جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


در اجرای بند (و) از ماده یک و ماده 3 قانون تاسیس وزارت آب و برق شرکتی
به نام شرکت سهامی برق منطقه ای غرب مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل
می گردد.
فصل اول - کلیات
ماده 1 - نام شرکت - شرکت سهامی برق منطقه ای غرب
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت شهر کرمانشاهان
ماده 3 - نوع شرکت - سهامی
ماده 4 - موضوع و هدف شرکت تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن
به طور عمده و جزئی در منطقه غرب کشور طبق نقشه پیوست و شرکت برای نیل به
این هدف با رعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در
منطقه عمل خود خواهد بود:
الف - اشتراک مساعی با سایر موسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به
مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق افزایش مصرف .
ب - تهیه و اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال نیروی برق در نقاطی
که به شبکه سرتاسری کشور مرتبط نبوده و شرکت تولید و انتقال نیروی برق
ایران (توانیر) در انجام این امر اقدام نکرده باشد.
ج - همکاری و مشورت با سایر موسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد
هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه مزبور.
د - ایجاد هر گونه تاسیسات یا موسساتی که به منظور تامین برق ارزان و
کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.
ه - سرمایه گذاری در موسسات برق و مشارکت در موسسات و شرکتهایی که در
ایجاد و ساختن کارخانه و وسائل و لوازم تولید و توزیع و انتقال نیروی برق
عمل و اقدام می نمایند با رعایت شرائط مصوب مجمع عمومی .
و - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری
بوده و به صرفه یا صلاح شرکت باشد.
ز - مشارکت با شرکتهای برق که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا
شهرداریها است .
تبصره - هر گاه در اقدامات مربوط به تولید و انتقال نیروی برق بین
شرکت و شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران اختلافی به وجود آید
نظریه وزیر آب و برق قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 5 - مدت شرکت نامحدود است .
ماده 6 - شرکت می تواند در هر موقع و هر محل که هیئت مدیره مصلحت بداند
شعبه دایر کند.
فصل دوم - سرمایه
ماده 7 - سرمایه شرکت نقدی است و فعلا معادل مبلغ دو میلیون ریال
می باشد که به دویست سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می شود.
ماده 8 - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت موسسات و
شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به پیشنهاد
هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.
ماده 9 - تاسیسات و اموال متعلق به شرکت سهامی برق منطقه ای همدان -
کردستان و شرکت سهامی برق منطقه ای کرمانشاهان ارزیابی و پس از کسر دیون و
تعهدات شرکتهای مزبور به شرکت منتقل و سرمایه شرکت به همان میزان افزایش
خواهد یافت .
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 10 - ارکان شرکت عبارت است از:
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام .
ب - هیات مدیره .
ج - مدیر عامل .
د - بازرس .
مجمع عمومی
ماده 11 - مجمع عمومی عادی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل
خواهد شد.
ماده 12 - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است :
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت .
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت .
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت .
د - انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت .
ه - انتخاب بازرس .
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه .
ز - تصویب آیین نامه های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت با رعایت قانون
استخدام کشوری .
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی
گذارده شده است .
ماده 13 - مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای اتخاذ
تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی
بازرس یا صاحبان یک پنجم از سرمایه شرکت با ذکر علت تشکیل می گردد.
ماده 14 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر آب و برق یا قائم
مقام او و دو نفر از معاونان وزارت آب و فرق خواهد بود.
ماده 15 - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که
در دعوتنامه قید گردد تشکیل می شود.
ماده 16 - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی
یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل مجمع باید
حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتبا برای هر یک از صاحبان سهام
ارسال شود.
هیئت مدیره
ماده 17 - هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو
علی البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند
و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود.
اداره امور شرکت به عهده هیئت مدیره خواهد بود و یکی از اعضای هیئت مدیره
به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب می شود.
ماده 18 - جلسات هیئت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا
عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می شود و تصمیمات به اکثریت آرا حاضر
اتخاذ می گردد.
تبصره - هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در
آن ثبت و به امضا رییس و یکی از اعضای هیئت مدیره باشد.
ماده 19 - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره از طرف مجمع عمومی
تعیین می گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیئت مدیره وظیفه دیگری در
شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیئت مدیره تفویض شود.
ماده 20 - هیئت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تامین مقاصد و
هدفهای شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرر در ماده 4 این اساسنامه در
حدود مصوبات مجمع عمومی می باشد.
تبصره 1 - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش
منوط به تصویب مجمع عمومی است .
تبصره 2 - هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل
تفویض نماید مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای حل و فصل و
طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.
ماده 21 - مدیر عامل در حدود اختیاراتی که به او تفویض می شود امور
مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و به علاوه دارای وظایف زیر
می باشد:
الف - اجرای آیین نامه استخدامی شرکت .
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن مجمع عمومی پس
از تایید هیئت مدیره .
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از
تایید هیئت مدیره .
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این
اساسنامه .
ماده 22 - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل
و یکی از اعضای هیئت مدیره برسد مکاتبات غیر مالی با امضای مدیر عامل یا
نماینده او خواهد بود.
ماده 23 - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست
روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس
شرکت ارسال دارد.
ماده 24 - مدیر عامل آیین نامه های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات
شرکت را تهیه و پس از تایید هیئت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم
خواهد کرد.
بازرس
ماده 25 - شرکت دارای یک بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای
مدت یک سال انتخاب می شود. اختیارات و وظایف بازرس طبق قانون تجارت می باشد
و حق الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.
فصل چهارم - سهام شرکت
ماده 26 - برگهای سهام شرکت به امضای اعضای هیئت مدیره صادر خواهد شد.
ماده 27 - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده
و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی را که
سهام به نام آنها در دفاتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای
حضور در مجمع عمومی دعوت می نماید.
فصل پنجم - ترتیب تقسیم سود
ماده 28 - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین
صاحبان سهام تقسیم می شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به حساب ازدیاد
سرمایه منظور گردد.
ماده 29 - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت
برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می توان با تصویب مجمع عمومی برای توسعه و
تکمیل تاسیسات شرکت به مصرف رساند.
فصل ششم - سال مالی
ماده 30 - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند
همان سال خاتمه می پذیرد.
فصل هفتم - تغییرات اساسنامه
ماده 31 - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی و
تایید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد بود.
ماده 32 - از تاریخ تصویب این اساسنامه شرکتهای برق منطقه ای کرمانشاه
و همدان - کردستان منحل و شرکت برق منطقه ای غرب جانشین شرکتهای فوق الذکر
خواهد بود و کلیه دارایی و تشکیلات اداری شرکتهای مذکور با رعایت ماده 9
این اساسنامه به شرکت برق منطقه ای غرب منتقل و انجام تعهدات و پرداخت
دیون شرکتهای نامبرده به عهده شرکت برق منطقه ای غرب می باشد.
اساسنامه فوق مشتمل بر 32 ماده و 4 تبصره به استناد بند (و) ماده یک و
ماده 3 قانون تاسیس وزارت آب و برق در جلسات 26 و 31 تیر ماه و 4 مرداد
ماه 1348 به ترتیب به تصویب کمیسیونهای امور استخدام ، آب و برق و دارایی
مجلس سنا، و در جلسات 12 و 19 و 21 آبان ماه 1348 به ترتیب به تصویب
کمیسیونهای آب و برق ، دارایی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس
شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/08/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :