جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


فصل اول - کلیات
ماده 1 - نام شرکت - شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت .
ماده 2 - نوع شرکت - شرکت سهامی .
ماده 3 - مدت نامحدود.
ماده 4 - مرکز شرکت - سبزواران .
تبصره - شرکت می تواند در سایر نقاط کشور شعب و نمایندگیهایی تاسیس
نماید.
ماده 5 - موضوع و هدف - اقدام به هر گونه عملیات کشاورزی و دامپروری
در اراضی زیر:
سد حلیل رود و ایجاد و بهره برداری صنایع وابسته و مبادرت به بازاریابی و
فروش فرآورده ها.
شرکت در اجرای مقاصد و هدف می تواند عملیات زیر را انجام دهد:
الف - استفاده از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی با رعایت قانون آب و
نحوه ملی شدن آنها.
ب - مشارکت با سرمایه داران داخلی و خارجی طبق قانون تاسیس شرکتهای
بهره برداری از اراضی زیر سدها.
ج - ایجاد هر گونه تاسیسات و اقدام به هر نوع معامله و عملیات
بازرگانی که برای انجام مقاصد شرکت ضروری باشد.
فصل دوم - سرمایه و سهام شرکت
ماده 6 - سرمایه شرکت از ده میلیون ریال تشکیل می شود که منقسم به یک
هزار سهم ده هزار ریالی بانام می باشد. این سرمایه به نسبت 75 درصد از طرف
وزارت آب و برق و 25 درصد از طرف وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی
تامین و پرداخت خواهد شد.
تبصره - فروش سهام متعلق به دولت به سرمایه گذاران بخش خصوصی تا موقعی
که 51 درصد سهام متعلق به دولت باشد به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات
مدیره با تایید نماینده سهام دولت در مجموع عمومی خواهد بود و چنانچه
سهام دولت کمتر از 51 درصد برسد طریق نقل و انتقال سهام بانام باید پس از
تصویب هیات وزیران صورت بگیرد.
ماده 7 - اوراق سهام سهام شرکت به امضای رییس هیات مدیره مهر شرکت
صادر خواهد شد.
ماده 8 - انتقال سهام شرکت باید دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و
به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد.
شرکت فقط کسانی را صاحب سهام شناخته و برای حضور در مجامع عمومی دعوت
خواهد کرد که نام آنان در دفاتر شرکت ثبت شده باشد.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 9 - ارکان شرکت به شرح زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره .
ج - مدیر عامل .
د - بازرسان
مجمع عمومی از صاحبان سهام تشکیل می شود.
ماده 10 - مجمع عمومی عادی در هر سال حداکثر تا آخر خرداد ماه تشکیل
خواهد شد.
وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است :
1 - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت .
2 - تعیین خط مشی شرکت و تصویب برنامه عملیاتی سال آینده .
3 - انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسان و تعیین حقوق و مزایای
آنان .
4 - تصویب آیین نامه تشکیلاتی و مالی شرکت و تصویب آیین نامه استخدامی
را توجه به بند پ ماده 2 فصل اول قانون استخدام کشوری .
5 - اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دیگر که در دستور جلسه مجمع عمومی
عادی قرار می گیرد.
ماده 11 - مجمع عمومی فوق العاده بر حسب درخواست مدیر عامل یا هیات
مدیره و یا هر یک از بازرسان و یا بنا به درخواست صاحبان (4)/(1) سرمایه
شرکت تشکیل می یابد صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در مواردی است که با توجه
به قانون تجارت خارج از صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
ماده 12 - دعوت مجمع عمومی به وسیله ارسال دعوتنامه با ذکر تاریخ و
محل تشکیل و دستور جلسه به عمل خواهد آمد و همچنین می توانند را انتشار
آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار به دعوت مجمع عمومی مبادرت نمایند.
تبصره 1 - دعوت کتبی و آگهی تشکیل مجمع عمومی حداقل 20 روز قبل از
تاریخ تشکیل جلسه باید ارسال یا انتشار یابد.
تبصره 2 - مجمع عمومی ممکن است در مرکز شرکت و یا هر نقطه دیگر که در
دعوت یا آگهی قید می شود تشکیل یابد.
ماده 13 - مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی صاحبان سهام شرکت
رسمیت خواهد یافت در صورتی که در اولین جلسه این حد نصاب حاصل نشود تجدید
دعوت (طبق ماده 12) به عمل خواهد آمد و در دومین جلسه با اکثریت عده حاضر
تصمیم اتخاذ خواهد شد.
ماده 14 - مجمع عمومی فوق العاده با حضور صاحبان (3)/(2) سرمایه شرکت
رسمیت خواهد یافت در صورتی که در اولین جلسه حد نصاب حاصل نگردد تجدید
دعوت به عمل خواهد آمد در دومین جلسه با حضور بیش از نصف صاحبان سرمایه
جلسه رسمی بوده و تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.
هر گاه در دومین جلسه نیز حد نصاب مزبور حاصل نشد تجدید دعوت به عمل آمده
و جلسه با حضور عده ای که حاضر می شوند رسمیت خواهد یافت .
ماده 15 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر آب و برق و وزیر
تولیدات کشاورزی یا نمایندگان آنان خواهد بود.
ماده 16 - صاحب هر یک سهم از سهام شرکت دارای یک رای خواهد بود.
ماده 17 - هیات مدیره نماینده تام الاختیار صاحبان سهام در اداره امور
شرکت بوده و مجری مقررات این اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی می باشد.
ماده 18 - هیات مدیره مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل
است که برای مدت دو سال از طرف مجمع عمومی انتخاب خواهند شد. تجدید
انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بلامانع است و تا موقعی که تجدید
انتخاب نگردیده هیات مدیره به خدمت خود ادامه خواهند داد.
ماده 19 - مجمع عمومی عادی یکی از اعضا هیات مدیره را به سمت ریاست
هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب خواهد کرد و مجمع عمومی می تواند مدیر عامل
را از بین اشخاص واجد شرایط صلاحیت غیر از اعضای هیات مدیره از خارج
انتخاب نماید.
ماده 20 - هر یک از اعضای هیات مدیره می توانند قسمتی از اختیارات خود
را به مدیر عامل تفویض نمایند.
ماده 21 - اعضای هیات مدیره در صورتی می توانند حقوقی از شرکت دریافت
نمایند که موظف به انجام امور اجرایی در شرکت باشند.
ماده 22 - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد کرد
و دارای اختیارات زیر می باشد:
الف - اجرای آیین نامه استخدامی .
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم به مجمع عمومی پس
از تایید هیات مدیره .
ج - تهیه و تنظیم برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از
تایید هیات مدیره .
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی طبق مقررات این
اساسنامه .
ه - مدیر عامل حق افتتاح حساب در بانکها پس از تصویب مجمع عمومی و
امضا چک و سفته از طرف شرکت و همچنین حق استفاده از مفاد ماده 62 و 63
آیین نامه دادرسی مدنی انتخاب وکیل و تفویض اختیارات به وکیل را دارد.
تبصره - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و سازش منوط به تصویب
مجمع عمومی است .
ماده 23 - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل
و یکی از اعضای هیات مدیره برسد.
تبصره - مدیر عامل و عضو هیات مدیره موضوع این ماده می تواند به
مسئولیت خود حق امضا چک و اسناد را به نمایندگان تام الاختیار خود بدهد.
ماده 24 - مدیر عامل آیین نامه استخدامی و مالی و تشکیلاتی و سایر
آیین نامه های مربوط به شرکت را تهیه و بعد از تایید هیات مدیره برای تصویب
مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.
ماده 25 - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل چهل
روز قبل از روز تشکیل مجمع عمومی عادی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای
بازرسان شرکت ارسال دارد.
ماده 26 - شرکت دارای دو نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی
عادی برای مدت یک سال انتخاب می گردند. تجدید انتخاب بازرسان قبلی بلامانع
و تا تجدید انتخاب بازرسان مکلف به انجام وظایف محوله خواهند بود.
وظایف بازرسان به شرح زیر است :
الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب درآمد و هزینه شرکت .
ب - مطالعه گزارش سالیانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن
و تسلیم به هیات مدیره برای تصویب مجمع عمومی .
ج - بازرس در اجرای وظایف خود حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده های
محاسباتی و اسناد خرج و پیمانهای شرکت را خواهد داشت و هر گاه تخلف و یا
بی ترتیبی و یا اشتباهاتی مشاهده نماید باید به مدیر عامل گزارش نماید.
بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در
انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی
مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.
اقدامات بازرسان در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت شود.
بازرسان حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و سایر وظایف آنان طبق
قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/47 می باشد.
فصل چهارم - سال مالی و ترتیب تقسیم سود
ماده 27 - سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال تا پایان شهریور ماه
سال بعد می باشد و در سال اول از تاریخ تاسیس تا شروع سال مالی بعد خواهد
بود.
ماده 28 - در آخر هر سال 10% سود ویژه به عنوان سرمایه احتیاطی احتساب
و در حساب یکی از بانکهای دولتی نگاهداری خواهد شد.
هر گاه این سرمایه احتیاطی به نصف سرمایه اصلی شرکت رسید دیگر به منظور
سرمایه احتیاطی از سود ویژه برداشت نخواهد شد.
فصل پنجم - تغییرات اساسنامه
ماده 29 - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت و انحلال آن بنا به پیشنهاد
هیات مدیره و تایید مجمع عمومی فوق العاده و تصویب هیات وزیران و
کمیسیونهای مربوط مجلسین به عمل خواهد آمد.
فصل ششم - مواد متفرقه
ماده 30 - سایر موضوعات و مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است
تابع مقررات قانون تجارت می باشد.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی ماده و شش تبصره در اجرای مواد 1 و 2 قانون
تاسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب 30/2/1347 به ترتیب در
جلسات پنجم و هفتم و سیزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به
تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارایی و امور استخدام و سازمانهای اداری
مجلس شورای ملی و در جلسات چهارم و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و
هشت به تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارایی و استخدام مجلس سنا رسیده
است .
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/04/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :