسی و آلمانی و انگلیسی - به امضا رسید که هر شش نسخه
معتبر می باشد.
در صورت (تعابیر) متفاوت بین متن های فارسی و آلمانی متن انگلیسی ملاک عمل
خواهد بود.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری فدرال آلمان
از: سفارت جمهوری فدرال آلمان - تهران
به : جناب آقای مهندسی صفی اصفیا مدیر عامل سازمان برنامه - تهران
تاریخ : 17 شهریور ماه 1347
عطف به ماده پنجم موافقتنامه مربوط به کمک مالی منعقده در تاریخ 17
شهریور 1347 بین دولت جمهوری فدرال آلمان و دولت شاهنشاهی ایران که متن
آن به شرح زیر است :
" از این وام نمی توان برای تامین هزینه خرید اجناس یا خدمات از کشورها یا
سرزمینهایی که به وسیله دولت جمهوری فدرال آلمان در نامه جداگانه نام
برده شده استفاده نمود.این اصل شامل کالاهایی که منشا آن هر یک از کشورها
یا سرزمینهای مذکور باشد نیز خواهد بود. همچنین حمل کالاهایی که از محل
این وام تهیه می شود نمی تواند با وسایل نقلیه کشورها یا سرزمینهای نامبرده
صورت گیرد.
افتخار دارد که از طرف جمهوری فدرال آلمان فهرست پیوست را که حاوی کشورها
و سرزمینهای مستثنی شده باشد تقدیم نماید.
در این مورد اجازه می خواهد به استحضار برساند که ماده پنجم موافقتنامه
مذکور شامل رفت و آمد داخلی بین منطقه برلن و سایر نواحی جمهوری فدرال
آلمان نخواهد بود و دولت جمهوری فدرال آلمان این حق را برای خود محفوظ
می دارد که با ارسال نامه فهرست مذکور را اصلاح نماید.
متمنی است مراتب احترامات فائقه این جانب را بپذیرید.
فهرست
کشورها و سرزمینهایی که طبق ماده پنجم موافقتنامه مربوط به کمک مالی مورخ
17 شهریور 1347 بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان استثنا
شده اند به شرح زیر می باشند:
الف - کشورها:
آلبانی
کره شمالی
کوبا
جمهوری مردم مغولستان .
لهستان .
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی .
ویتنام شمالی
جمهوری مردم چین
ب - سرزمینها: منطقه ای از آلمان که توسط شوروی اشغال گردیده .
ناحیه ای از برلن که توسط شوروی اشغال گردیده .
تاریخ 17 شهریور 1347.
جناب آقای گئورگ فن لیلینفلد.
سفیر جمهوری دولت فدرال آلمان - تهران
عطف به نامه مورخ 17 شهریور 1347 جنابعالی در مورد ماده پنجم موافقتنامه
کمک مالی منعقده در تاریخ 17 شهریور 1347 بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت
جمهوری فدرال آلمان این جانب از طرف دولت متبوع خود
با کمال خوشوقتی مدلول نامه مذکور در بالا را تایید می نماید.
متمنی است مراتب احترامات فائقه این جانب را بپذیرید.
صفی اصفیا - مدیر عامل سازمان برنامه
موافقتنامه فوق مشتمل بر نه ماده و دو نامه ضمیمه منضم به تصمیم متخذه
کمیسیون دارایی مجلسین شورای ملی و سنا راجع به موافقتنامه بین دولت
شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره کمک مالی می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/02/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :