جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


ماده واحده - سرمایه بانک رهنی ایران به ده میلیارد ریال افزایش
می یابد.
تبصره 1 - دولت مکلف است با توجه به اولویت برنامه های تامین مسکن در
طرح برنامه پنجم عمرانی کشور اعتبارات کافی برای افزایش سرمایه بانک
پیش بینی نماید به نحوی که در سالهای اجرای برنامه در هر سال حداقل 500
میلیون ریال بابت افزایش سرمایه به بانک رهنی ایران پرداخت شود.
تبصره 2 - از اول سال 1351 تا هنگامی که سرمایه پرداخت شده بانک رهنی
ایران به میزان ده میلیارد ریال بالغ گردد سود سالانه سهام دولت در بانک
مزبور بابت این افزایش به حساب سرمایه بانک منظور خواهد شد.
دولت مامور اجرای این قانون می باشد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه روز سه شنبه 14/10/1350 در جلسه روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
7963
تاریخ تصویب :
1351/02/18
تاریخ ابلاغ :
1351/03/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :