جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


فصل اول - کلیات
ماده 1 - با اختیارات حاصل از ماده 3 قانون تاسیس وزارت آب و برق مصوب
16/12/43 و ماده 2 قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها
مصوب 31/2/47 شرکتی به نام شرکت سهامی عمران منطقه غرب ایران مطابق
مقررات این اساسنامه تشکیل می گردد.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت شهر سنندج است و شرکت می تواند شرکتهای فرعی
شعب و یا نمایندگیهایی برای اجرای عملیات خود در نقاط دیگر تاسیس نماید.
ماده 3 - نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است .
فصل دوم - هدف
ماده 4 - موضوع و هدف شرکت اجرای عملیات و تامین مقاصد مشروح زیر است :
الف - عملیات عمرانی مربوط به آبیاری در مناطقی که از آب رودخانه های
مهاباد و میاندوآب و سدهای کورش کبیر و شاهپور اول مشروب خواهد شد متضمن
احداث سد و آب بند و ایجاد شبکه انتقال و توزیع آب و توسعه آن و همچنین
اجرای طرحهای مربوط به رودخانه های منطقه کردستان و کرمانشاهان و به طور
کلی غرب ایران که در منطقه عمل سایر سازمانهای آب و برق نیست و توسعه
منابع آب زیر زمینی همین منطقه از طریق حفر چاههای عمیق و ادغام آنها در
شبکه آبیاری یا مصرف آنها به صورت گروه و یا انفرادی .
ب - اداره و بهره برداری از تاسیساتی که بر اثر اجرای طرحهای مذکور
فوق ایجاد خواهد گردید.
ج - اتخاذ طریقه های فنی جدید برای پیشرفت و توسعه کشاورزی و حداکثر
استفاده از منابع موجود - راهنمایی و تشویق مالکین و زارعین برای بهبود
وضع کشاورزی و همچنین آشنا ساختن آنها به سایر عواملی که موجب ازدیاد
تولید و بهره برداری بیشتر از منابع می باشد مانند کشاورزی مکانیزه و
استفاده از کود شیمیایی و انتخاب نوع زراعت و بذر و تاسیس شرکتها با
رعایت ماده 5 قانون بهره برداری از اراضی زیر سدها.
د - ایجاد واحدهای بزرگ کشت و صنعت و اداره و بهره برداری آنها.
ه - طرح و اجرای کارهای آبادانی روستایی که هزینه آن از محل اعتبارات
برنامه عمرانی تامین می شود در مقابل کارکرد و تحویل آن به مقامات مربوط
دولتی و محلی برای بهره برداری .
و - تولید برق آبی از سدها و فروش آن به مقادیر زیاد به شرکتهای
انتقال یا توزیع .
ماده 5 - شرکت سهامی عمران منطقه غرب ایران می تواند با رعایت قانون آب
و نحوه ملی شدن آن و قانون سازمان برق ایران و آیین نامه ها و مقررات مربوط
به قوانین مذکور کلیه اقدامات قانونی زیر را که جهت تامین مقاصد ذکر شده
در ماده 4 این اساسنامه لازم بداند به شرح زیر انجام دهد:
الف - حق اداره و کنترل رودخانه ها و سدها و مخازن آبهای زیرزمینی
مذکور در بند الف ماده 4 و تنظیم آب انهار و شبکه ها و حق اعطا اجازه برای
احداث تاسیسات جدید یا تغییر در تاسیسات موجود در مسیر آبهای آن مناطق در
حدود مقررات مملکتی .
تبصره - ایجاد مستحدثات جدید مربوط به امور آبیاری که مغایر با مفاد
بند الف ماده 4 باشد بدون موافقت شرکت سهامی عمران منطقه غرب ایران در
حوزه عمل شرکت و رودخانه های مذکور ممنوع است .
ب - مبادرت به فعالیتهای تولیدی تاسیسات و بهره برداری از طرحها.
ج - حق تولید نیروی برق آبی طبق برنامه مصوب وزارت آب و برق و فروش
آن به مقادیر عمده به شرکتهای تولید و انتقال یا شرکتهای توزیع برق بر
حسب مورد.
د - حق تهیه و توزیع و فروش و واگذاری آب و همچنین تعیین آب بها و
هزینه های دیگر و وصول آنها به منظور استهلاک هزینه و سرمایه تاسیساتی با
توجه به قانون آب و نحوه ملی شدن آن .
ه - شرکت سهامی عمران منطقه غرب ایران می تواند به نام خود هر گونه
معامله ای انجام دهد و هر نوع قرارداد منعقد کند و اموال مورد نیاز را
خریداری و اقدام به خرید سهام شرکتهای دیگر نماید و در بانکهای داخلی
دولتی حسابجاری افتتاح نماید.
و - شرکت می تواند قرارداد خرید خدمات با موسسات خارجی را راسا امضا
کند ولی در مورد استخدام متخصصین خارجی بر طبق قانون مربوط به استخدام
افراد خارجی اقدام کند.
ماده 6 - شرکت دارای استقلال مالی بوده و بر طبق اصول بازرگانی اداره
می شود.
فصل سوم - سرمایه شرکت
ماده 7 - سرمایه شرکت سهامی عمران منطقه غرب ایران عبارت از مبلغ یکصد
میلیون ریال است که به ده هزار سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم شده است .
تبصره - سرمایه شرکت متعلق به دولت بوده و نمایندگی سهام دولت در
شرکت با وزیر آب و برق است .
ماده 8 - شرکت می تواند از محل اعتبارات عمرانی کشور در حدود بودجه
مصوب و از محل درآمد شرکت و یا بابت سرمایه گذاری در سایر موسسات و
شرکتهای دولتی یا متعلق به شهرداری یا خصوصی که با آنها مشارکت می نماید
به تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.
ماده 9 - سود ویژه پس از کسر یک دهم به عنوان سرمایه احتیاطی در مدت
معافیتهای قانونی به مصرف توسعه تاسیسات می رسد و بعد از انقضا دوره
معافیتهای قانونی پس از پرداخت مالیات به همین مصرف خواهد رسید.
ماده 10 - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت
برسد اضافه بر یک دهم مزبور را نیز می توان با تصویب مجمع عمومی برای
توسعه و تکمیل تاسیسات شرکت به مصرف رسانید.
فصل چهارم - ارکان شرکت
ماده 11 - شرکت دارای ارکان زیر است :
الف - مجمع عمومی عادی و مجمع فوق العاده .
ب - هیات مدیره و مدیر عامل .
ج - بازرسان .
ماده 12 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی
فوق العاده با وزیر آب و برق یا قائم مقام او و دو نفر از معاونین وزارت
آب و برق به انتخاب وزیر آب و برق می باشد.
ماده 13 - مجمع عمومی عادی هر سال دو بار از دارندگان اکثریت سهام
تشکیل می شود.
بار اول در پایان خرداد ماه به منظور رسیدگی و تصویب ترازنامه شرکت و
سایر وظایفی که به عهده مجمع عمومی عادی محول است و بار دوم حداکثر تا
پایان آذر ماه منحصر برای تصویب بودجه سال بعد.
ماده 14 - وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است :
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب
ترازنامه .
ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت .
ج - انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان .
د - انتخاب مدیر عامل که سمت ریاست هیئت مدیره را نیز دارا خواهد
بود.
ه - تصویب آیین نامه های مالی - سازمانی .
و - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذاشته شده
است .
ز - تصویب بودجه .
ماده 15 - مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به
موضوعی که بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرسان یا نماینده
صاحبان سهام با ذکر علت تشکیل می گردد.
ماده 16 - مجامع عمومی صاحبان سهام در مراکز اصلی شرکت و یا در محلی
که در دعوتنامه قید می شود تشکیل می گردد.
ماده 17 - دعوتنامه مربوط به تشکیل مجامع عمومی اعم از عادی و یا به
طور فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل مجمع
باید لااقل ده روز قبل از تشکیل آن کتبا از طرف مدیر عامل برای نماینده
صاحبان سهام ارسال شود.
هیئت مدیره و مدیر عامل
ماده 18 - هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو
علی البدل خواهد بود. اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره از طرف مجمع عمومی
انتخاب می شوند.
ماده 19 - مدت تصدی اعضای هیئت مدیره دو سال خواهد بود و تا موقعی که
تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی می باشند و انتخاب مجدد آنان
بلامانع است .
ماده 20 - تغییر اعضای هیئت مدیره یا هر یک از آنان قبل از خاتمه دوره
تصدی و انتخاب جانشین آنان با مجمع عمومی فوق العاده است .
ماده 21 - مجمع عمومی از بین اعضای هیئت مدیره یکی از افراد بصیر و
مطلع در مدیریت را به عنوان مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره انتخاب
می نماید.
ماده 22 - جلسات هیئت مدیره با حضور مدیر عامل و دو نفر اعضای هیئت
مدیره در محل شرکت و یا عندالاقتضا هر محل دیگری که مدیر عامل تعیین نماید
تشکیل می شود و تصمیمات هیئت مدیره به اکثریت آرا اتخاذ می گردد هیئت مدیره
دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و به امضای مدیر
عامل و لااقل یکی از اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه می رسد.
تبصره - در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره یکی از اعضای
علی البدل به انتخاب مدیر عامل در جلسه هیئت مدیره شرکت کرده و رای خواهد
داد و در غیاب مدیر عامل یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره به قائم مقامی
مدیر عامل از طرف مدیر عامل انتخاب و وظائف محوله را تا حدود اختیارات
تفویضی انجام خواهد داد.
ماده 23 - میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره از طرف
مجمع عمومی تعیین می گردد هر یک از اعضای هیئت مدیره وظیفه دیگری را در
شرکت که از طرف مدیر عامل به او محول می شود بدون دریافت حقوق اضافی باید
ایفا نماید.
ماده 24 - مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اعم از اصلی یا علی البدل باید
تمام وقت در اختیار شرکت باشند و اشتغال دیگری که منافی اجرای وظایف هیات
مدیره باشد نداشته باشند.
ماده 25 - هر عضوی از اعضای هیات مدیره که در سال سه جلسه متوالی و یا
پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود مستعفی شناخته خواهد
شد تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با هیات مدیره است .
ماده 26 - در صورت فوت و یا استعفا و یا سلب صلاحیت یا تغییر هر یک از
اعضای هیات مدیره به جهتی از جهات جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع
عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد.
ماده 27 - جلسه هیات مدیره حداقل ماهی یک بار به دعوت مدیر عامل تشکیل
خواهد شد.
ماده 28 - دعوت و اداره جلسات هیات مدیره با مدیر عامل و رییس هیات
مدیره و اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی از وظایف هیات مدیره است .
ماده 29 - مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اعمال نظارتهای مالی و
محاسباتی و استخدامی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و معاملات و مخارج
شرکت به منظور حسن جریان امور و حفظ اموال و وجوه شرکت و نظارت لازم در
امور اداری و مالی و فنی شرکتهای فرعی و شعب و نمایندگیها و موسسات مربوط
دیگر با مدیر عامل است .
ماده 30 - مدیر عامل بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست داشته و مسئول
حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع اموال شرکت خواهد بود و نمایندگی
شرکت را در مقابل کلیه مقامات و موسسات و اشخاص و دادگاهها و سایر مراجع
قضایی و اداری و انتخاب وکیل خواهد داشت و همچنین با تصویب مجمع عمومی
می تواند دعاوی را از طریق صلح خاتمه دهد و یا به داوری ارجاع کند و داور
اختصاصی تعیین و نسبت به داور مشترک تراضی نماید.
ماده 31 - مدیر عامل در حدود مقررات و آیین نامه های مصوب شرکت روشهای
اجرایی را تعیین و ابلاغ می نماید.
ماده 32 - مدیر عامل می تواند هر قسمت از اختیارات خود را به هر یک از
اعضا هیات مدیره و روسای واحدهای شرکت به تشخیص خود و با توجه به تخصص و
صلاحیت آنان تفویض کند و امور مربوط که به این طریق به آنها محول می شود
تحت نظارت و مسئولیت مستقیم مدیر عامل اداره می گردد.
ماده 33 - مدیر عامل بودجه سالانه و تشکیلات کلی و ترازنامه و برنامه
عملیات شرکت را که به وسیله مدیران و مجریان واحدهای شرکت تهیه شده است
بررسی و پس از تایید هیات مدیره برای تصویب تقدیم مجمع عمومی می نماید.
ماده 34 - مدیر عامل آیین نامه استخدامی و مالی و سازمانی و بهره برداری
و اداری شرکت را با کمک کارشناسان مربوط تنظیم و پس از تایید هیات مدیره
برای تصویب تقدیم مجمع عمومی می نماید.
ماده 35 - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید
به امضای مدیر عامل و در غیبت او نماینده ای که به مسئولیت خود تعیین
می نماید و یکی از اعضای هیئت مدیره برسد. مکاتبات اداری با امضا مدیر
عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضا دارند صادر می گردد.
ماده 36 - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل چهل
روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرسان
شرکت ارسال دارد.
بازرسان :
ماده 37 - شرکت دارای دو نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی
برای مدت یک سال انتخاب خواهند شد مدت ماموریت بازرسان پس از تصویب
ترازنامه در مجمع عمومی خاتمه خواهد یافت و مجمع در این جلسه بازرسان
جدید را برای عملیات دوره بعد انتخاب خواهد نمود. تجدید انتخاب بازرسان
قبلی بلامانع است .
ماده 38 - حق الزحمه بازرسان از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد شد.
ماده 39 - وظایف بازرسان به قرار ذیل است :
الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب درآمد و هزینه شرکت با اشتراک مساعی
حسابرسان وزارت آب و برق .
ب - مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن و
تسلیم به هیات مدیره و مجمع عمومی .
ج - شرکت در جلسات مجمع عمومی بدون داشتن حق رای .
بازرسان در اجرای وظایف خود حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده های
محاسباتی و اسناد خرج و پیمانهای شرکت را خواهند داشت هر گاه تخلف یا
بی ترتیبی و یا اشتباهاتی مشاهده نمایند موظفند به مدیر عامل گزارش بدهند.
ماده 40 - اقدامات بازرسان در اجرای وظایف آنها نباید مانع جریان
کارهای شرکت گردد.
ماده 41 - بازرسان حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و وظایف
آنان محدود است به آنچه به موجب این اساسنامه مقرر گردیده است .
ماده 42 - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند
همان سال خاتمه می پذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب و اجرای
این اساسنامه و پایان آن در اسفند سال بعد خواهد بود.
ماده 43 - شرکت از نظر مقررات مالی و استخدامی و اداری فقط تابع
مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوط خواهد بود.
ماده 44 - شرکت در موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق
قانون تجارت عمل خواهد نمود.
ماده 45 - مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت در موضوعاتی که وظایف و
اختیارات و مسئولیتهای ناظر به اجرای قوانین آب و برق را به نمایندگی از
طرف وزارت آب و برق یا وزیر آب و برق تصدی و مباشرت می نماید احتیاج به
مراجعه و تصویب هیات مدیره ندارد موضوع و انواع این وظایف و اختیارات و
مسئولیتها طبق حکم و دستورالعمل جداگانه وزیر آب و برق تعیین و برای اجرا
به مدیر عامل ابلاغ می گردد.
در مواردی که در منطقه عمل و حدود وظایف و صلاحیت این شرکت با سایر
شرکتهای آب و برق اختلافاتی حاصل شود نظر وزیر آب و برق که نماینده سهام
دولت در شرکتها می باشد قاطع و لازم الاجرا است .
ماده 46 - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت و انحلال آن بنا به پیشنهاد
مجمع عمومی و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد
بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر 46 ماده و 3 تبصره به استناد ماده 3 قانون تاسیس
وزارت آب و برق در جلسات 26 و 31 تیر ماه و 4 مرداد ماه 1348 به ترتیب به
تصویب کمیسیونهای امور استخدام ، آب و برق و دارایی مجلس سنا و در جلسات
12 و 19 و 21 آبان ماه 1348 به ترتیب به تصویب کمیسیونهای آب و برق و
دارایی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/08/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :