جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


تاریخ: 12/10/71 شماره پرونده: 71/167 شماره دادنامه: 212

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه مجازاتهای کلیه جرائم مندرج دربند5 قسمت ب ماده 15قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/60مجلس شورای اسلامی حسب ماده 32 از بند1 تا 6ماده 20 همان قانون مقررگردیده وازشمول ماده 30 قانون مزبوروتبصره ذیل آن خارج است علیهذا دادنامه شماره 10271026 مورخ 13/12/64شعبه سوم ودادنامه شماره 595-594 مورخ 30/10/64شعبه دهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی می باشدموافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رای به استنادقسمت اخیرماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان وسایرمراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *

شماره ه -/71/167 23/8/1372
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای جوادعلوی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب سوم وهفتم و دهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه -الف :شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 62/752موضوع شکایت آقای جوادعلوی بطرفیت آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختیاری بخواسته اعتراض به حکم اخراج واعاده بکاربشرح دادنامه شماره 809- 26/11/62چنین رای صادرنموده است :طبق ماده 56 قانون بازسازی آراء هیئتهای پاکسازی سابق غیرقطعی وقابل تجدیدنظرقلمدادگردیده است بااین وصف حالت استخدامی شاکی تاتاریخ قرارگرفتن درحالت استخدامی قانونی بعدی باتوجه به ماده 124قانون استخدام کشوری جزبه ادامه حالت استخدامی قانون قبلی (اشتغال )قابل حمل نمی باشدوقادرنبودنش به انجام کاربه علت مستندبعمل واحدطرف شکایت وخارج ازاراده اش تاثیردروضع خدمتی وحالت استخدامی قانونی اوکه اشتغال بوده است ندارد،وبااین ترتیب دراین قسمت رای به واردبودن شکایت صادرمی شود.درخصوص رای مورخ 4/10/62هیئت تجدیدنظربازسازی که به اخراج صادرگردیده است چون این قسمت دردادخواست عنوانی نداردصدوررای مزبورموخرتاریخ دادخواست می باشددیوان مواجه با تکلیفی نیست .
ب :شعبه سوم دررسیدگی به پرونده کلاسه 62/834و64/475موضوع شکایت خانم نسرین فیاض بروجنی بطرفیت اداره آموزش وپرورش شهرستان بروجن بخواسته رسیدگی به حکم آماده بخدمت 31/6/61وحکم برکناری 5/8/60ورای هیئئت تجدیدنظربازسازی مورخ 10/11/62مبنی بربازخریدنمودن واعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره 1026و1027-13/12/64چنین رای صادرنموده است گرچه صدورحکم آماده بخدمت 31/6/61ازناحیه مدیرکل آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختیاری براساس نظریه 30/6/61هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی درموردخواهان بروفق ضوابط ومقررات قانونی صورت گرفته وفاقد اشکال بوده ازاین حیث شکایت نامبرده مردوداست .نظربه اینکه حکم برکناری مشارالیهامورخ 5/8/60صادره ازناحیه آموزش وپرورش بروجن از تاریخ 1/8/60به مدت یکسال به لحاظ اینکه درزمان حاکمیت قانون بازسازی نیروی انسانی وبدون نظرهیئت مربوطه انجام گردیده وجهه وموقعیت قانونی نداشته ودرمورداعتراض به رای 10/11/62صادره ازهیئت تجدیدنظربازسازی علاوه براینکه هیئت مزبوردرطرح ورسیدگی کردن به بند5 ماده 18به لحاظ طرح نشدن آن درهیئت بدوی بازسازی ازاصول قضائی تخطی نموده چون مجازات قسمت 5 بندب ماده 15درماده 32تعیین ومشمول بند1تا6ماده 20قانون مزبور می باشدوازشمول ماده 30قانون خارج بوده بهمین جهت رای هیئت تجدیدنظر فوق الذکرمبنی بربازخریدی شاکیه برخلاف قانون است چون خواسته نامبرده دردومورداخیرباضوابط ومقررات قانونی انطباق داردولذاحکم به ورود شکایت صادرمی گردد.
ج :شعبه دهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 64/613،63/178موضوع شکایت آقای محمدحسین رمضانی فربطرفیت وزارت آموزش وپرورش بخواسته اعتراض به رای هیئت تجدیدنظربازسازی نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش بشرح دادنامه شماره 595-594 مورخ 30/10/64چنین رای صادرنموده است :قطع نظر ازاعمال منتسبه ودلائل عنوان شده چون بهرتقدیراتهام انتسابی بابند5 قسمت ب ماده 15قانون بازسازی نیروی انسانی انطباق داده شده است مجازات کلیه جرائم مندرج دربندمزبوردرماده 32همان قانون ازبند1تا6ماده 20 قانون بازسازی مقررگردیده ،درصورتی که هیئت تجدیدنظردرمقام اعمال مجازات به ماده 30وتبصره ذیل آن استنادوبراین اساس تعیین مجازات نموده است علیهذارای موردشکایت به لحاظ عدم رعایت قانون بازسازی ازاین حیث مخدوش بوده ونقض می شود.بدیهی است بانقض رای مزبورهیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه مربوطه به تکلیف قانونی عمل خواهد نمود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 714219/10/1372

4
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
212
تاریخ تصویب :
1371/10/12
تاریخ ابلاغ :
1372/10/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :
معادن
هیات پاكسازی